Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Webinar. Baby, akuszerki, położne – dłonie, które przyjmują życie

11 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 roz­pocz­nie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Ba­by, aku­szer­ki, po­łoż­ne – dło­nie, któ­re przyj­mu­ją ży­cie”. Go­ściem spo­tka­nia bę­dzie dr Sa­bi­na Ja­ku­bow­ska, ar­che­olog, an­tro­po­log, do­ula i au­tor­ka po­wie­ści pt. „Aku­szer­ki”.

In­spi­ra­cją do po­roz­ma­wia­nia o po­łoż­nych i ich ro­li są Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Po­łoż­nej ob­cho­dzo­ny 5 ma­ja oraz przy­pa­da­ją­ce na 8 ma­ja wspo­mnie­nie Sta­ni­sła­wy Lesz­czyń­skiej, po­łoż­nej, któ­ra na­wet ja­ko więź­niar­ka w obo­zie Au­schwitz-Bir­ke­nau nie po­rzu­ci­ła swo­jej mi­sji opie­ki i to­wa­rzy­sze­nia cię­żar­nym ko­bie­tom i mło­dym matkom.

Pra­ca po­łoż­nej to jed­na z naj­bar­dziej dys­kret­nych i nie­zau­wa­żal­nych pro­fe­sji. Choć pierw­sze dło­nie, ja­kie nas do­ty­ka­ją na tym świe­cie i prze­ka­zu­ją w ra­mio­na mat­ki lub oj­ca, na­le­żą wła­śnie do niej, rzad­ko kto zna twarz czy choć­by imię ko­bie­ty, któ­ra przy­ję­ła go na świat. Roz­mo­wą z dr Sa­bi­ną Ja­ku­bow­ską, ar­che­olo­giem, an­tro­po­lo­giem i do­ulą, chcie­li­by­śmy od­dać choć na chwi­lę miej­sce i głos po­ko­le­niom wraż­li­wych i sil­nych za­ra­zem ko­biet, któ­re z wiel­ką cier­pli­wo­ścią, od­da­niem i mi­ło­ścią wspie­ra­ją in­ne ko­bie­ty w mo­men­cie ich naj­więk­szej bez­bron­no­ści – w pięk­nym i trud­nym okre­sie porodu.

We­dług da­nych WHO wy­so­ka ja­kość opie­ki po­łoż­nych mi­ni­ma­li­zu­je oko­ło­po­ro­do­wą śmierć ma­tek i no­wo­rod­ków o po­nad 80 proc., a od­se­tek po­ro­dów przed­wcze­snych o 24 proc. Za­wód ten jest wy­ra­zem wiel­kiej em­pa­tii i sza­cun­ku dla ży­cia, ale przede wszyst­kim za­sa­dza się na roz­le­głej, ho­li­stycz­nej wie­dzy o czło­wie­ku i ogrom­nym profesjonalizmie.

We­bi­nar przy­wo­ła hi­sto­rię kształ­to­wa­nia się po­słu­gi dzi­siej­szych po­łoż­nych, po­czy­na­jąc od ko­rze­ni – lu­do­wej tra­dy­cji, a koń­cząc na współ­cze­snych róż­no­rod­nych for­mach to­wa­rzy­sze­nia ko­bie­tom w po­ro­dzie. Dru­gim waż­nym aspek­tem spo­tka­nia bę­dzie re­flek­sja nad mo­men­tem na­ro­dzin – czym jest on dla mat­ki, a czym dla dziec­ka i wspól­no­ty ro­dzin­nej? W ja­kim stop­niu przy­go­to­wa­nie do po­ro­du jest czę­ścią kształ­to­wa­nia się mę­skiej i ko­bie­cej sek­su­al­no­ści? Ja­ki wpływ na kształt i zna­cze­nie po­ro­du ma­ją cy­wi­li­za­cyj­ne i kul­tu­ro­we ten­den­cje, by wy­py­chać ze zbio­ro­wej świa­do­mo­ści cier­pie­nie, śmierć, za­leż­ność i fi­zjo­lo­gicz­ną stro­nę ludz­kiej cie­le­sno­ści. Po­roz­ma­wia­my tak­że z na­szym go­ściem o tym, co to zna­czy, że po­łoż­na to ktoś, kto na­uczył się ni­cze­mu nie dziwić.

Kie­dy przy­glą­da­my się po­sta­wie bab i aku­sze­rek w róż­nych tra­dy­cjach lu­do­wych i kie­dy wczy­tu­je­my się w świa­dec­two, ja­kie da­ła swo­ją po­sta­wą Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­ska w obo­zie za­gła­dy Au­schwitz-Bir­ke­nau i w la­tach po­wo­jen­nych, znaj­du­je­my przej­mu­ją­cą wspól­ną ce­chę tych ko­biet: gdzie­kol­wiek by­ły i ko­mu­kol­wiek słu­ży­ły swo­ją wie­dzą i obec­no­ścią, za­wsze z wiel­kim sza­cun­kiem od­no­si­ły się do ży­cia. Nie oce­nia­ły, nie osą­dza­ły. Ufa­ły si­le ży­cia i ro­zu­mia­ły, że mą­dro­ścią ludz­ką jest umie­jęt­nie współ­pra­co­wać z tą si­łą. Nie tyl­ko w chwi­li na­ro­dzin, ale przez ca­łe swo­je ist­nie­nie, aż do śmier­ci. Tym we­bi­na­rem chcie­li­by­śmy obu­dzić i wy­ra­zić wdzięcz­ność i sza­cu­nek dla ko­biet, któ­re przy­ję­ły nas na świat.

Spo­tka­nie pt. „Ba­by, aku­szer­ki, po­łoż­ne – dło­nie, któ­re przyj­mu­ją ży­cie” od­bę­dzie się 11 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00. Roz­mo­wa z go­ściem, dr Sa­bi­ną Ja­ku­bow­ską, po­trwa oko­ło go­dzi­ny. Po niej uczest­ni­cy bę­dę mie­li moż­li­wość za­da­nia go­ścio­wi py­tań zwią­za­nych z te­ma­tem webinaru.

Udział w wy­da­rze­niu jest bez­płat­ny. Za­pi­sy przyj­mo­wa­ne są na stro­nie https://pro-life.pl/webinary/ We­bi­nar bę­dzie trans­mi­to­wa­ny na ka­na­le na YouTu­be Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka oraz na fan­pa­ge­’u sto­wa­rzy­sze­nia na Fa­ce­bo­oku. Wszyst­kie chęt­ne oso­by otrzy­ma­ją bez­płat­nie za­świad­cze­nia uczest­nic­twa (przy­dat­ne m.in. do awan­su za­wo­do­we­go dla na­uczy­cie­li). Chęć otrzy­ma­nia za­świad­cze­nia bę­dzie moż­na zgło­sić pod­czas spotkania.

We­bi­nar jest czę­ścią cy­klu pt. „Spo­tka­nia o ży­ciu”, w ra­mach któ­re­go or­ga­ni­za­tor w każ­dą dru­gą śro­dę mie­sią­ca od paź­dzier­ni­ka do czerw­ca włącz­nie za­pra­sza na bez­płat­ne we­bi­na­ry. W ich cza­sie uczest­ni­cy ma­ją oka­zję do po­szu­ki­wa­nia od­po­wie­dzi na naj­trud­niej­sze py­ta­nia o pra­wo do ży­cia, roz­wój dziec­ka w ło­nie mat­ki, ce­le dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej itp. Or­ga­ni­za­tor za­pra­sza na spo­tka­nia wszyst­kich, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ży­cia każ­de­go czło­wie­ka na każ­dym eta­pie je­go rozwoju.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj