Tylko życie ma przyszłość!

Rumunia zakazuje gender studies

Par­la­ment Ru­mu­nii po­dob­nie jak Wę­gier, za­ka­zał pro­pa­go­wa­nia ide­olo­gii gen­der we wszyst­kich in­sty­tu­cjach zaj­mu­ją­cych się edukacją.

Jak po­in­for­mo­wa­ły ru­muń­skie me­dia, par­la­ment za­twier­dził no­we pra­wo, któ­re chro­ni mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny. 16 czerw­ca zo­sta­ła zno­we­li­zo­wa­na usta­wa o edu­ka­cji na mo­cy, któ­rej za­bra­nia się pro­wa­dze­nia na uczel­niach i w szko­łach przed­mio­tu „gen­der stu­dies”. No­we pra­wo za­bra­nia roz­dzie­la­nia płci bio­lo­gicz­nej od „płci kul­tu­ro­wej”. Pro­pa­go­wa­nie teo­rii i opi­nii na te­mat toż­sa­mo­ści płcio­wej, we­dług któ­rych płeć jest po­ję­ciem od­ręb­nym od płci bio­lo­gicz­nej, bę­dzie zabronione.

No­we pra­wo zo­sta­ło wpro­wa­dzo­ne przez cen­tro­pra­wi­co­wą Par­tię Ru­chu Lu­do­we­go i zo­sta­ło za­twier­dzo­ne przy wspar­ciu Par­tii So­cjal­de­mo­kra­tycz­nej (PSD). Po­praw­ka otrzy­ma­ła 81 gło­sów na „tak”, 21 gło­sów na „nie”, a 27 osób wstrzy­ma­ło się od gło­su. Au­to­rem po­praw­ki był se­na­tor Va­si­le Cri­stian Lun­gu, ab­sol­went Pra­wo­sław­ne­go Se­mi­na­rium Teo­lo­gicz­ne­go w Tran­syl­wa­nii w mie­ście Za­lau. No­we pra­wo cze­ka te­raz na za­twier­dze­nie przez ru­muń­skie­go prezydenta.

W 2018 ro­ku Wę­gry za­ka­za­ły „gen­der stu­dies” co spo­wo­do­wa­ło gwał­tow­ny atak ze stro­ny li­be­ral­nych me­diów na ca­łym świe­cie. Rząd Wę­gier ja­sno wów­czas stwier­dził, że lu­dzie ro­dzą się ja­ko męż­czyź­ni lub ko­bie­ty i nie za­mie­rza wy­da­wać pu­blicz­nych pie­nię­dzy na wy­kształ­ce­nie w tej dzie­dzi­nie. Wę­gier­skie uni­wer­sy­te­ty, któ­re mia­ły w pro­gra­mie „gen­der stu­dies” wy­co­fa­ły te stu­dia z pro­gra­mu nauczania.

De­cy­zja ru­muń­skich władz jest wzor­co­wym po­su­nię­ciem, któ­re koń­czy z pod­wa­ża­niem tra­dy­cyj­ne­go mał­żeń­stwa i ro­dzi­ny. Przy­po­mi­na­my, że ide­olo­gia gen­der gło­si, że lu­dzie, bez wzglę­du na to, ja­kiej fak­tycz­nie są płci, mo­gą wy­brać so­bie swo­ją płeć kul­tu­ro­wą: mo­gą wy­brać he­te­ro­sek­su­alizm, ho­mo­sek­su­alizm, bi­sek­su­alizm, czy trans­sek­su­alizm itp. To roz­dzie­le­nie stanowi

re­al­ne za­gro­że­nie dla ro­dzi­ny i mło­dych po­ko­leń. Roz­po­czę­cie wy­bie­ra­nia płci pro­pa­ga­to­rzy gen­der chcą roz­po­czy­nać już w przed­szko­lach i szko­łach. Jest to de­pra­wa­cja i ate­iza­cja po­przez sek­su­ali­za­cję. Ide­olo­gia gen­der za­bu­rza i unie­moż­li­wia roz­wój czło­wie­czeń­stwa, bu­rzy przy­szłość rodziny.

 

JB
Źró­dło: radiomaryja.pl

 

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj