fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Noworodki w Oknie Życia

W Bielsku-Białej i War­szawie siostry zakonne zna­lazły nowo naro­dzone dzieci w Oknach Życia. Przy nowo­rodkach były kar­teczki z dokładną datą ich urodzin.

W Polsce pierwsze Okno Życia, czyli miejsce, w którym matka może ano­nimowo zostawić swoje nowo­na­ro­dzone dziecko, powstało 19 marca 2006 r. w Kra­kowie w odpo­wiedzi na infor­macje o mar­twych nowo­rodkach znaj­do­wanych na par­kingach, w parkach czy w śmiet­nikach. W pierwszą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, Caritas Archi­die­cezji Kra­kow­skiej wraz z Wydziałem Dusz­pa­sterstwa Rodzin Kurii Metro­po­li­talnej, posta­nowiły w Domu Samotnej Matki utworzyć bez­pieczne miejsce, gdzie zde­spe­rowana matka mogłaby pozo­stawić swoje dziecko.

Nikt nie spo­dziewał się, że w utwo­rzonych Oknach Życia pro­wa­dzonych przez Caritas Polska, matki pozo­stawią ano­nimowo blisko 100 dzieci. W Bielsku-Białej w środę 26 sierpnia około godziny 23:10 rozległ się alarm sygna­li­zujący, że w Oknie Życia znajduje się dziecko. Siostry naza­re­tanki zna­lazły małego chłopca z nie­za­bez­pie­czoną pępowiną, zawi­niętego w poszewkę. Przy nim była kar­teczka z datą 26 sierpnia, 16.45, wska­zującą godzinę narodzin. Nowo­rodek został prze­wie­ziony do Szpitala Woje­wódz­kiego.

Nato­miast w War­szawie przy ul. Hożej siostry zna­lazły dziew­czynkę, której nadały imię Zuzia. Przy nowo­rodku była także kar­teczka, z datą urodzin tj. 24 sierpnia, godz. 3 nad ranem. Dziew­czynka była ubrana i czy­ściutka. Dziew­czynka została prze­wie­ziona do szpitala karetką. To już 18 dziecko pozo­sta­wione w tym oknie. Opiekują się nim siostry fran­cisz­kanki Rodziny Maryi i to one pełnią tam nie­ustanną opiekę.

Okno otwiera się od zewnątrz, jest w nim zamon­towane ogrze­wanie i wen­ty­lacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa opie­kujące się oknem osoby. Potem nie­zwłocznie uru­cha­miane są pro­cedury medyczno-admi­ni­stra­cyjne, to znaczy powia­do­mione zostają pogo­towie ratunkowe i sąd rodzinny. Dzieci później z Okna Życia tra­fiają do rodzin adop­cyjnych.

Prawo do życia jest fun­da­men­talnym prawem każdego czło­wieka. Moż­liwość sko­rzy­stania z Okna Życia, może być dla zde­spe­ro­wanych kobiet szansą i oca­leniem dla dzieci.

 

JB
Źródło: lifenews.com

%d bloggers like this: