fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Parlament Europejski przyjął proaborcyjną rezolucję

Euro­par­la­men­ta­rzyści przyjęli rezo­lucję, która kry­tykuje wyrok pol­skiego Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika odnośnie decyzji w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.

Pięć frakcji poli­tycznych: Euro­pejska Partia Ludowa, Socja­liści i Demo­kraci, Odnowić Europę, Zieloni oraz Nor­dycka Zielona Lewica złożyli projekt rezo­lucji pod tytułem „Fak­tyczny zakaz aborcji w Polsce”. Stwier­dzili oni, że orze­czenie Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego uzna­jącego za nie­kon­sty­tu­cyjną moż­liwość zabicia nie­na­ro­dzonego dziecka z podej­rzeniem ciężkiej choroby jest przy­kładem łamania przez Polskę praw pod­sta­wowych. Spra­woz­dawcą rezo­lucji był lider Wiosny Robert Biedroń.

W przy­jętym tekście PE skry­ty­kował: „wszelkie wnioski lub ogra­ni­czenia usta­wo­dawcze mające na celu dalszy zakaz i ogra­ni­czanie dostępu do bez­piecznej legalnej aborcji w Polsce, które to wnioski ozna­czały prak­tycznie zakaz dostępu do aborcji w tym kraju, ponieważ więk­szość zabiegów legalnej aborcji prze­pro­wa­dzono z powodu ciężkiej i nie­od­wra­calnej wady lub nie­ule­czalnej choroby płodu zagra­ża­jącej jego życiu, a powszechny dostęp do opieki zdro­wotnej oraz do praw i zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­alnego to pod­stawowe prawa człowieka”.

Za rezo­lucją gło­sowało 455 członków PE, przeciw było 145 euro­posłów, a wstrzymało się 75. Par­lament skry­ty­kował decyzję pol­skiego Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, twierdząc, że „orze­czenie to zagraża zdrowiu i życiu kobiet”.

Rezo­lucję poparli euro­po­słowie PO: Mag­dalena Ada­mowicz, Bartosz Arłu­kowicz, Jerzy Buzek, Tomasz Fran­kowski, Andrzej Halicki, Danuta Huebner, Ewa Kopacz, Janusz Lewan­dowski, Elż­bieta Łuka­ci­jewska, Radosław Sikorski, Róża Thun. Euro­po­słowie z SLD i Wiosny zagło­sowali za rezo­lucją byli to: Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Wło­dzi­mierz Cimo­szewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Libe­radzki, Leszek Miller. Rezo­lucję poparła też Sylwia Spurek z Zielonych.

Euro­po­słowie PiS wypo­wie­dzieli się prze­ciwko, nato­miast Euro­po­słowie PSL zrobili unik i nie wzięli udziału w głosowaniu.

Tym samym Par­lament Euro­pejski odrzucił poprawkę mówiącą o tym, że okre­ślanie i wdra­żanie polityki abor­cyjnej, podobnie jak ochrona i wdra­żanie wszystkich praw w zakresie zdrowia sek­su­alnego i repro­duk­cyjnego, należy do wyłącznych kom­pe­tencji państw członkowskich.

Przy­po­minamy, że kilka lat temu PE stał na sta­no­wisku, że to właśnie do kom­pe­tencji państw człon­kow­skich należy okre­ślanie i reali­zacja polityki w dzie­dzinie zdrowia repro­duk­cyjnego i sek­su­alnego oraz edu­kacji seksualnej.

Pra­gniemy zauważyć, że Par­lament Euro­pejski, który przyjął rezo­lucję nie ma mocy sprawczej i nie może dyk­tować Polsce swoich poglądów. Jest to jawny szantaż Polski w sferze war­tości. Nie mając uprawnień stwierdził, że orze­czenie pol­skiego TK narusza ciąg umów mię­dzy­na­ro­dowych, w tym naszą Kon­sty­tucję. Przy­po­minamy, że w Kon­sty­tucji Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku czytamy: „Rzecz­po­spolita Polska zapewnia każdemu czło­wiekowi prawną ochronę życia” (art. 38) oraz „Wszyscy są wobec prawa równi” (art. 32 ust. 1). Jak widzimy, par­lament Euro­pejski, który nawołuje do prze­strze­gania pra­wo­rząd­ności, tę pra­wo­rządność łamie. Prawo do życia jest jednym z fun­da­men­talnych praw obywatelskich.

 

JB
Źródło: telewizjarepublika.pl, polskieradio24.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj