Tylko życie ma przyszłość!

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

Pol­ska i po­nad 30 państw uzna­ły, że abor­cja jest sprzecz­na z pla­no­wa­niem ro­dzi­ny. Wo­bec cze­go ro­dzi­na jest „na­tu­ral­ną i pod­sta­wo­wą ko­mór­ką spo­łe­czeń­stwa i ma pra­wo do ochro­ny ze stro­ny spo­łe­czeń­stwa oraz pań­stwa”. To sło­wa z De­kla­ra­cji ws. Kon­sen­su­su Ge­new­skie­go, któ­ra zo­sta­ła pod­pi­sa­na pod­czas mię­dzy­na­ro­do­we­go po­ro­zu­mie­nia w obro­nie życia.

W Wa­szyng­to­nie Pol­ska wraz z po­nad 30 pań­stwa­mi pod­pi­sa­ły de­kla­ra­cję an­ty­abor­cyj­ną – Ge­ne­va Con­sen­sus Dec­la­ra­tion. Treść do­ku­men­tu wska­zu­je, że tzw. abor­cja nie mo­że być uzna­na za me­to­dę pla­no­wa­nia ro­dzi­ny. W imie­niu Pol­ski po­par­cie dla De­kla­ra­cji w spra­wie Kon­sen­su­su Ge­new­skie­go wy­ra­ził mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Zbi­gniew Rau. De­kla­ra­cja ma na ce­lu „pro­mo­wa­nie zdro­wia ko­biet i wzmac­nia­nie ro­dzi­ny”. Kwe­stio­nu­je ona pró­by for­so­wa­nia przez ONZ uzna­nia abor­cji za po­wszech­ne pra­wo człowieka.

De­kla­ra­cja stwier­dza, że: „w żad­nym wy­pad­ku nie na­le­ży pro­mo­wać abor­cji ja­ko me­to­dy pla­no­wa­nia ro­dzi­ny. (…) Dziec­ko po­trze­bu­je spe­cjal­nej ochro­ny i opie­ki… za­rów­no przed, jak i po urodzeniu”.

De­kla­ra­cja po­twier­dza: „przy­ro­dzo­ną god­ność i war­tość każ­dej oso­by i że każ­dy czło­wiek ma przy­ro­dzo­ne pra­wo do życia”.
Uro­czy­stość pod­pi­sa­nia De­kla­ra­cji Kon­sen­su­su Ge­new­skie­go pro­wa­dzi­li Mi­ke Pom­peo i Alex Azar.

Mi­ke Pom­peo se­kre­tarz sta­nu USA mó­wił: „My w Ame­ry­ce wie­rzy­my, że każ­de dziec­ko – na­ro­dzo­ne i nie­na­ro­dzo­ne – jest ta­jem­ni­cą i da­rem od Bo­ga. Na­to­miast Alex Azar przy­znał, że nie­któ­re bo­ga­te pań­stwa błęd­nie uzna­ją abor­cję za „uni­wer­sal­ne pra­wo czło­wie­ka”. Za­uwa­żył też, że wie­le ko­biet na ca­łym świe­cie zma­ga się z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi. De­kla­ra­cja ma na uwa­dze: „Po­pra­wę i za­bez­pie­cze­nie do­stę­pu ko­biet do zdro­wot­nych i roz­wo­jo­wych osią­gnięć cy­wi­li­za­cyj­nych, włą­cza­jąc w to zdro­wie sek­su­al­ne i re­pro­duk­cyj­ne. Osią­gnię­cia te mu­szą pro­mo­wać opty­mal­ne zdro­wie i naj­wyż­sze stan­dar­dy zdro­wot­ne, wy­łą­cza­jąc aborcję”.

Oprócz Pol­ski i USA de­kla­ra­cję pod­pi­sa­ły 32 kra­je, m.in.: Bra­zy­lia, Egipt, Wę­gry, In­do­ne­zja, Ke­nia, Ha­iti, Ugan­da, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arabskie.

Cie­szy nas, że co­raz wię­cej państw dą­ży do przy­wró­ce­nia praw­dzi­we­go zna­cze­nia kon­cep­cji praw czło­wie­ka, trosz­cząc się o zdro­wie ko­biet i ochro­nę ży­cia ludz­kie­go. Ro­dzi­na jest struk­tu­rą spo­łecz­ną, któ­rą na­le­ży szcze­gól­nie chro­nić i wspierać.

JB
Źró­dło: tvp.info

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj