Tylko życie ma przyszłość!

II Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 1 czerwca 2019 r. – Dzień Dziecka (sobota)

pod pa­tro­na­tem Me­tro­po­li­ty Kra­kow­skie­go Je­go Eks­ce­len­cji ab­pa Mar­ka Jędraszewskiego

1 czerw­ca 2019 r. – Dzień Dziec­ka (so­bo­ta)

Pro­gram:

  • godz. 12.00 – roz­po­czę­cie piel­grzym­ki w ba­zy­li­ce mo­dli­twą Anioł Pań­ski
  • Msza św. pod prze­wod­nic­twem ks. bp. prof. Ja­nu­sza Ma­stal­skie­go – bi­sku­pa po­moc­ni­cze­go ar­chi­die­ce­zji krakowskiej
  • po Mszy św. ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu po­łą­czo­na z ko­ron­ką do Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia oraz ak­tem za­wie­rze­nia zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Miłosierdziu

Przy­wieź ze so­bą kar­tę z imie­niem swo­je­go dziec­ka. Imio­na dzie­ci za­pi­sa­ne na kar­tach bę­dą zło­żo­ne na oł­ta­rzu i zo­sta­ną wpi­sa­ne do Księ­gi Dzie­ci Utra­co­nych w sank­tu­arium. Na miej­scu otrzy­masz akt za­wie­rze­nia dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu. Pod­czas ak­tu za­wie­rze­nia otrzy­masz z pas­cha­łu Pło­mień Mi­ło­sier­dzia, sym­bo­li­zu­ją­cy Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go, dla­te­go nie za­po­mnij o świe­cy. Wszy­scy ka­pła­ni są za­pro­sze­ni do kon­ce­le­bry Mszy św.

Piel­grzym­ka jest ad­re­so­wa­na do wszyst­kich ro­dzin, któ­re przed­wcze­śnie utra­ci­ły swo­je dzie­ci, nie­na­ro­dzo­ne i na­ro­dzo­ne, bez wzglę­du na wiek dziec­ka i oko­licz­no­ści je­go śmier­ci. Zmar­łe dzie­ci pra­gnie­my za­wie­rzyć Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu, zwłasz­cza te dzie­ci, któ­re nie mia­ły wła­sne­go po­grze­bu. Na piel­grzym­kę za­pra­sza­my osie­ro­co­nych ro­dzi­ców, ro­dzeń­stwo i dziad­ków oraz wszyst­kie oso­by do­tknię­te stra­tą dziecka.

Pro­si­my o zgła­sza­nie zor­ga­ni­zo­wa­nych grup: Piotr – 667 837 106.

Do po­bra­nia: Afisz II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Ro­dzin Dzie­ci Utraconych

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: