fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Jest za co dziękować!

20 lat to spory kawałek historii i bagaż bez­cennych doświadczeń, które pozwalają nam patrzeć w przy­szłość z opty­mizmem, ale też ze świa­do­mością, że ciągle mamy tak wiele do zro­bienia. 19 maja świę­to­wa­liśmy nasz jubileusz!

Obchody 20. rocznicy powstania Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka w Kra­kowie roz­po­częły się od Mszy św. w kościele Nie­po­ka­lanego Serca Maryi przy Klasz­torze Sióstr Feli­cjanek. Eucha­rystii prze­wod­niczył abp Marek Jędra­szewski, metro­polita kra­kowski (zachęcamy do posłu­chania homilii). W maleńkim kościółku sióstr feli­cjanek zebrali się zarówno seniorzy, którzy od kil­ku­dzie­sięciu lat działają na rzecz wzmoc­nienia ochrony życia czło­wieka, jak też poko­lenie młodych pro-liferów. Świą­tynia miesz­cząca się przy ul. Smo­leńsk w Kra­kowie ma dla naszego Sto­wa­rzy­szenia duże zna­czenie – to właśnie w niej niemal 40 lat temu naro­dziła się idea Kru­cjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, z których potem wyrosło PSOŻC.

Druga część obchodów odbyła się w Kinie Kijów. Centrum. Do wspólnego świę­to­wania zapro­si­liśmy zasłu­żonych obrońców życia czło­wieka, siostry zakonne i kapłanów, naszych dar­czyńców i przy­jaciół, rodziny z dziećmi oraz osoby nie­jed­no­krotnie wyklu­czane z życia spo­łecznego: bez­domne, samotne, nie­peł­no­sprawne ruchowo i inte­lek­tu­alnie. W końcu świę­to­wa­liśmy ŻYCIE – a każde jest tak samo cenne!

Gala jubi­le­uszowa roz­po­częła się od kon­certu zespołu Jakubowe Muszelki, który pre­mierowo wykonał utwory ze swojej czwartej płyty pt. Tutaj życie, w całości poświę­conej rodzinie. Pierwszy z wyko­nanych utworów pt. Do życia marsz miał swoją pre­mierę dwa lata temu podczas mało­pol­skiego marszu dla życia, którego meta znaj­dowała się na kra­kowskim Rynku. – Utwór ten napi­sa­liśmy na zapro­szenie śp. Inży­niera Zięby. Wtedy miałem zaszczyt poznać tego nie­zwy­kłego czło­wieka – wspo­minał Leszek Hinc, lider zespołu Jakubowe Muszelki. Jedną z pio­senek, będącą koły­sanką dla nie­na­ro­dzonego dziecka, zaśpiewała wraz ze swoją córką nasza kole­żanka, Magda Guziak-Nowak, która w Sto­wa­rzy­szeniu odpo­wiada za edu­kację pro-life, a pry­watnie jest mamą czterech córek: Karolci, Klarci, Rózi i nie­na­ro­dzonej Stefci. Dwa tele­dyski do pio­senek z płyty Tutaj życie można obejrzeć tutajtutaj.

Po kon­cercie głos zabrał Woj­ciech Zięba, prezes naszego Sto­wa­rzy­szenia i syn śp. dr. inż. Anto­niego Zięby. Przy­po­mniał, że naszą misją jest troska o ludzkie życie od poczęcia do natu­ralnej śmierci, która reali­zowana jest poprzez edu­kację, modlitwę i pomoc cha­ry­ta­tywną. Wśród działań edu­ka­cyjnych wymienił m.in. publi­kację i roz­po­wszech­nianie zdjęć dzieci nie­na­ro­dzonych czy 1700 wystaw pro-life, które pre­zen­towano na całym świecie m.in. w sie­dzibie Par­la­mentu Euro­pej­skiego i w Waszyng­tonie. Żeby pod­kreślić rozmach dzia­łal­ności Sto­wa­rzy­szenia, prze­liczył, że gdyby ułożyć obok siebie 16,7 mln egzem­plarzy wydanych do tej pory ulotek, to powstałaby wstęga o dłu­gości 55 tys. km, mogąca 1,5 raza opasać Ziemię. Z kolei 3 mln egzem­plarzy broszur wyda­wanych pod kie­runkiem dr. n. med. Rafała Michalika i gazety pro-life „Służba Życiu” ważyły 150 ton, czyli tyle, ile 25 słoni afrykańskich.

Woj­ciech Zięba przy­po­mniał też, że PSOŻC prze­pro­wa­dziło 15 edycji Kon­kursu im. bł. ks. Jerzego Popie­łuszki, na który wpłynęło 20 tys. prac oraz cztery edycje kon­kursu aka­de­mic­kiego, w którym wzięło udział 61 absol­wentów studiów wyż­szych. Nasze dzia­łania edu­ka­cyjne to także 1,2 mln imiennych listów wysłanych do poli­tyków, dzien­ni­karzy i innych wpły­wowych osób; 500 audycji radiowych i pro­gramów tele­wi­zyjnych; blisko pół miliona płyt z filmami pro-life; 12 kon­fe­rencji i sym­pozjów naukowych czy pierwszy vide­oblog pro-life w Polsce pro­wa­dzony przez śp. dr. inż. Anto­niego Ziębę. Zatem nie bez przy­czyny wykład Woj­ciecha Zięby był zaty­tu­łowany: „Jest za co dziękować”.

Jak pod­kreślał prezes, fun­dament Sto­wa­rzy­szenia stanowi modlitwa. PSOŻC wyrosło zresztą z Kru­cjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Sto­wa­rzy­szenie wydało m.in. Modli­tewnik obrońcy życia, zor­ga­ni­zowało 39 piel­grzymek obrońców życia na Jasną Górę, a aktu­alnie pro­wadzi pere­gry­nację pięknej, srebrnej figury Matki Bożej Brze­miennej, zamó­wionej i wyko­nanej jeszcze na zle­cenie śp. Inżyniera.

Nato­miast w ramach kon­kretnej pomocy cha­ry­ta­tywnej – koniecznej, by obrońcy życia czło­wieka byli wia­ry­godni – Sto­wa­rzy­szenie przy­go­to­wywało m.in. tysiące paczek żyw­no­ściowych i setki wyprawek szkolnych. Dzie­siątki rodzin objęło stałą pomocą, a 1300 otrzymało doraźne wsparcie. Dziś PSOŻC w ramach dwóch fun­duszy pomaga rodzinom wycho­wu­jącym chore dziecko (500 zł przez 10 mie­sięcy) oraz wspiera rodziny, które mimo trud­ności mate­rialnych zde­cy­dowały się przyjąć na świat dziecko (300 zł do ukoń­czenia dru­giego roku życia dziecka). Sto­wa­rzy­szenie pomaga także samotnym matkom, udzie­lając im wsparcia finan­sowego. Pośred­niczy także w kon­taktach z psy­cho­logami, gine­ko­logami, ultra­so­no­gra­fi­stami i w uza­sad­nionych przy­padkach pokrywa koszty wizyt lekarskich.

Po wystą­pieniu Woj­ciecha Zięby odbyła się pół­go­dzinna przerwa, podczas której goście mogli złożyć dar serca na Fundusz Dziecka Chorego. W imieniu rodzin, którym prze­każemy wsparcie, bardzo dzię­kujemy za hojność!

This sli­deshow requires JavaScript.

Po przerwie nastąpił jeden z naj­bar­dziej wzru­sza­jących momentów, czyli wrę­czenie nagród w kate­go­riach Przy­jaciel Życia oraz Cichy Bohater. Nagrody przyznał zarząd Sto­wa­rzy­szenia i począwszy od gali jubi­le­uszowej, będą one przy­znawane corocznie. Chcemy w ten sposób docenić osoby, które całe swoje życie poświęciły ochronie życia i god­ności naj­słab­szych istot ludzkich. Nagrody są sym­bo­liczne – nie wiążą się z nimi żadne gra­ty­fi­kacje finansowe – jednak dla nas bardzo ważne, bo wska­zujące na postawy spo­łeczne, godne naj­wyż­szego uznania, podziwu i naśla­do­wania. Nagro­dzone osoby zapisały wiele kart w historii ruchów pro-life w Polsce.

Pierwsze cztery wyróż­nienia, przy­znane w kate­gorii Przy­jaciel Życia, były podzię­ko­waniem dla dzia­łaczy spo­łecznych, poli­tyków i lekarzy za wybitny wkład w dzieło ochrony życia i god­ności czło­wieka od poczęcia do natu­ralnej śmierci. Otrzymali je prof. Wanda Pół­tawska, dr n. med. Rafał Michalik, Teresa Król oraz prof. Alicja Grześ­kowiak. Piąta sta­tuetka, przy­znana w kate­gorii Cichy Bohater, była nagrodą dla zwy­czajnych, ale też nie­zwy­czajnych rodziców za postawę pro-life w codzien­ności, wyra­żającą się w miłości rodzi­ciel­skiej i zaan­ga­żo­waniu w ochronę życia i god­ności dzieci nie­na­ro­dzonych i nie­peł­no­sprawnych. Tytuł Cichy Bohater otrzymali państwo Anna i Zbi­gniew Kasprzy­kowie, którzy wychowują trójkę dzieci, w tym chorego Karola (ich historię można prze­czytać tutaj). Nagroda Cichy Bohater nie jest „ran­kingiem”, w którym oce­niamy, którzy rodzice naj­mocniej kochają swoje dzieci. Prze­ciwnie – przy­znając ją, chcie­liśmy podzię­kować wszystkim rodzicom, którzy przyjęli je z miłością.

Zachęcamy do prze­czy­tania krótkich bio­gramów nagro­dzonych Laureatów.

Wanda Pół­tawska jest lekarzem psy­chiatrą, współ­pra­cowała z kard. Karolem Wojtyłą a później Janem Pawłem II zaj­mując się tematyką miłości mał­żeń­skiej i odpo­wie­dzialnego rodzi­cielstwa. W latach 60. zor­ga­ni­zowała Instytut Teo­logii Rodziny przy ówczesnej Papie­skiej Aka­demii Teo­lo­gicznej w Kra­kowie i kie­rowała nim przez 33 lata, szkoląc narze­czonych, mał­żonków i księży. W latach 80. wykładała w Insty­tucie Studiów nad Mał­żeń­stwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy Papieskim Uni­wer­sy­tecie Late­rańskim w Rzymie. Zaj­mowała się też, w oparciu o swe doświad­czenia w porad­nictwie, wpływem prze­ry­wania ciąży na psy­chikę kobiety oraz wpływem postawy anty­kon­cep­cyjnej na współ­życie mał­żeńskie i rodzinne.

Rafał Michalik od 1964 roku pracuje jako pediatra. Od początku dzia­łal­ności zawo­dowej swą służbę lekarską wiązał z zaan­ga­żo­waniem w obronę życia czło­wieka, dając przykład innym swoją postawą. W 1990 r. uczest­niczył w two­rzeniu Fun­dacji Pro Humana Vita, przy której uru­chomił Przy­chodnię Zdrowia Rodziny, co umoż­liwiło reali­zo­wanie celów Fun­dacji w praktyce (pomoc rodzinom, a w szcze­gól­ności matkom ocze­ku­jącym na naro­dzenie poczętych dzieci). Jeszcze w okresie PRL‑u opra­cował bro­szurę pt. „Ocal życie bez­bronnemu”, która zawierała bogaty zestaw mate­riałów doty­czących obrony życia dzieci przed uro­dzeniem. Jest współ­za­ło­ży­cielem Mało­pol­skiego Oddziału Kato­lic­kiego Sto­wa­rzy­szenia Lekarzy Pol­skich i współ­za­ło­ży­cielem sekcji obrony życia w Polskim Towa­rzy­stwie Lekarskim. Jest też współ­za­ło­ży­cielem Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka oraz od początku współ­twórcą – jako członek redakcji – zeszytów pro­ble­mowych „Służba Życiu”.

Teresa Król jest peda­gogiem i meto­dykiem z powo­łania. Dzięki jej sta­raniom w czasach rządów ministra Miro­sława Handkego do pol­skich szkół zostało wpro­wa­dzone wycho­wanie do życia w rodzinie. Polski model WDŻ to tzw. edu­kacja abs­ty­nencka, wycho­wująca dzieci i mło­dzież do czy­stości przed­mał­żeń­skiej, a następnie do wier­ności żonie/mężowi przez całe życie. Teresa Król jest redak­torem i współ­au­torką serii pod­ręcz­ników dla mło­dzieży, a także pomocy meto­dycznych dla nauczy­cieli. Wie­lo­krotnie kry­ty­kowana i wyśmiewana przez śro­do­wiska lewicowo-femi­ni­styczne, nigdy nie prze­stała poka­zywać mło­dzieży war­tości mał­żeństwa i rodziny.

Alicja Grześ­kowiak jest dok­torem habi­li­to­wanym nauk prawnych. W latach 1989–2001, przez cztery kolejne kadencje była sena­torem RP i pełniła funkcję wice­mar­szałka i mar­szałka Senatu. Członek i kon­sultor Papie­skiej Rady ds. Rodziny i Papie­skiej Aka­demii Życia. Była współ­au­torką pro­jektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego oraz ini­cja­torką odrzu­cenia przez Senat nowe­li­zacji z 1996 roku ustawy o pla­no­waniu rodziny, ochronie płodu ludz­kiego i warunkach dopusz­czal­ności prze­ry­wania ciąży. W grudniu 1996 roku opra­cowała wniosek grupy sena­torów do Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego w sprawie stwier­dzenia nie­zgod­ności prze­pisów libe­ra­li­zu­jących dopusz­czalność prze­ry­wania ciąży zawartych we wspo­mnianej ustawie z Kon­sty­tucją i repre­zen­towała wnio­sko­dawców przed Try­bu­nałem Kon­sty­tu­cyjnym. Wniosek ten został w zasad­niczej części uwzględ­niony. Założyła Fun­dację Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu. Była także (w 1992 r.) ini­cja­torką spo­tkania zało­ży­ciel­skiego Pol­skiej Fede­racji Ruchów Obrony Życia.

Anna i Zbi­gniew Kasprzy­kowie są rodzicami Karola, Zosi i Anielki. Naj­starszy, 14-letni syn, urodził się z age­nezją ciała modze­lo­watego i wieloma innymi scho­rze­niami. Kiedy rodzice dowie­dzieli się o stanie zdrowia swojego nie­na­ro­dzonego dziecka, ani przez chwilę nie zasta­na­wiali się, czy pozwolić mu się narodzić. Na naj­wyższe uznanie zasługuje postawa ojca Karola, Zbyszka, który poświę­cając dla swojego syna swoją karierę zawodową, stał się nie tylko jego naj­lepszym reha­bi­li­tantem, ale też naj­wspa­nialszym przy­ja­cielem. To dzięki niemu Karol, który miał nigdy nie chodzić, postawił swoje pierwsze kroki. Anna i Zbi­gniew Kasprzy­kowie są dla nas wzorem miłości mał­żeń­skiej i rodzi­ciel­skiej, a sta­tuetkę Cichy Bohater otrzymali za postawę pro-life w codzien­ności, wyra­żającą się w miłości rodzi­ciel­skiej i zaan­ga­żo­waniu w ochronę życia i god­ności dzieci nie­na­ro­dzonych i niepełnosprawnych”.

Ostatnim punktem gali była pre­miera filmu pt. „Inżynier”, którego boha­terem jest, oczy­wiście, śp. inż. Antoni Zięba.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj