Tylko życie ma przyszłość!

„Nawróceni aborcjoniści” – webinar pro-life

We śro­dę 12 ma­ja o godz. 19.00 od­bę­dzie się bez­płat­ny we­bi­nar pro-li­fe dla ro­dzi­ców, wy­cho­waw­ców i na­uczy­cie­li o stra­te­gii grup pro­abor­cyj­nych re­ali­zo­wa­nej z „suk­ce­sa­mi” na ca­łym świecie.

– Je­śli zwo­len­ni­cy abor­cji nie chcą słu­chać ar­gu­men­tów pro-li­fe­rów, mo­że war­to, by wsłu­cha­li się w głos osób, któ­re z prze­my­słu abor­cyj­ne­go prze­szły do ru­chu pro-li­fe. Osób, któ­re mó­wią wprost: sprze­da­wa­li­śmy abor­cję, by za­ra­biać mi­lio­ny. Ode­bra­li­śmy ży­cie ty­siąc­om dzie­ci. Nie dba­li­śmy ani o nie, ani o ich mat­ki. Dziś wi­dzi­my, że po­peł­ni­li­śmy błąd – za­pra­sza Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Pod­czas we­bi­na­ru przy­bli­ży do­świad­cze­nia m.in. Ber­nar­da Na­than­so­na, Ca­rol Eve­rett, Ab­by John­son i Anthony’ego Le­va­ti­no, któ­rzy ak­tyw­nie wspie­ra­li abor­cję, ale w pew­nym mo­men­cie swo­je­go ży­cia po­rzu­ci­li gru­py an­ti-li­fe i sta­li się obroń­ca­mi ży­cia dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. – Ich hi­sto­rie są dla nas waż­ną lek­cją. Na­wró­co­ny abor­ter, od­po­wie­dzial­ny za za­bi­cie 75 tys. dzie­ci, dr Ber­nard Na­than­son, po­ka­zu­je nam, że dzia­ła­nia zwo­len­ni­ków abor­cji nie są spon­ta­nicz­nym ru­chem obro­nypraw ko­biet”, ale za­pla­no­wa­ną stra­te­gią, ob­li­czo­ną na zysk – mó­wi or­ga­ni­za­tor­ka. – Ab­by John­son uczy nas, że ko­bie­ty na­praw­dę za­słu­gu­ją na coś lep­sze­go niż abor­cja. Na­to­miast po­ru­sza­ją­ce ze­zna­nia dr. Antony’ego Le­va­ti­no, któ­re zło­żył przed Kon­gre­sem USA, ob­na­ża­ją praw­dę o abor­cji. Po ich prze­czy­ta­niu już nikt nie po­wie, że to zwy­kłyza­bieg” al­boprze­rwa­nie cią­ży” – do­da­je pro-liferka.

Na we­bi­nar, któ­ry od­bę­dzie się we śro­dę, 12 ma­ja o godz. 19.00, moż­na za­pi­sać się na stro­nie pro-life.pl/webinary

Ostat­ni przed wa­ka­cyj­ną prze­rwą we­bi­nar pt. „Me­to­dy roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści – czy war­to?” od­bę­dzie się 9 czerw­ca br. o godz. 19.00. Pod­czas spo­tka­nia omó­wio­ne zo­sta­ną za­le­ty i wa­dy me­tod roz­po­zna­wa­nia płod­no­ści oraz za­ło­że­nia naj­po­pu­lar­niej­szych z nich. Uczest­ni­cy do­wie­dzą się, w ja­ki spo­sób moż­na na­uczyć się prak­tycz­ne­go sto­so­wa­nia MRP, po­zna­ją naj­lep­sze apli­ka­cje do no­to­wa­nia ob­ser­wa­cji i no­win­ki tech­nicz­ne. Na to spo­tka­nie za­pra­sza­my szcze­gól­nie na­rze­czo­nych, ale też na­uczy­cie­li, wy­cho­waw­ców, ro­dzi­ców i wszyst­kie oso­by, któ­rą chcą się na­uczyć MRP.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: