Tylko życie ma przyszłość!

przygotowanie do porodu

Ciąża i poród

W pajęczynie neuronów

Wy­obra­żasz so­bie licz­bę 10 try­lio­nów (dzie­siąt­ka i osiem­na­ście zer)? Ty­le po­łą­czeń ner­wo­wych ma sieć mię­dzy mó­zgiem a resz­tą cia­ła Two­je­go dziec­ka w 26. ty­go­dniu życia.