Tylko życie ma przyszłość!

Joe Biden otwiera centra aborcyjne

Joe Biden. Fot.: wikimedia.org

Ad­mi­ni­stra­cja Joe Bi­de­na chce za­mie­nić szpi­ta­le dla we­te­ra­nów w ośrod­ki abor­cyj­ne za­bi­ja­ją­ce dzie­ci. Do­ty­czy to tak­że sta­nów, w któ­rych abor­cja jest za­ka­za­na. Ta­kie po­su­nię­cie jest nie­le­gal­ne i ła­mie pra­wo federalne.

O ca­łej spra­wie po­in­for­mo­wał De­par­ta­ment ds. We­te­ra­nów, któ­ry zło­żył od­po­wied­ni do­ku­ment w Re­je­strze Fe­de­ral­nym. Umoż­li­wia on do­stęp do abor­cji na te­re­nie wła­sno­ści fe­de­ral­nej w pew­nych przy­pad­kach (gwałt, ka­zi­rodz­two). Pra­cow­ni­cy służ­by zdro­wia bę­dą mo­gli prze­pro­wa­dzać abor­cje w pry­wat­nych ga­bi­ne­tach medycznych.

„We­te­ran­ki w cią­ży i be­ne­fi­cjen­ci Ve­te­rans Ad­mi­ni­stra­tion za­słu­gu­ją na do­stęp do świa­to­wej kla­sy opie­ki re­pro­duk­cyj­nej, gdy naj­bar­dziej jej po­trze­bu­ją. To wła­śnie nasz na­ród jest im wi­nien i to wła­śnie za­mie­rza­my za­ofe­ro­wać” – uwa­ża se­kre­tarz De­par­ta­men­tu ds. we­te­ra­nów De­nis McDonough.

Se­na­tor Ja­mes Lank­ford, re­pu­bli­ka­nin z Okla­ho­my stwier­dził, że po­su­nię­cie to jest nie­le­gal­ne. Wy­słał list do se­kre­ta­rza ds. we­te­ra­nów De­ni­sa McDo­no­ugha, aby po­dzie­lić się swo­imi obawami.

Lank­ford ostrze­ga w swo­im li­ście: „Tyl­ko Kon­gres mo­że zmie­nić pra­wo fe­de­ral­ne, a Kon­gres przez ostat­nie 30 lat utrzy­my­wał, że De­par­ta­ment ds. We­te­ra­nów nie mo­że ofe­ro­wać usług abor­cyj­nych. Abor­cja nie jest i ni­gdy nie bę­dzie opie­ką zdro­wot­ną. Opie­ka zdro­wot­na chro­ni ży­cie. Abor­cja od­bie­ra ży­cie. Za­miast za­chę­cać do od­bie­ra­nia ludz­kie­go ży­cia, wzy­wał­bym do po­sza­no­wa­nia god­no­ści na­szych we­te­ra­nów i wszyst­kich człon­ków ich ro­dzin, w tym nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, po­przez za­pew­nie­nie usług świad­czo­nych i fi­nan­so­wa­nych przez De­par­ta­ment, skon­cen­tro­wa­nych na praw­dzi­wej opie­ce zdro­wot­nej, zgod­nej z pra­wem federalnym”.

Licz­ne son­da­że na prze­strze­ni lat po­ka­zu­ją, że Ame­ry­ka­nie sprze­ci­wia­ją się abor­cji fi­nan­so­wa­nej przez po­dat­ni­ków. Ostat­nio prze­pro­wa­dzo­ny son­daż Ma­rist ze stycz­nia 2022 r. wy­ka­zał, że więk­szość Ame­ry­ka­nów – 54% – sprze­ci­wia się fi­nan­so­wa­niu abor­cji przez podatników.

Po­dat­ni­cy ni­gdy nie po­win­ni być zmu­sza­ni do fi­nan­so­wa­nia abor­cji. De­cy­zja Joe Bi­de­na o moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia abor­cji, nie­za­leż­nie od ogra­ni­czeń sta­no­wych, w pla­ców­kach dla we­te­ra­nów jest skraj­nie nie­mo­ral­na, nie­spra­wie­dli­wa i sprzecz­na z pra­wem. Jest to na­ru­sze­nie pa­ra­gra­fu 106 Ve­te­rans He­alth Ca­re Act z 1992 ro­ku, któ­ry wy­raź­nie za­ka­zu­je De­par­ta­men­to­wi ds. We­te­ra­nów prze­pro­wa­dza­nia abor­cji. Abor­cja nie jest opie­ką zdro­wot­ną, a ta de­cy­zja jest wy­raź­nym na­ru­sze­niem prawa.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj