Tylko życie ma przyszłość!

Wiadomości

Wiadomości

Rodzinny pochówek

Roz­mo­wa z Pio­trem Guzd­kiem fa­mi­lio­lo­giem z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Wiadomości

Zespół Downa to nie wyrok

Ma­ciej z dzieć­mi – 11-let­nią Ma­ją i 13-let­nim Ka­ro­lem prze­je­chał 532 ki­lo­me­try ze Świ­no­uj­ścia na Hel i póź­niej do Wła­dy­sła­wo­wa w dniach 16–25 lip­ca 2021 r. „To był su­per czas!” mó­wi Ka­rol. „Naj­lep­sza w ży­ciu przy­go­da” do­da­je Ma­ja. Z Mać­kiem i Mar­tą Ko­mo­row­ski­mi roz­ma­wia Aga­ta Gołda.

Wiadomości

Zabiegi w łonie matki

W Pol­sce dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na stoi na bar­dzo do­brym po­zio­mie, po­łoż­ni­cy mo­gą wy­kryć wa­dy u nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka od­po­wied­nio wcze­śnie. Bez dia­gno­sty­ki pre­na­tal­nej te­ra­pia nie by­ła­by moż­li­wa. Le­cze­nie pre­na­tal­ne roz­wi­ja się z du­żym po­wo­dze­niem. W na­szym kra­ju prze­pro­wa­dza się wszyst­kie moż­li­we ro­dza­je ope­ra­cji w ło­nie matki.

Wiadomości

Aborcja nie jest „prawem człowieka”

Sto­li­ca Apo­stol­ska od­rzu­ci­ła twier­dze­nie za­war­te w ra­por­cie przy­ję­tym przez Par­la­ment Eu­ro­pej­ski, ja­ko­by abor­cja by­ła „pra­wem czło­wie­ka” – stwier­dził se­kre­tarz ds. sto­sun­ków z pań­stwa­mi, abp Paul Ri­chard Gallagher.

Wiadomości

Rodzinna wakacyjna akcja dla życia

Ma­ciej i Mar­ta ra­zem ze swo­imi dzieć­mi Ka­ro­lem, Ma­ją i We­ro­ni­ką chcą uświa­do­mić spo­łe­czeń­stwu, że cho­re dzie­ci ma­ją pra­wo do ży­cia. Choć ich naj­młod­sza cór­ka We­ro­ni­ka ma ze­spół Do­wna, jest dla nich ogrom­nym darem.

Wiadomości

1,4 mld dolarów na promowanie aborcji

Fun­da­cja Bil­la i Me­lin­dy Ga­te­sów prze­ka­że w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat 1,4 mi­liar­da do­la­rów, aby zwięk­szyć do­stęp do an­ty­kon­cep­cji i aborcji.

Wiadomości

Wielka Brytania: nie będzie aborcji bez ograniczeń

Bry­tyj­ska Izba Gmin nie gło­so­wa­ła nad pro­po­zy­cją wpro­wa­dze­nia abor­cji bez ogra­ni­czeń i kar za de­mon­stra­cje w obro­nie ży­cia. Au­tor­ki obu kon­tro­wer­syj­nych poprawek

Wiadomości

Aborcja dzieci z zespołem Downa

Bry­tyj­ski Sąd Naj­wyż­szy zaj­mie się abor­cją dzie­ci z ze­spo­łem Do­wna, któ­re na Wy­spach moż­na za­bi­jać aż do po­ro­du. Roz­pra­wa w Są­dzie Naj­wyż­szym od­bę­dzie się w dniach 6 i 7 lip­ca. Czy to bę­dzie hi­sto­rycz­na rozprawa?

Wiadomości

Gibraltar: aborcja do 12 tygodnia ciąży

Rząd Gi­bral­ta­ru za­twier­dził wy­ni­ki re­fe­ren­dum w spra­wie abor­cji. Ko­bie­ta bę­dzie mo­gła uśmier­cić swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko do dwu­na­ste­go ty­go­dnia cią­ży, je­śli jej zdro­wie psy­chicz­ne lub fi­zycz­ne jest zagrożone.

Wiadomości

Archaiczny system wspierania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

Pod ko­niec ubie­głe­go i na po­cząt­ku bie­żą­ce­go ro­ku prze­to­czy­ła się przez Pol­skę dys­ku­sja na te­mat po­mo­cy ro­dzi­nom wy­cho­wu­ją­cym dzieć­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Na ja­kie wspar­cie fi­nan­so­we Pań­stwa mo­że li­czyć rodzic?

Wiadomości

Rzecznik nienarodzonych

Rzecz­nik Praw Dziec­ka Mi­ko­łaj Paw­lak przed­sta­wia­jąc in­for­ma­cję o swo­jej dzia­łal­no­ści za rok 2020, wy­stą­pił w ko­szul­ce z gra­fi­ką dziec­ka w ser­cu-ło­nie mat­ki, któ­re po­ja­wia­ło się kil­ka mie­się­cy te­mu na bil­l­bo­ar­dach w ca­łej Polsce.

Wiadomości

Parlament Europejski przyjął proaborcyjny raport Matićia

24 czerw­ca Par­la­ment Eu­ro­pej­ski za­gło­so­wał za przy­ję­ciem ra­por­tu, któ­ry okre­śla abor­cję ja­ko „pod­sta­wo­wą opie­kę zdro­wot­ną”. Jest to pró­ba na­rzu­ce­nia kra­jom człon­kow­skim Unii Eu­ro­pej­skiej uzna­nia tzw. abor­cji za pra­wo człowieka.

Wiadomości

Atak na życie

Z Mag­da­le­ną Gu­ziak-No­wak, dy­rek­to­rem ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, roz­ma­wia Agniesz­ka M. Domańska

Wiadomości

Jérôme Lejeune – walczył o dzieci z trisomią

95 lat te­mu, 13 czerw­ca 1926, uro­dził się pro­fe­sor Jérôme Le­jeu­ne, fran­cu­ski ge­ne­tyk, od­kryw­ca przy­czy­ny wy­stę­po­wa­nia ze­spo­łu Do­wna. Po­nie­waż sta­nął po stro­nie dzie­ci i wal­czył o ich pra­wo do ży­cia, ni­gdy nie do­stał za­słu­żo­ne­go No­bla. Dziś wie­my, że je­go prze­ło­mo­we od­kry­cie mo­gło nas zna­czą­co przy­bli­żyć tak­że do od­kry­cia le­ku na Alzeimera.

Wiadomości

Kalwaria Zebrzydowska: Powstał Dom Życia

W Kal­wa­rii Ze­brzy­dow­skiej po­wstał Dom Ży­cia. Ośro­dek bę­dzie świad­czyć po­moc psy­cho­lo­gicz­ną, du­cho­wą i ma­te­rial­ną m.in. mał­żeń­stwom, któ­re w okre­sie pre­na­tal­nym do­wie­dzia­ły się o nie­ule­czal­nej cho­ro­bie dziec­ka lub ro­dzi­nom po utra­cie po­tom­stwa w wy­ni­ku poronienia.