Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Kościół musi zabierać jasny głos nt. aborcji i godności człowieka

Dziecko. Fot.: pl.123rf.com

Cud na­ro­dzin przy­po­mi­na o naj­wyż­szym z przy­słu­gu­ją­cych nam praw, tym do ist­nie­nia. Ko­ściół mu­si za­bie­rać ja­sny głos nt. abor­cji i god­no­ści czło­wie­ka. Pa­pież Fran­ci­szek pi­sze o tym we wstę­pie do książ­ki „Cud życia”. 

W książ­ce „Cud ży­cia” przy­po­mi­na, że po­dob­nie jak je­go po­przed­ni­cy, od za­wsze zde­cy­do­wa­nie po­tę­pia abor­cję. Za­chę­ca też, by mó­wić o tym te­ma­cie, za­czy­na­jąc od wsłu­cha­nia się w głos nie­na­ro­dzo­ne­go dziecka.

Ce­lem uka­zu­ją­cej się we Wło­szech pu­bli­ka­cji „Il mi­ra­co­lo del­la vi­ta” jest przy­wró­ce­nie czy­tel­ni­ko­wi zdu­mie­nia i ra­do­ści z przyj­ścia każ­de­go z nas na świat. We wstę­pie pa­pież pod­kre­śla, że książ­ka su­ge­ru­je pięk­no pa­trze­nia na ro­dzą­ce się ży­cie ja­ko po­sia­da­cza naj­wyż­sze­go pra­wa, któ­re na­le­ży do wszyst­kich: pra­wa do ist­nie­nia. Mo­wa o pięk­nie, po­nie­waż spek­takl na­tu­ry to­czą­cej się swo­im to­rem bu­dzi zdu­mie­nie i wzy­wa do tro­ski, ochro­ny i powitania.

Fran­ci­szek przy­po­mi­na, że je­go zde­cy­do­wa­ne po­tę­pie­nie abor­cji czę­sto bu­dzi­ło za­sko­cze­nie a na­wet za­kło­po­ta­nie. Za­uwa­ża, że nie moż­na od­bie­rać praw em­brio­no­wi, po­nie­waż, gdy de­cy­du­je się o prze­rwa­niu cią­ży nie ma on żad­ne­go gło­su w spra­wie. Pa­pież przy­wo­łu­je swe py­ta­nie, czy „słusz­nym jest za­bi­cie jed­ne­go ży­cia, by roz­wią­zać pro­blem”, pi­sze też o „ogrom­nej ra­nie, ja­ką abor­cja wy­wo­łu­je w ko­bie­cie”, co jest wciąż przemilczane.

Oj­ciec Świę­ty wska­zu­je, że sta­no­wi­sko Ko­ścio­ła w spra­wie abor­cji i ochro­ny god­no­ści czło­wie­ka mu­si być ja­sne. W spo­łe­czeń­stwie na­ce­cho­wa­nym „kul­tu­rą od­rzu­ce­nia” do­ty­czy to nie tyl­ko ży­cia po­czę­te­go, ale rów­nież sa­mot­no­ści lu­dzi star­szych, ha­nieb­nej nę­dzy tak wie­lu ubo­gich, któ­rzy są po­zba­wie­ni pod­sta­wo­wych środ­ków do ist­nie­nia, cier­pie­nia ofiar wo­jen, de­spe­rac­kiej emi­gra­cji i prze­śla­do­wań w wie­lu czę­ściach świata.

To zde­cy­do­wa­ny sprze­ciw wo­bec abor­cji, uzna­jąc ją za czyn nie­zgod­ny z za­sa­da­mi mo­ral­ny­mi ka­to­lic­kie­go na­ucza­nia. Sta­no­wi­sko Pa­pie­ża jest ja­sne i kon­se­kwent­ne, a prze­ka­zy­wa­ne przez nie­go prze­sła­nie do­ty­czą­ce ochro­ny ży­cia od po­czę­cia sta­no­wi waż­ny ele­ment je­go na­ucza­nia. To bar­dzo istot­ny głos, za­chę­ca­ją­cy do sza­cun­ku dla nie­na­ro­dzo­ne­go ży­cia a tak­że do ochro­ny god­no­ści czło­wie­ka w in­nych aspek­tach spo­łe­czeń­stwa, ta­kich jak sa­mot­ność osób star­szych, ubó­stwo, cier­pie­nie ofiar wo­jen czy prze­śla­do­wa­nia. Za­chę­ca nas do spoj­rze­nia na te kwe­stie z tro­ską i dzia­ła­niem, bu­dząc w nas od­po­wie­dzial­ność i em­pa­tię wo­bec in­nych ludzi.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj