Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Stowarzyszenie w świetle mediów: wywiady z Wojciechem Ziębą i Magdaleną Guziak-Nowak

Artykuły. Fot.: PSOŻC

Woj­ciech Zię­ba w wy­wia­dzie dla Prze­wod­ni­ka Ka­to­lic­kie­go ujaw­nia ku­li­sy znie­sie­nia za­ka­zu pra­cy, pod­czas gdy Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak ana­li­zu­je te­mat „abor­cji na ży­cze­nie” w Na­szym Dzien­ni­ku. Sto­wa­rzy­sze­nie w cen­trum de­ba­ty mediów.

Woj­ciech Zię­ba w wy­wia­dzie dla Prze­wod­ni­ka Ka­to­lic­kie­go: Za­kaz pra­cy zo­stał zniesiony 

W roz­mo­wie udzie­lo­nej Prze­wod­ni­ko­wi Ka­to­lic­kie­mu, peł­no­moc­nik Ko­mi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej, Woj­ciech Zię­ba, ujaw­nił ku­li­sy trud­nej wal­ki o pra­wo po­pra­wia­ją­ce sy­tu­ację ro­dzi­ców i opie­ku­nów naj­cię­żej cho­rych dzie­ci, któ­rzy nie mo­gli za­ra­biać, gdy otrzy­my­wa­li jed­no­cze­śnie świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne. Opo­wia­da o prze­szko­dach i wy­zwa­niach, ja­kie Ko­mi­tet mu­siał po­ko­nać. Ar­ty­kuł uka­zu­je tak­że apro­ba­tę, ja­ką ini­cja­ty­wa zdo­by­ła, oraz kon­se­kwen­cje dla osób, któ­re wresz­cie bę­dą mo­gły łą­czyć opie­kę z pra­cą zawodową.

„Przez la­ta obo­wią­zy­wa­ła usta­wa z 2003 r., któ­ra przy­zna­ją­ca świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne dla naj­cię­żej cho­rych dzie­ci. Ostat­nie wa­lo­ry­za­cje pod­nio­sły je do 2458 zł, lecz z man­ka­men­tem. By­ło wy­ma­ga­ne zre­zy­gno­wa­nie z pra­cy, co po­wo­do­wa­ło ab­sur­dal­ne ogra­ni­cze­nia, np. za­kaz pro­wa­dze­nia go­spo­dar­stwa rol­ne­go czy otrzy­my­wa­nia na­gród”, mó­wi Woj­ciech Zię­ba. „Wie­lu opie­ku­nów chcia­ło pra­co­wać, ale usta­wa to im uniemożliwiała.”

Wal­ka o zmia­nę pra­wa by­ła dłu­go­trwa­ła i nie za­wsze spo­ty­ka­ła się z en­tu­zja­zmem po­li­ty­ków. „Na po­cząt­ku 2022 r. stwier­dzi­li­śmy, że ru­sza­my z ini­cja­ty­wą usta­wo­daw­czą. Przy­go­to­wa­li­śmy pro­jekt usta­wy, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we. Wy­bu­chła woj­na w Ukra­inie. To nie by­ła do­bra po­ra na zmia­ny (…) Kie­dy sy­tu­acja za wschod­nią gra­ni­cą nie­co się usta­bi­li­zo­wa­ła, wró­ci­li­śmy do te­ma­tu”- dodaje.

Usta­wa „STOP za­ka­zo­wi pra­cy” to istot­ny krok w kie­run­ku spra­wie­dli­wo­ści i wspar­cia dla tych, któ­rzy pra­gną rów­no­cze­śnie opie­ko­wać się bli­ski­mi i pod­jąć pra­cę za­wo­do­wą. Dla bar­dziej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji i peł­nej hi­sto­rii zmian, za­pra­sza­my do lek­tu­ry naj­now­sze­go wy­da­nia Prze­wod­ni­ka Katolickiego.

 

 Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak dla Na­sze­go Dzien­ni­ka: Krok po kro­ku do…aborcji na życzenie? 

Ostat­nio w Pol­sce to­czy się ży­wa de­ba­ta na te­mat „prze­słan­ki psy­chicz­nej”, a od­po­wie­dzi na py­ta­nie, dla­cze­go ta dys­ku­sja na­bie­ra tem­pa wła­śnie te­raz, mo­że­my upa­try­wać w zbli­ża­ją­cych się wy­bo­rach. Le­wi­ca od za­wsze sta­wia abor­cję w cen­trum swo­je­go pro­gra­mu wy­bor­cze­go, pod­czas gdy pra­wi­ca sta­ra się zdo­być po­par­cie nie­zde­cy­do­wa­ne­go elektoratu.

Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak dla Na­sze­go Dzien­ni­ka wni­kli­wie ana­li­zu­je tę sy­tu­ację. „Abor­cyj­ne do­mi­no” to efekt ko­lej­nych kro­ków pro­abor­cyj­ne­go pra­wo­daw­stwa, któ­re stop­nio­wo pro­wa­dzi do le­ga­li­za­cji abor­cji na ży­cze­nie. Obec­nie Pol­ska nie­uchron­nie sta­je w ob­li­czu py­tań o gra­ni­ce pra­wa ochro­ny ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Gdy spoj­rzy­my na przy­pa­dek z in­nych kra­jów, ta­kich jak Ka­na­da, Ho­lan­dia czy Wiel­ka Bry­ta­nia, moż­na za­ob­ser­wo­wać po­dob­ne sce­na­riu­sze. Za­zwy­czaj pierw­szym kro­kiem jest ze­zwo­le­nie na abor­cję w sy­tu­acjach za­gro­że­nia ży­cia mat­ki. To wy­zna­cza pe­wien punkt wyj­ścia, któ­ry mo­że pro­wa­dzić dalej.

Peł­ny ar­ty­kuł Mag­da­le­ny Gu­ziak-No­wak, któ­ry rzu­ca świa­tło na ge­ne­zę i po­wo­dy dys­ku­sji na te­mat abor­cji, do­stęp­ny w nu­me­rze Na­sze­go Dzien­ni­ka z 12 ‑13 sierp­nia. Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z re­flek­sją hi­sto­rycz­ną i ana­li­zą współ­cze­snych kon­tro­wer­sji wo­kół tej kwestii.

O prze­słan­ce psy­chicz­nej ja­ko wska­za­niu do aborcji

„Ży­cie i zdro­wie nie są do­bra­mi rów­no­waż­ny­mi. Nie jest więc do­bre po­świę­ca­nie ży­cia dziec­ka dla po­pra­wy sta­nu zdro­wia mat­ki. Prze­słan­ka do­ty­czą­ca za­gro­że­nia zdro­wia psy­chicz­ne­go w ta­kim ro­zu­mie­niu, ja­kie pró­bu­ją nam na­rzu­cić śro­do­wi­ska an­ty-li­fe, to abor­cja na ży­cze­nie 2.0” – ostrze­ga Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, sze­fo­wa na­sze­go dzia­łu edu­ka­cji w „Go­ściu Nie­dziel­nym” (nr 34 z 27 sierp­nia 2023 r.).

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj