fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Polska poparła Deklarację ws. Konsensusu Genewskiego

Polska i ponad 30 państw uznały, że aborcja jest sprzeczna z pla­no­waniem rodziny. Wobec czego rodzina jest „natu­ralną i pod­stawową komórką spo­łe­czeństwa i ma prawo do ochrony ze strony spo­łe­czeństwa oraz państwa”. To słowa z Dekla­racji ws. Kon­sensusu Genew­skiego, która została pod­pisana podczas mię­dzy­na­ro­dowego poro­zu­mienia w obronie życia.

W Waszyng­tonie Polska wraz z ponad 30 pań­stwami pod­pisały dekla­rację anty­abor­cyjną – Geneva Con­sensus Dec­la­ration. Treść doku­mentu wskazuje, że tzw. aborcja nie może być uznana za metodę pla­no­wania rodziny. W imieniu Polski poparcie dla Dekla­racji w sprawie Kon­sensusu Genew­skiego wyraził minister spraw zagra­nicznych Zbi­gniew Rau. Dekla­racja ma na celu „pro­mo­wanie zdrowia kobiet i wzmac­nianie rodziny”. Kwe­stionuje ona próby for­so­wania przez ONZ uznania aborcji za powszechne prawo czło­wieka.

Dekla­racja stwierdza, że: „w żadnym wypadku nie należy pro­mować aborcji jako metody pla­no­wania rodziny. (…) Dziecko potrzebuje spe­cjalnej ochrony i opieki… zarówno przed, jak i po uro­dzeniu”.

Dekla­racja potwierdza: „przy­ro­dzoną godność i wartość każdej osoby i że każdy człowiek ma przy­ro­dzone prawo do życia”.
Uro­czy­stość pod­pi­sania Dekla­racji Kon­sensusu Genew­skiego pro­wa­dzili Mike Pompeo i Alex Azar.

Mike Pompeo sekretarz stanu USA mówił: „My w Ameryce wie­rzymy, że każde dziecko – naro­dzone i nie­na­ro­dzone – jest tajemnicą i darem od Boga. Nato­miast Alex Azar przyznał, że nie­które bogate państwa błędnie uznają aborcję za „uni­wer­salne prawo czło­wieka”. Zauważył też, że wiele kobiet na całym świecie zmaga się z pro­blemami zdro­wotnymi. Dekla­racja ma na uwadze: „Poprawę i zabez­pie­czenie dostępu kobiet do zdro­wotnych i roz­wo­jowych osią­gnięć cywi­li­za­cyjnych, włą­czając w to zdrowie sek­sualne i repro­duk­cyjne. Osią­gnięcia te muszą pro­mować opty­malne zdrowie i naj­wyższe stan­dardy zdro­wotne, wyłą­czając aborcję”.

Oprócz Polski i USA dekla­rację pod­pisały 32 kraje, m.in.: Bra­zylia, Egipt, Węgry, Indo­nezja, Kenia, Haiti, Uganda, Zjed­no­czone Emiraty Arabskie.

Cieszy nas, że coraz więcej państw dąży do przy­wró­cenia praw­dziwego zna­czenia kon­cepcji praw czło­wieka, troszcząc się o zdrowie kobiet i ochronę życia ludz­kiego. Rodzina jest strukturą spo­łeczną, którą należy szcze­gólnie chronić i wspierać.

JB
Źródło: tvp.info

%d bloggers like this: