Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Sejm nie odrzucił żadnego z czterech projektów aborcyjnych

Sejm RP. Fot.: Piotr Waglowski (VaGla) http://www.vagla.pl

Wszyst­kie czte­ry pro­jek­ty zo­sta­ły prze­ka­za­ne do dal­szych prac, co ozna­cza kon­ty­nu­owa­ne ich w ko­mi­sji nad­zwy­czaj­nej. Ko­mi­sja bę­dzie li­czy­ła 27 człon­ków. Wszyst­kie klu­by zgło­si­ły wy­łącz­nie ko­bie­ty. Bę­dzie wśród nich 11 przed­sta­wi­cie­lek PiS, dzie­więć z KO, po dwie z Pol­ski 2050-TD, PSL-TD i Le­wi­cy oraz jed­na z Konfederacji.

Le­wi­ca i Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska do­ma­ga­ją się tzw. „pra­wa” do abor­cji „na żą­da­nie” do 12 ty­go­dnia ży­cia dziec­ka i abor­cji z prze­sła­nek eu­ge­nicz­nych do 6 mie­sią­ca ży­cia dziec­ka. Trze­cia Dro­ga za­mie­rza przy­wró­cić, za­kwe­stio­no­wa­ną przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, moż­li­wość za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po­dej­rze­wa­nych o cięż­ką cho­ro­bę czy nie­peł­no­spraw­ność. We­dług pro­jek­tów Le­wi­cy i KO w przy­pad­ku po­dej­rze­nia wa­dy le­tal­nej dziec­ko mo­gło­by zo­stać za­bi­te do mo­men­tu po­ro­du. Le­wi­ca pro­po­nu­je tak­że de­pe­na­li­za­cji w po­mo­cy w aborcji.

Za­pro­po­no­wa­ne pro­jek­ty ustaw nie tyl­ko są sprzecz­ne z pol­ską ra­cją sta­nu i go­dzą w po­rzą­dek kon­sty­tu­cyj­ny RP, ale są też za­ma­chem na fun­da­men­tal­ne war­to­ści cy­wi­li­za­cyj­ne, wy­ni­ka­ją­ce wprost z pra­wa naturalnego.

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj