Tylko życie ma przyszłość!

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Re­ali­za­cja dzia­łań za­war­tych w stra­te­gii ma je­dy­nie umoż­li­wić oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi nie­za­leż­ne ży­cie i peł­ny udział we wszyst­kich je­go sfe­rach. Nie­po­kój bu­dzi jed­nak ni­ska war­tość świad­czeń opiekuńczych.

Jak pod­kre­ślał pre­mier Ma­te­usz Mo­ra­wiec­ki pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, stra­te­gia na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi to: „…kom­plek­so­wy do­ku­ment, któ­ry bę­dzie ma­pą dro­go­wą po­li­ty­ki kra­jo­wej na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Za­le­ży nam przede wszyst­kim na włą­cze­niu osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi w ży­cie spo­łecz­ne i za­wo­do­we, na stwo­rze­niu prze­strze­ni praw­dzi­wie do­stęp­nej dla każ­de­go”. Wy­so­kość środ­ków prze­wi­dzia­nych do re­ali­za­cji po­szcze­gól­nych pro­jek­tów bę­dzie usta­la­na co­rocz­nie przez Ra­dę Mi­ni­strów w trak­cie prac nad usta­wą bu­dże­to­wą. Do re­ali­za­cji Stra­te­gii na rzecz Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi bę­dą wy­ko­rzy­sty­wa­ne tak­że środ­ki z Unii Eu­ro­pej­skiej. Za ko­or­dy­na­cję bę­dzie od­po­wia­dał peł­no­moc­nik rzą­du do spraw osób nie­peł­no­spraw­nych. Funk­cję tę obec­nie peł­ni mi­ni­ster ro­dzi­ny i po­li­ty­ki spo­łecz­nej Pa­weł Wdówik.

„Ży­cie osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi wią­że się z bar­dzo wie­lo­ma pro­ble­ma­mi, m.in. z bra­kiem do­stęp­no­ści do wie­lu usług. Mu­si­my im po­ma­gać – tak, że­by jak naj­peł­niej mo­gli uczest­ni­czyć w ży­ciu spo­łecz­nym i za­wo­do­wym. Że­by ich co­dzien­ność sta­ła się choć tro­chę lżej­sza” – pod­kre­ślił pre­mier Ma­te­usz Mo­ra­wiec­ki pod­czas kon­fe­ren­cji prasowej.

Przy­go­to­wa­na Stra­te­gia za­kła­da re­ali­za­cję 113 dzia­łań, klu­czo­wych dla no­we­go sys­te­mu wspar­cia osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Prio­ry­te­to­we ob­sza­ry to: Nie­za­leż­ne ży­cie, do­stęp­ność, edu­ka­cja, pra­ca, wa­run­ki ży­cia i ochro­na so­cjal­na, zdro­wie, bu­do­wa­nie świa­do­mo­ści, koordynacja.

„Pa­mię­taj­my jed­nak, że choć pie­nią­dze są waż­ne, to rów­nie waż­ne jest włą­cze­nie ich do ży­cia, do edu­ka­cji, pra­cy za­wo­do­wej, ży­cia to­wa­rzy­skie­go, ar­ty­stycz­ne­go czy go­spo­dar­cze­go, w sze­ro­kim ro­zu­mie­niu te­go sło­wa” – prze­ko­ny­wał Ma­te­usz Mo­ra­wiec­ki. Dla­te­go, do­dał: „kła­dzie­my na­cisk na tę stra­te­gię”. Nie­ste­ty trze­ba ja­sno po­wie­dzieć, że oso­ba nie­peł­no­spraw­na, aby mo­gła pod­jąć pra­cę za­wo­do­wą mu­si od naj­młod­szych lat przejść przez sze­reg kosz­tow­nych za­bie­gów i re­ha­bi­li­ta­cji. Mu­si mieć na­le­ży­ty start od dziec­ka. Tu pre­mier Ma­te­usz Mo­ra­wiec­ki po­sta­no­wił pójść na skró­ty i nie za­dbał o po­pra­wę by­tu ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnościami.

Ta stra­te­gia nie przy­nio­sła ocze­ki­wa­nych i istot­nych zmian w za­kre­sie po­pra­wy kon­dy­cji ro­dzin, w któ­rych wy­cho­wu­ją się dzie­ci z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści. W 2021 r. świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne wy­no­si 1971 zł mie­sięcz­nie. Jest je­dy­nie o 141 zł wyż­sze niż w 2020 ro­ku, kie­dy wy­no­si­ło 1830 zł mie­sięcz­nie. Na­to­miast za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny po­zo­sta­nie na­dal na że­nu­ją­co ni­skim po­zio­mie i wy­no­si 215,84 zł. Oba świad­cze­nia po­zo­sta­ją nie­współ­mier­nie ni­skie w sto­sun­ku do re­al­nych kosz­tów utrzy­ma­nia, le­cze­nia i re­ha­bi­li­ta­cji nie­peł­no­spraw­ne­go dziec­ka, któ­ra sza­co­wa­na jest w przy­pad­ku pla­có­wek opie­kuń­czo-te­ra­peu­tycz­nych na­wet na po­nad 7 tys. zł miesięcznie.

W Pol­sce orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści ma 245 tys. dzie­ci. Świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne i za­si­łek pie­lę­gna­cyj­ny nie za­pew­nia­ją na­wet mi­ni­mum eg­zy­sten­cjal­ne­go w wie­lu ro­dzi­nach wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci z niepełnosprawnością.

In­ter­net i me­dia spo­łecz­no­ścio­we wy­peł­nio­ne są dra­ma­tycz­ny­mi ape­la­mi o po­moc fi­nan­so­wą w le­cze­niu dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Po­ka­zu­je to bez­sil­ność i sa­mot­ność ro­dzi­ców w wal­ce o ży­cie i zdro­wie ich dzieci.

Ocze­ku­je­my od rzą­dzą­cych, że w na­le­ży­ty spo­sób we­sprą ro­dzi­ny z dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, tych, któ­rzy ocze­ku­ją na­ro­dzin dzie­ci z po­dej­rze­niem wad le­tal­nych oraz w wy­star­cza­ją­cym stop­niu bę­dą fi­nan­so­wać ho­spi­cja perinatalne.

 

JB
Źró­dło: www.gov.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj