Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Parlament Europejski przyjął proaborcyjną rezolucję

PE

Eu­ro­par­la­men­ta­rzy­ści przy­ję­li re­zo­lu­cję, któ­ra kry­ty­ku­je wy­rok pol­skie­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go z 22 paź­dzier­ni­ka od­no­śnie de­cy­zji w spra­wie tzw. abor­cji eugenicznej.

Pięć frak­cji po­li­tycz­nych: Eu­ro­pej­ska Par­tia Lu­do­wa, So­cja­li­ści i De­mo­kra­ci, Od­no­wić Eu­ro­pę, Zie­lo­ni oraz Nor­dyc­ka Zie­lo­na Le­wi­ca zło­ży­li pro­jekt re­zo­lu­cji pod ty­tu­łem „Fak­tycz­ny za­kaz abor­cji w Pol­sce”. Stwier­dzi­li oni, że orze­cze­nie Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go uzna­ją­ce­go za nie­kon­sty­tu­cyj­ną moż­li­wość za­bi­cia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka z po­dej­rze­niem cięż­kiej cho­ro­by jest przy­kła­dem ła­ma­nia przez Pol­skę praw pod­sta­wo­wych. Spra­woz­daw­cą re­zo­lu­cji był li­der Wio­sny Ro­bert Biedroń.

W przy­ję­tym tek­ście PE skry­ty­ko­wał: „wszel­kie wnio­ski lub ogra­ni­cze­nia usta­wo­daw­cze ma­ją­ce na ce­lu dal­szy za­kaz i ogra­ni­cza­nie do­stę­pu do bez­piecz­nej le­gal­nej abor­cji w Pol­sce, któ­re to wnio­ski ozna­cza­ły prak­tycz­nie za­kaz do­stę­pu do abor­cji w tym kra­ju, po­nie­waż więk­szość za­bie­gów le­gal­nej abor­cji prze­pro­wa­dzo­no z po­wo­du cięż­kiej i nie­od­wra­cal­nej wa­dy lub nie­ule­czal­nej cho­ro­by pło­du za­gra­ża­ją­cej je­go ży­ciu, a po­wszech­ny do­stęp do opie­ki zdro­wot­nej oraz do praw i zdro­wia re­pro­duk­cyj­ne­go i sek­su­al­ne­go to pod­sta­wo­we pra­wa człowieka”.

Za re­zo­lu­cją gło­so­wa­ło 455 człon­ków PE, prze­ciw by­ło 145 eu­ro­po­słów, a wstrzy­ma­ło się 75. Par­la­ment skry­ty­ko­wał de­cy­zję pol­skie­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, twier­dząc, że „orze­cze­nie to za­gra­ża zdro­wiu i ży­ciu kobiet”.

Re­zo­lu­cję po­par­li eu­ro­po­sło­wie PO: Mag­da­le­na Ada­mo­wicz, Bar­tosz Ar­łu­ko­wicz, Je­rzy Bu­zek, To­masz Fran­kow­ski, An­drzej Ha­lic­ki, Da­nu­ta Hu­eb­ner, Ewa Ko­pacz, Ja­nusz Le­wan­dow­ski, Elż­bie­ta Łu­ka­ci­jew­ska, Ra­do­sław Si­kor­ski, Ró­ża Thun. Eu­ro­po­sło­wie z SLD i Wio­sny za­gło­so­wa­li za re­zo­lu­cją by­li to: Ma­rek Balt, Ma­rek Bel­ka, Ro­bert Bie­droń, Wło­dzi­mierz Ci­mo­sze­wicz, Łu­kasz Ko­hut, Bo­gu­sław Li­be­radz­ki, Le­szek Mil­ler. Re­zo­lu­cję po­par­ła też Syl­wia Spu­rek z Zielonych.

Eu­ro­po­sło­wie PiS wy­po­wie­dzie­li się prze­ciw­ko, na­to­miast Eu­ro­po­sło­wie PSL zro­bi­li unik i nie wzię­li udzia­łu w głosowaniu.

Tym sa­mym Par­la­ment Eu­ro­pej­ski od­rzu­cił po­praw­kę mó­wią­cą o tym, że okre­śla­nie i wdra­ża­nie po­li­ty­ki abor­cyj­nej, po­dob­nie jak ochro­na i wdra­ża­nie wszyst­kich praw w za­kre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i re­pro­duk­cyj­ne­go, na­le­ży do wy­łącz­nych kom­pe­ten­cji państw członkowskich.

Przy­po­mi­na­my, że kil­ka lat te­mu PE stał na sta­no­wi­sku, że to wła­śnie do kom­pe­ten­cji państw człon­kow­skich na­le­ży okre­śla­nie i re­ali­za­cja po­li­ty­ki w dzie­dzi­nie zdro­wia re­pro­duk­cyj­ne­go i sek­su­al­ne­go oraz edu­ka­cji seksualnej.

Pra­gnie­my za­uwa­żyć, że Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, któ­ry przy­jął re­zo­lu­cję nie ma mo­cy spraw­czej i nie mo­że dyk­to­wać Pol­sce swo­ich po­glą­dów. Jest to jaw­ny szan­taż Pol­ski w sfe­rze war­to­ści. Nie ma­jąc upraw­nień stwier­dził, że orze­cze­nie pol­skie­go TK na­ru­sza ciąg umów mię­dzy­na­ro­do­wych, w tym na­szą Kon­sty­tu­cję. Przy­po­mi­na­my, że w Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z dnia 2 kwiet­nia 1997 ro­ku czy­ta­my: „Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska za­pew­nia każ­de­mu czło­wie­ko­wi praw­ną ochro­nę ży­cia” (art. 38) oraz „Wszy­scy są wo­bec pra­wa rów­ni” (art. 32 ust. 1). Jak wi­dzi­my, par­la­ment Eu­ro­pej­ski, któ­ry na­wo­łu­je do prze­strze­ga­nia pra­wo­rząd­no­ści, tę pra­wo­rząd­ność ła­mie. Pra­wo do ży­cia jest jed­nym z fun­da­men­tal­nych praw obywatelskich.

 

JB
Źró­dło: telewizjarepublika.pl, polskieradio24.pl

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj