Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Przesłanie 44. Pielgrzymki Obrońców Życia Człowieka, Jasna Góra 6 kwietnia 2024 r.

Jasna Góra

My, przed­sta­wi­cie­le pol­skich ru­chów obro­ny ży­cia czło­wie­ka i praw ro­dzi­ny, ze­bra­ni przed Cu­dow­nym Ob­ra­zem Mat­ki Bo­żej Częstochowskiej:

  1. Wzy­wa­my wszyst­kich lu­dzi do­brej wo­li do pod­ję­cia zde­cy­do­wa­nych dzia­łań oby­wa­tel­skich w związ­ku z za­pla­no­wa­nym w Sej­mie na 10 kwiet­nia br. pierw­szym czy­ta­niem czte­rech pro­jek­tów ustaw pro­abor­cyj­nych. Trze­cia Dro­ga za­mie­rza przy­wró­cić, za­kwe­stio­no­wa­ną przez Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny, moż­li­wość za­bi­ja­nia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci po­dej­rze­wa­nych o cięż­ką cho­ro­bę czy nie­peł­no­spraw­ność, a Le­wi­ca i Ko­ali­cja Oby­wa­tel­ska do­ma­ga­ją się tzw. „pra­wa” do abor­cji „na żą­da­nie” do 12 ty­go­dnia ży­cia dziec­ka i abor­cji z prze­sła­nek eu­ge­nicz­nych do 6 mie­sią­ca ży­cia dziec­ka. We­dług pro­jek­tów Le­wi­cy i KO w przy­pad­ku po­dej­rze­nia wa­dy le­tal­nej dziec­ko mo­gło­by zo­stać za­bi­te do mo­men­tu po­ro­du. Za­pro­po­no­wa­ne pro­jek­ty ustaw nie tyl­ko są sprzecz­ne z pol­ską ra­cją sta­nu i go­dzą w po­rzą­dek kon­sty­tu­cyj­ny RP, ale są też za­ma­chem na fun­da­men­tal­ne war­to­ści cy­wi­li­za­cyj­ne, wy­ni­ka­ją­ce wprost z pra­wa na­tu­ral­ne­go. Wo­bec dyk­ta­tu mniej­szo­ści, któ­ra zdo­mi­no­wa­ła głów­ne me­dia, nie mo­że­my za­po­mi­nać, że więk­szość opi­nii pu­blicz­nej jest za praw­ną ochro­ną ży­cia. We­dług ba­da­nia CBOS „Sto­su­nek Po­la­ków do abor­cji 2023” tyl­ko 18 proc. Po­la­ków po­pie­ra abor­cję „na ży­cze­nie”. Z mar­co­we­go ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Uni­ted Su­rveys wy­ni­ka, że jest to 24,7 proc. Dla­te­go ape­lu­je­my o kon­tak­to­wa­nie się z po­sła­mi w swo­ich okrę­gach oso­bi­ście, te­le­fo­nicz­nie, li­stow­nie czy e‑mailowo, aby do­star­czyć wszel­kich do­stęp­nych, me­ry­to­rycz­nych ar­gu­men­tów za od­rzu­ce­niem tych projektów. 
  2. W związ­ku z roz­po­czy­na­ją­cą się de­ba­tą sej­mo­wą nad pro­jek­ta­mi ustaw ogra­ni­cza­ją­cych za­kres praw­nej ochro­ny ży­cia, ape­lu­je­my do po­li­ty­ków i dzien­ni­ka­rzy o nie­kie­ro­wa­nie się uprze­dze­nia­mi ide­olo­gicz­ny­mi i for­mu­ło­wa­nie prze­ka­zu w prze­strze­ni pu­blicz­nej w opar­ciu o rze­tel­ną wie­dzę na­uko­wą. Do­ma­ga­my się do­stę­pu do me­diów pu­blicz­nych. Uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne wy­ko­rzy­sty­wa­nie pra­wa czło­wie­ka do ży­cia do ce­lów politycznych.
  3. Wy­ra­ża­my wdzięcz­ność Pre­zy­den­to­wi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej An­drze­jo­wi Du­dzie za za­we­to­wa­nie no­we­li­za­cji pra­wa far­ma­ceu­tycz­ne­go, umoż­li­wia­ją­cej za­kup dzie­ciom od 15 ro­ku ży­cia tzw. pi­guł­ki „dzień po”. Usta­wa prze­gło­so­wa­na przez po­słów Le­wi­cy, Ko­ali­cji Oby­wa­tel­skiej i Trze­ciej Dro­gi wpro­wa­dza­ła do­stęp­ność bez re­cep­ty pi­gu­łek za­wie­ra­ją­cych octan uli­pry­sta­lu. W za­leż­no­ści od dnia cy­klu mie­siącz­ko­we­go, w któ­rym zo­sta­nie za­ży­ta, sub­stan­cja ta mo­że za­dzia­łać an­ty­kon­cep­cyj­nie lub prze­ciw­za­gnież­dże­nio­wo (an­ty­ni­da­cyj­nie). Je­śli za­ro­dek nie mo­że się za­gnieź­dzić w ma­ci­cy, gi­nie. Pi­guł­ka mo­że więc do­pro­wa­dzić do śmier­ci czło­wie­ka na naj­wcze­śniej­szym eta­pie je­go roz­wo­ju. Pre­zy­dent uza­sad­nił swo­ją de­cy­zję po­sza­no­wa­niem praw kon­sty­tu­cyj­nych i stan­dar­du ochro­ny zdro­wia dzie­ci, a tak­że wsłu­cha­niem się w głos ro­dzi­ców. Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta RP po­in­for­mo­wa­ła o licz­nej ko­re­spon­den­cji, w tym pe­ty­cji pod­pi­sa­nej przez 30 tys. osób, za­wie­ra­ją­cej wnio­sek o za­we­to­wa­nie usta­wy. Dla­te­go tak waż­ne jest na­sze oby­wa­tel­skie za­an­ga­żo­wa­nie i ak­tyw­ność ru­chów obro­ny ży­cia i praw rodziny.
  4. W nie­dzie­lę, 14 kwiet­nia br. go­rą­co za­chę­ca­my do udzia­łu w „Na­ro­do­wym Mar­szu Ży­cia”. Marsz roz­pocz­nie się na Pla­cu Zam­ko­wym w War­sza­wie o go­dzi­nie 12:30 i przej­dzie uli­ca­mi sto­li­cy pod ha­słem „Niech ży­je Pol­ska!”. Wcze­śniej, o godz. 11.00 w war­szaw­skich ka­te­drach od­bę­dą się msze św. w in­ten­cji ochro­ny ży­cia. Po­dob­na msza od­bę­dzie się na za­koń­cze­nie mar­szu o godz. 16.00 w ko­ście­le św. Alek­san­dra. Dziś, gdy wa­ży się spo­łecz­na i du­cho­wa przy­szłość Oj­czy­zny, a wie­lu Po­la­ków uzna­ło, że na­ród po­rzu­cił cy­wi­li­za­cję ży­cia i dzie­dzic­two św. Ja­na Paw­ła II, ko­niecz­ny jest no­wy zryw w du­chu od­po­wie­dzial­no­ści za ro­dzi­ny, dzie­ci, su­we­ren­ność Oj­czy­zny i kul­tu­rę bu­do­wa­ną w opar­ciu o wia­rę, na­dzie­ję i mi­łość. W tak trud­nym cza­sie mu­si­my dać świa­dec­two na­sze­go za­an­ga­żo­wa­nia i po­sta­wy za życiem.
  5. Ape­lu­je­my do po­li­ty­ków wszyst­kich for­ma­cji o kon­ty­nu­owa­nie po­zy­tyw­nych zmian w sto­sun­ku do osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych dzie­ci wy­ma­ga­ją­ce szcze­gól­nej opie­ki. Obec­nie, po od­blo­ko­wa­niu moż­li­wo­ści po­dej­mo­wa­nia pra­cy przez ro­dzi­ców po­bie­ra­ją­cych świad­cze­nie pie­lę­gna­cyj­ne z uwa­gi nad opie­kę nad cięż­ko cho­ry­mi dzieć­mi, ko­niecz­na jest po­pra­wa do­stęp­no­ści do spe­cja­li­stycz­nych świad­czeń zdro­wot­nych i opiekuńczych.
  6. Ape­lu­je­my o udział w zbli­ża­ją­cych się wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych. Szu­ka­jąc od­po­wied­nich przed­sta­wi­cie­li do władz lo­kal­nych, pa­mię­taj­my o kry­te­rium sfor­mu­ło­wa­nym przez św. Ja­na Paw­ła II 19 czerw­ca 1983 ro­ku na Ja­snej Gó­rze: „Sto­su­nek do da­ru ży­cia jest wy­kład­ni­kiem i pod­sta­wo­wym spraw­dzia­nem au­ten­tycz­ne­go sto­sun­ku czło­wie­ka do Bo­ga i do czło­wie­ka, czy­li wy­kład­ni­kiem i spraw­dzia­nem au­ten­tycz­nej re­li­gij­no­ści i moralności”.

W imie­niu pielgrzymów

Woj­ciech Zię­ba, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka,
Pa­weł Wo­sic­ki, Fun­da­cja „Głos dla Ży­cia”,
Adam Ki­siel, Kru­cja­ta Mo­dli­twy w Obro­nie Po­czę­tych Dzie­ci,
Lech Łu­czyń­ski, Ko­ali­cja dla Ży­cia i Rodziny

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj