fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Posłowie zagłosowali za wzmocnieniem klauzuli sumienia lerzarzy

Sejm uchwalił ustawę, która znosi obo­wiązek wska­zy­wania przez lekarza, gdzie kobieta może dokonać aborcji. Jeśli lekarz odmówi i powoła się na klauzulę sumienia, nie będzie pociągany do odpo­wie­dzial­ności czy dys­kry­mi­nowany. Teraz ustawa ma trafić do Senatu.

Prace nad nowe­li­zacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den­tysty doty­czyły sposobu kształ­cenia, zasady odby­wania dyżurów przez rezy­dentów, zdo­by­wania spe­cja­li­zacji i moż­li­wości wyko­ny­wania zawodu poza Unią Euro­pejską. Posłowie zajęli się także poprawką doty­cząca klauzuli sumienia. Jest to reali­zacja wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 2015 roku, który uznał wówczas przepisy doty­czące klauzuli sumienia za nie­zgodne z konstytucją.

Nowe­li­zację tej ustawy kry­ty­kowała Lewica i KO. Za przy­jęciem zmian gło­sował cały PiS i PSL-Kukiz’15. Przeciw była Lewica, Kon­fe­de­racja i KO- poza trzema posłami.

Wpro­wa­dzone zmiany pozwalają leka­rzowi odmówić wyko­nania aborcji a także nie zgodzić się na wska­zanie pla­cówki, w której kobieta mogłaby zabić swoje poczęte dziecko. Lekarz w tych przy­padkach będzie miał prawo powo­łania się na klauzulę sumienia.

Warto zauważyć, że wielkim absurdem była sytuacja, w której lekarz prze­ciwny zabi­janiu dzieci przed ich uro­dzeniem, pod­pi­sawszy klauzulę sumienia, jed­no­cześnie zmu­szany był do wska­zania miejsca i innej osoby, która prze­pro­wa­dziłaby aborcję. Try­bunał Kon­sty­tu­tywny w 2015 roku wyraźnie stwierdził, że przepisy naka­zujące leka­rzowi wska­zy­wanie miejsca, gdzie aborcja może być dokonana, są nie­kon­sty­tu­cyjne. Warto zauważyć, że w przy­padku zagro­żenia życia matki klauzula sumienia nie będzie obowiązywać.

Klauzula sumienia nie dotyczy tylko lekarzy. Jest gwa­rantem bez­pie­czeństwa również dla pacjentów, bo chroni ich przed nie­go­dziwymi praktykami.

Rada Europy jasno wypo­wie­działa się w kwestii klauzuli sumienia. Stwier­dziła, że każdy może się na nią powołać, nie tylko jed­nostka, ale i cała insty­tucja. W Polsce wolność sumienia i religii gwa­rantuje Art. 53 Kon­sty­tucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., który mówi: „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”.

Zmu­szanie lekarza do doko­nania aborcji, albo naci­skanie go do infor­mo­wania, gdzie można zabić poczęte dziecko, jest czynem nie­go­dziwym i sto­jącym w sprzecz­ności z naszą Konstytucją.

 

JB

Źródło: radiomaryja.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj