Tylko życie ma przyszłość!

Posłowie zagłosowali za wzmocnieniem klauzuli sumienia lerzarzy

Sejm uchwa­lił usta­wę, któ­ra zno­si obo­wią­zek wska­zy­wa­nia przez le­ka­rza, gdzie ko­bie­ta mo­że do­ko­nać abor­cji. Je­śli le­karz od­mó­wi i po­wo­ła się na klau­zu­lę su­mie­nia, nie bę­dzie po­cią­ga­ny do od­po­wie­dzial­no­ści czy dys­kry­mi­no­wa­ny. Te­raz usta­wa ma tra­fić do Senatu.

Pra­ce nad no­we­li­za­cją usta­wy o za­wo­dzie le­ka­rza i le­ka­rza den­ty­sty do­ty­czy­ły spo­so­bu kształ­ce­nia, za­sa­dy od­by­wa­nia dy­żu­rów przez re­zy­den­tów, zdo­by­wa­nia spe­cja­li­za­cji i moż­li­wo­ści wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du po­za Unią Eu­ro­pej­ską. Po­sło­wie za­ję­li się tak­że po­praw­ką do­ty­czą­ca klau­zu­li su­mie­nia. Jest to re­ali­za­cja wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 2015 ro­ku, któ­ry uznał wów­czas prze­pi­sy do­ty­czą­ce klau­zu­li su­mie­nia za nie­zgod­ne z konstytucją.

No­we­li­za­cję tej usta­wy kry­ty­ko­wa­ła Le­wi­ca i KO. Za przy­ję­ciem zmian gło­so­wał ca­ły PiS i PSL-Kukiz’15. Prze­ciw by­ła Le­wi­ca, Kon­fe­de­ra­cja i KO- po­za trze­ma posłami.

Wpro­wa­dzo­ne zmia­ny po­zwa­la­ją le­ka­rzo­wi od­mó­wić wy­ko­na­nia abor­cji a tak­że nie zgo­dzić się na wska­za­nie pla­ców­ki, w któ­rej ko­bie­ta mo­gła­by za­bić swo­je po­czę­te dziec­ko. Le­karz w tych przy­pad­kach bę­dzie miał pra­wo po­wo­ła­nia się na klau­zu­lę sumienia.

War­to za­uwa­żyć, że wiel­kim ab­sur­dem by­ła sy­tu­acja, w któ­rej le­karz prze­ciw­ny za­bi­ja­niu dzie­ci przed ich uro­dze­niem, pod­pi­saw­szy klau­zu­lę su­mie­nia, jed­no­cze­śnie zmu­sza­ny był do wska­za­nia miej­sca i in­nej oso­by, któ­ra prze­pro­wa­dzi­ła­by abor­cję. Try­bu­nał Kon­sty­tu­tyw­ny w 2015 ro­ku wy­raź­nie stwier­dził, że prze­pi­sy na­ka­zu­ją­ce le­ka­rzo­wi wska­zy­wa­nie miej­sca, gdzie abor­cja mo­że być do­ko­na­na, są nie­kon­sty­tu­cyj­ne. War­to za­uwa­żyć, że w przy­pad­ku za­gro­że­nia ży­cia mat­ki klau­zu­la su­mie­nia nie bę­dzie obowiązywać.

Klau­zu­la su­mie­nia nie do­ty­czy tyl­ko le­ka­rzy. Jest gwa­ran­tem bez­pie­czeń­stwa rów­nież dla pa­cjen­tów, bo chro­ni ich przed nie­go­dzi­wy­mi praktykami.

Ra­da Eu­ro­py ja­sno wy­po­wie­dzia­ła się w kwe­stii klau­zu­li su­mie­nia. Stwier­dzi­ła, że każ­dy mo­że się na nią po­wo­łać, nie tyl­ko jed­nost­ka, ale i ca­ła in­sty­tu­cja. W Pol­sce wol­ność su­mie­nia i re­li­gii gwa­ran­tu­je Art. 53 Kon­sty­tu­cji RP z dnia 2 kwiet­nia 1997 r., któ­ry mó­wi: „Każ­de­mu za­pew­nia się wol­ność su­mie­nia i religii”.

Zmu­sza­nie le­ka­rza do do­ko­na­nia abor­cji, al­bo na­ci­ska­nie go do in­for­mo­wa­nia, gdzie moż­na za­bić po­czę­te dziec­ko, jest czy­nem nie­go­dzi­wym i sto­ją­cym w sprzecz­no­ści z na­szą Konstytucją.

 

JB

Źró­dło: radiomaryja.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj