fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Rumunia zakazuje gender studies

Par­lament Rumunii podobnie jak Węgier, zakazał pro­pa­go­wania ide­ologii gender we wszystkich insty­tu­cjach zaj­mu­jących się edukacją.

Jak poin­for­mowały rumuńskie media, par­lament zatwierdził nowe prawo, które chroni mał­żeństwa i rodziny. 16 czerwca została zno­we­li­zowana ustawa o edu­kacji na mocy, której zabrania się pro­wa­dzenia na uczel­niach i w szkołach przed­miotu „gender studies”. Nowe prawo zabrania roz­dzie­lania płci bio­lo­gicznej od „płci kul­tu­rowej”. Pro­pa­go­wanie teorii i opinii na temat toż­sa­mości płciowej, według których płeć jest pojęciem odrębnym od płci bio­lo­gicznej, będzie zabronione.

Nowe prawo zostało wpro­wa­dzone przez cen­tro­pra­wicową Partię Ruchu Ludowego i zostało zatwier­dzone przy wsparciu Partii Socjal­de­mo­kra­tycznej (PSD). Poprawka otrzymała 81 głosów na „tak”, 21 głosów na „nie”, a 27 osób wstrzymało się od głosu. Autorem poprawki był senator Vasile Cri­stian Lungu, absolwent Pra­wo­sławnego Semi­narium Teo­lo­gicznego w Tran­syl­wanii w mieście Zalau. Nowe prawo czeka teraz na zatwier­dzenie przez rumuń­skiego prezydenta.

W 2018 roku Węgry zakazały „gender studies” co spo­wo­dowało gwał­towny atak ze strony libe­ralnych mediów na całym świecie. Rząd Węgier jasno wówczas stwierdził, że ludzie rodzą się jako męż­czyźni lub kobiety i nie zamierza wydawać publicznych pie­niędzy na wykształ­cenie w tej dzie­dzinie. Węgierskie uni­wer­sytety, które miały w pro­gramie „gender studies” wycofały te studia z pro­gramu nauczania.

Decyzja rumuń­skich władz jest wzor­cowym posu­nięciem, które kończy z pod­wa­żaniem tra­dy­cyjnego mał­żeństwa i rodziny. Przy­po­minamy, że ide­ologia gender głosi, że ludzie, bez względu na to, jakiej fak­tycznie są płci, mogą wybrać sobie swoją płeć kul­turową: mogą wybrać hete­ro­sek­su­alizm, homo­sek­su­alizm, bisek­su­alizm, czy trans­sek­su­alizm itp. To roz­dzie­lenie stanowi

realne zagro­żenie dla rodziny i młodych pokoleń. Roz­po­częcie wybie­rania płci pro­pa­ga­torzy gender chcą roz­po­czynać już w przed­szkolach i szkołach. Jest to depra­wacja i ate­izacja poprzez sek­su­ali­zację. Ide­ologia gender zaburza i unie­moż­liwia rozwój czło­wie­czeństwa, burzy przy­szłość rodziny.

 

JB
Źródło: radiomaryja.pl

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj