fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Francja legalizuje późną aborcję

Fran­cuskie Zgro­ma­dzenie Narodowe pod osłoną nocy prze­gło­sowało poprawki do ustawy bio­etycznej, lega­li­zujące zabi­janie dzieci do 9 mie­siąca życia w łonie matki.

Gdy cały świat walczy z pan­demią koro­na­wirusa, Francja wyko­rzy­stuje tę sytuację wpro­wa­dzając po cichu pro­abor­cyjne poprawki. Fran­cuscy posłowie przyjęli w drugim czy­taniu ustawę bio­etyczną, lega­li­zującą późną aborcję dla wszystkich kobiet, ze względu na „nie­pokój psy­cho­spo­łeczny”. Pozwolono także na gene­tyczne mody­fi­ko­wanie embrionów, chimery i sztuczne zapłod­nienie dla par homo­sek­su­alnych i samotnych kobiet.

Gło­so­wanie nad poprawką zostało skry­ty­kowane przez sto­wa­rzy­szenie pro-life Alliance Vita, które zwróciło uwagę, że poprawkę pod­stępnie uchwalono w środku nocy, a nowe prawo znosi jakie­kolwiek ramy dla aborcji. Sto­wa­rzy­szenie wskazuje, że stan kobiet w ciąży znaj­du­jących się w trudnej sytuacji, zasługuje na wni­kliwą uwagę spo­łe­czeństwa. Jak pokazała historia, pojęcie cier­pienia nie można obiek­tywnie zde­fi­niować i to może służyć do nagi­nania prawa. „W kon­se­kwencji aborcja przed­sta­wiana jest jako nie­unik­niony skutek każdej nie­ocze­ki­wanej lub powi­kłanej ciąży” – wskazują obrońcy życia.

Wpro­wa­dzona poprawka ustawy bio­etycznej uznaje, że aborcje można prze­pro­wadzać w każdym mie­siącu ciąży, jeśli kobieta będzie znaj­dować się w sytuacji zagro­żenia oso­bi­stego, przemocy, trud­ności psy­chicznych czy poważnych lub bardzo nie­bez­piecznych stanów.

Fran­cuskie orga­ni­zacje pro-life apelują, aby wycofać nowe pro­abor­cyjne poprawki. Wzywają także do debaty publicznej na temat przyczyn i kon­se­kwencji prze­ry­wania ciąży.

Fran­cuskie prawo na bazie ustawy z 1975 roku prze­wi­dywało, że medyczne prze­rwanie ciąży (IMG) może odbywać się bez ogra­niczeń cza­sowych, na każdym etapie ciąży, w prze­ci­wień­stwie do dobro­wolnego prze­rwania ciąży (IVG), które musi nastąpić przed dwu­nastym tygo­dniem ciąży.

Aborcje ze względów medycznych wykonuje się, gdy ciąża poważnie zagraża zdrowiu kobiety lub jeśli u dziecka występuje nie­ule­czalna choroba.

 

JB
Źródło: la-croix.com, alliancevita.org

%d bloggers like this: