Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Pożegnano dzieci nienarodzone i martwo urodzone

Cmentarz. Fot.: pl.123rf.com

W kra­kow­skich Pod­gór­kach Ty­niec­kich od­był się ko­lej­ny po­grzeb dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Pod­czas ce­re­mo­nii, któ­ra od­by­ła się 5 grud­nia br., po­że­gna­no trzy­sta czter­na­ścio­ro dzie­ci. Ich cia­ła zo­sta­ły prze­ka­za­ne przez Szpi­tal Uni­wer­sy­tec­ki w Krakowie.

– Przy­cho­dzi­my na tę eu­cha­ry­stię, aby po­że­gnać zmar­łe dzie­ci. Ale przy­cho­dzi­my tu­taj tak­że po na­dzie­ję. Ona jest mo­to­rem na­sze­go ży­cia – roz­po­czął ho­mi­lię ks. Ja­nusz Ko­ściel­niak, die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz ro­dzin dzie­ci utra­co­nych. – Przy­cho­dzi­my po na­dzie­ję zwią­za­ną z na­szym ży­ciem do­cze­snym, bo chce­my wie­rzyć, że mi­mo tak trud­nych do­świad­czeń wciąż mo­że nas spo­tkać wie­le pięk­nych chwil na tym świe­cie. My sa­mi tak­że mo­że­my jesz­cze wie­le do­bre­go uczy­nić – mó­wił kapłan.

Dusz­pa­sterz pod­kre­ślił, że na­dzie­ja jest si­łą, któ­ra po­zwa­la ocze­ki­wać na spo­tka­nie ze zmar­ły­mi przed­wcze­śnie dzieć­mi. – Mu­si­my być świa­do­mi te­go, że każ­de z tych dzie­ci ży­je, że one wszyst­kie są w do­mu Oj­ca w nie­bie. Dzi­siej­sza ewan­ge­lia po­ka­za­ła nam, że Je­zus pra­gnie, by dzie­ci do Nie­go przy­cho­dzi­ły. Mo­że­my więc so­bie wy­obra­zić przy­wi­ta­nie Je­zu­sa z wa­szy­mi dzieć­mi. On je przy­tu­la do swo­je­go ko­cha­ją­ce­go ser­ca – kon­ty­nu­ował kaznodzieja.

– Po­ja­wia się py­ta­nie o to, dla­cze­go wa­sze dzie­ci ży­ły tak krót­ko na tej zie­mi. Nie mam na to pro­stej od­po­wie­dzi. Pró­bu­ję ją od­na­leźć w krzy­żu Chry­stu­sa, bo krzyż po­ka­zu­je, że cier­pie­nie mo­że mieć sens – ka­płan zwró­cił się do ża­łob­ni­ków. – Ży­cie wa­szych dzie­ci tak­że ma sens, bo ono trwa da­lej, w nie­bie. Wa­sze dzie­ci są w wiecz­nym „te­raz” – podkreślił.

Ks. Ko­ściel­niak za­zna­czył tak­że, że ża­ło­ba, smu­tek i żal po śmier­ci dziec­ka, tak­że te­go nie­na­ro­dzo­ne­go, są czymś waż­nym. – To na­tu­ral­ne, że w na­szych ser­cach jest smu­tek. To oczy­wi­ste, że ko­cha­cie wa­sze dzie­ci i za ni­mi tę­sk­ni­cie. Ma­cie pra­wo do prze­ży­wa­nia ża­ło­by – mówił.

– Je­zus pa­trzy na nas z mi­ło­ścią. Pro­śmy Go dzi­siaj o umoc­nie­nie dla was, po­grą­żo­nych w ża­ło­bie ro­dzi­ców tych dzie­ci, któ­re dzi­siaj że­gna­my. Pro­śmy Go o na­dzie­ję. Do­bry Bo­że, umoc­nij nas i na­szą ludz­ką na­dzie­ję – za­koń­czył kapłan.

Po mszy świę­tej od­mó­wio­ny zo­stał akt za­wie­rze­nia zmar­łych dzie­ci Bo­że­mu mi­ło­sier­dziu, a po nim na­stą­pi­ło od­pro­wa­dze­nie zmar­łych dzie­ci na miej­sce wiecz­ne­go spo­czyn­ku. Ich grób znaj­du­je się na cmen­ta­rzu ko­mu­nal­nym w Pod­gór­kach Ty­niec­kich w Kra­ko­wie przy ul. Wie­lo­gór­skiej 16.

Cia­ła dzie­ci, po­cho­dzą­ce z okre­su od 1 stycz­nia 2021 ro­ku do 31 grud­nia 2022 ro­ku, zo­sta­ły prze­ka­za­ne przez Szpi­tal Uni­wer­sy­tec­ki w Krakowie.

Ten, a tak­że po­przed­nie po­chów­ki dzie­ci utra­co­nych by­ły moż­li­we dzię­ki życz­li­wej współ­pra­cy Miej­skie­go Ośrod­ka Po­mo­cy Spo­łecz­nej, Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka oraz die­ce­zjal­ne­go dusz­pa­ste­rza ro­dzin dzie­ci utraconych.

Opie­ka dusz­pa­ster­ska ro­dzin dzie­ci utraconych 

W każ­dy dru­gi pią­tek mie­sią­ca o godz. 18.00 die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz ro­dzi­ców po stra­cie od­pra­wia mszę świę­tą w in­ten­cji po­grą­żo­nych w ża­ło­bie ro­dzi­ców i ro­dzi­ny. Msze od­by­wa­ją się w sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie Ła­giew­ni­kach. W cza­sie eu­cha­ry­stii ro­dzi­ny skła­da­ją na oł­ta­rzu kart­ki z imio­na­mi zmar­łych dzie­ci. Po mszy pro­wa­dzo­na jest ad­o­ra­cja, któ­ra koń­czy się in­dy­wi­du­al­nym bło­go­sła­wień­stwem ro­dzi­ców Naj­święt­szym Sakramentem.

Po­nad­to w pierw­szą so­bo­tę czerw­ca w tam­tej­szym sank­tu­arium od­by­wa się piel­grzym­ka ro­dzin dzie­ci utra­co­nych. Z ko­lei Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go ob­cho­dzo­ny jest 15 października.

Ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce pra­wo sta­no­wi, że każ­dy czło­wiek, w tym tak­że dziec­ko zmar­łe przed na­ro­dzi­na­mi, ma pra­wo do god­ne­go po­chów­ku. Je­śli ro­dzi­na (z ja­kich­kol­wiek przy­czyn) nie zde­cy­du­je się na ode­bra­nie cia­ła ze szpi­ta­la, obo­wią­zek zor­ga­ni­zo­wa­nia po­chów­ku dziec­ka spo­czy­wa na gmi­nie (zob. Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra Zdro­wia z dnia 7 grud­nia 2001 r. w spra­wie po­stę­po­wa­nia ze zwło­ka­mi i szcząt­ka­mi ludzkimi).

 

Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj