fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Reali­zacja działań zawartych w stra­tegii ma jedynie umoż­liwić osobom z nie­peł­no­spraw­no­ściami nie­za­leżne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach. Nie­pokój budzi jednak niska wartość świadczeń opiekuńczych.

Jak pod­kreślał premier Mateusz Mora­wiecki podczas kon­fe­rencji pra­sowej, stra­tegia na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami to: „…kom­pleksowy dokument, który będzie mapą drogową polityki kra­jowej na rzecz osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Zależy nam przede wszystkim na włą­czeniu osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami w życie spo­łeczne i zawodowe, na stwo­rzeniu prze­strzeni praw­dziwie dostępnej dla każdego”. Wysokość środków prze­wi­dzianych do reali­zacji poszcze­gólnych pro­jektów będzie ustalana corocznie przez Radę Mini­strów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do reali­zacji Stra­tegii na rzecz Osób z Nie­peł­no­spraw­no­ściami będą wyko­rzy­stywane także środki z Unii Euro­pej­skiej. Za koor­dy­nację będzie odpo­wiadał peł­no­mocnik rządu do spraw osób nie­peł­no­sprawnych. Funkcję tę obecnie pełni minister rodziny i polityki spo­łecznej Paweł Wdówik.

„Życie osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami wiąże się z bardzo wieloma pro­blemami, m.in. z brakiem dostęp­ności do wielu usług. Musimy im pomagać – tak, żeby jak naj­pełniej mogli uczest­niczyć w życiu spo­łecznym i zawo­dowym. Żeby ich codzienność stała się choć trochę lżejsza” – pod­kreślił premier Mateusz Mora­wiecki podczas kon­fe­rencji prasowej.

Przy­go­towana Stra­tegia zakłada reali­zację 113 działań, klu­czowych dla nowego systemu wsparcia osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Prio­ry­tetowe obszary to: Nie­za­leżne życie, dostępność, edu­kacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budo­wanie świa­do­mości, koordynacja.

„Pamię­tajmy jednak, że choć pie­niądze są ważne, to równie ważne jest włą­czenie ich do życia, do edu­kacji, pracy zawo­dowej, życia towa­rzy­skiego, arty­stycznego czy gospo­dar­czego, w sze­rokim rozu­mieniu tego słowa” – prze­ko­nywał Mateusz Mora­wiecki. Dlatego, dodał: „kła­dziemy nacisk na tę stra­tegię”. Nie­stety trzeba jasno powie­dzieć, że osoba nie­peł­no­sprawna, aby mogła podjąć pracę zawodową musi od naj­młod­szych lat przejść przez szereg kosz­townych zabiegów i reha­bi­li­tacji. Musi mieć należyty start od dziecka. Tu premier Mateusz Mora­wiecki posta­nowił pójść na skróty i nie zadbał o poprawę bytu rodzin wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnościami.

Ta stra­tegia nie przy­niosła ocze­ki­wanych i istotnych zmian w zakresie poprawy kon­dycji rodzin, w których wychowują się dzieci z orze­czeniem o nie­peł­no­spraw­ności. W 2021 r. świad­czenie pie­lę­gna­cyjne wynosi 1971 zł mie­sięcznie. Jest jedynie o 141 zł wyższe niż w 2020 roku, kiedy wynosiło 1830 zł mie­sięcznie. Nato­miast zasiłek pie­lę­gna­cyjny pozo­stanie nadal na żenująco niskim poziomie i wynosi 215,84 zł. Oba świad­czenia pozo­stają nie­współ­miernie niskie w sto­sunku do realnych kosztów utrzy­mania, leczenia i reha­bi­li­tacji nie­peł­no­sprawnego dziecka, która sza­cowana jest w przy­padku pla­cówek opie­kuńczo-tera­peu­tycznych nawet na ponad 7 tys. zł miesięcznie.

W Polsce orze­czenie o nie­peł­no­spraw­ności ma 245 tys. dzieci. Świad­czenie pie­lę­gna­cyjne i zasiłek pie­lę­gna­cyjny nie zapew­niają nawet minimum egzy­sten­cjalnego w wielu rodzinach wycho­wu­jących dzieci z niepełnosprawnością.

Internet i media spo­łecz­no­ściowe wypeł­nione są dra­ma­tycznymi apelami o pomoc finansową w leczeniu dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Pokazuje to bez­silność i samotność rodziców w walce o życie i zdrowie ich dzieci.

Ocze­kujemy od rzą­dzących, że w należyty sposób wesprą rodziny z dziećmi z nie­peł­no­spraw­no­ściami, tych, którzy oczekują narodzin dzieci z podej­rzeniem wad letalnych oraz w wystar­cza­jącym stopniu będą finan­sować hospicja perinatalne.

 

JB
Źródło: www.gov.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj