Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Grupa wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka w wyniku poronienia

Grupa wsparcia dla rodziców po śmierci dziecka w wyniku poronienia

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka otwie­ra w Kra­ko­wie Gru­pę wspar­cia dla ro­dzi­ców po śmier­ci dziec­ka w wy­ni­ku po­ro­nie­nia. Udział w gru­pie jest bezpłatny.

 • Je­że­li doświadczyłaś/eś po­ro­nie­nia dziec­ka i nie otrzymałaś/eś wspar­cia part­ne­ra, per­so­ne­lu me­dycz­ne­go, ro­dzi­ny i duszpasterza.
 • Je­że­li przed la­ty utraciłaś/eś dziec­ko i nie mo­żesz po­dzie­lić się tym do­świad­cze­niem we wła­snym środowisku.
 • Je­że­li pragnęłaś/eś po­że­gnać swo­je dziec­ko, ale unie­moż­li­wio­no Ci or­ga­ni­za­cję pochówku.
 • Je­że­li oto­cze­nie kon­te­stu­je Twój żal i nie ra­dzisz so­bie ze swo­imi emocjami.
 • Szu­kasz bez­piecz­ne­go miej­sca wy­ra­że­nia swo­je­go wnętrza.
 • Pra­gniesz zro­zu­mieć prze­ży­cia swo­je­go part­ne­ra po stracie.
 • Chcesz na no­wo na­wią­zać re­la­cje z otoczeniem.

Udział w gru­pie jest bezpłatny!

Ter­min re­kru­ta­cji – gru­dzień 2022 r.

 • Ad­re­sa­ci – pa­ry i in­dy­wi­du­al­ne oso­by, mat­ki i oj­co­wie z do­świad­cze­niem po­ro­nie­nia dziec­ka do­tych­czas nie­bę­dą­cy uczest­ni­ka­mi gru­py wspar­cia lub nie­po­zo­sta­ją­cy w pro­ce­sie terapeutycznym.
 • Pro­wa­dzą­cy – dwo­je psy­cho­te­ra­peu­tów z wie­lo­let­nim do­świad­cze­niem pra­cy terapeutycznej.
 • Po­moc du­chow­ne­go – moż­li­wość in­dy­wi­du­al­ne­go to­wa­rzy­sze­nia du­chow­ne­go i li­tur­gicz­ne­go po­że­gna­nia dziec­ka za­leż­nie od potrzeb.
 • Ro­dzaj gru­py – gru­pa za­mknię­ta od dru­gie­go spotkania.
 • Licz­ba uczest­ni­ków – max. 12 osób.
 • For­ma spo­tkań – trzy­go­dzin­ne spo­tka­nia sta­cjo­nar­ne w Krakowie.
 • Cykl pra­cy gru­py – dwie so­bo­ty w mie­sią­cu od stycz­nia do czerw­ca 2023 r.
 • Kosz­ty uczest­nic­twa – nie­od­płat­ny udział rodzica.
 • In­for­ma­cje re­kru­ta­cyj­ne – kon­takt te­le­fo­nicz­ny (667–837–106) z ko­or­dy­na­to­rem gru­py w go­dzi­nach od 15 do 20 od po­nie­dział­ku do piątku.
 • For­my re­kru­ta­cji – roz­mo­wa z ko­or­dy­na­to­rem i spo­tka­nie z pro­wa­dzą­cym psychoterapeutą.

Za­pra­sza­my do gru­py wsparcia!

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj