Tylko życie ma przyszłość!

Finał konkursu „Na początku była miłość – moja rodzina”

Po­nad 4,5 tys. przed­szko­la­ków i uczniów z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych wzię­ło udział w pla­stycz­nym kon­kur­sie pro-li­fe. Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki, prof. Prze­my­sław Czar­nek: Gra­tu­lu­ję wszyst­kim au­to­rom zgło­szo­nych prac pla­stycz­nych i ży­czę twór­czej mo­ty­wa­cji do roz­wo­ju pa­sji i talentów.

Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Pla­stycz­ny „Na po­cząt­ku by­ła mi­łość – mo­ja ro­dzi­na” ma na ce­lu za­chę­ce­nie ro­dzi­ców i wy­cho­waw­ców do roz­mów z dzieć­mi na te­mat war­to­ści ro­dzi­ny w ich ży­ciu, pod­kre­śle­nie zna­cze­nia ro­dzi­ców i ro­dzi­ny w kształ­to­wa­niu oso­bo­wo­ści każ­de­go czło­wie­ka oraz roz­wi­ja­nie ta­len­tów pla­stycz­nych dzie­ci. Kon­kurs od­by­wa się w dwóch ka­te­go­riach: dla dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym oraz dla dzie­ci z klas I‑III szkół pod­sta­wo­wych. W te­go­rocz­nej, trze­ciej edy­cji kon­kur­su wzię­ło udział 4503 twór­ców, któ­rzy wy­ko­na­li 4480 prac (kil­ka z nich by­ło pra­ca­mi zbiorowymi).

Uro­czy­ste roz­da­nie na­gród, z uwa­gi na re­żim sa­ni­tar­ny, od­by­ło się on­li­ne 1 czerw­ca br., w Dzień Dziec­ka, o godz. 17.00. Szcze­gól­ny­mi go­ść­mi by­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki prof. Prze­my­sław Czar­nek, Szef Ga­bi­ne­tu Po­li­tycz­ne­go Ra­do­sław Brzóz­ka oraz Ma­ło­pol­ski Ku­ra­tor Oświa­ty Bar­ba­ra No­wak. W ga­li fi­na­ło­wej uczest­ni­czy­ły dzie­ci, któ­re na­de­sła­ły swo­je pra­ce na kon­kurs, ich ro­dzi­ce, na­uczy­cie­le i wy­cho­waw­cy, a tak­że wszy­scy, któ­rym bli­ska jest tro­ska o wy­cho­wa­nie mło­de­go po­ko­le­nia do wartości.

Ga­lę fi­na­ło­wą roz­po­czę­ła Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak, dy­rek­tor ds. edu­ka­cji Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka i prze­wod­ni­czą­ca ko­mi­sji kon­kur­so­wej, któ­ra przy­wi­ta­ła przed­szko­la­ki i uczniów oglą­da­ją­cych trans­mi­sję. Na­stęp­nie głos za­brał Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki, prof. Prze­my­sław Czar­nek. Prze­słał on do uczest­ni­ków ga­li fi­na­ło­wej na­gra­nie, w któ­rym po­wie­dział: – To już trze­cia edy­cja ogól­no­pol­skie­go kon­kur­su pla­stycz­ne­go skie­ro­wa­ne­go do naj­młod­szych. W tym ro­ku te­ma­tem prze­wod­nim jest ro­dzi­na. Cie­szy mnie fakt, że do kon­kur­su zgło­szo­no re­kor­do­wą licz­bę prac. Ży­cie ludz­kie na każ­dym je­go eta­pie jest naj­wyż­szą war­to­ścią. Bar­dzo dzię­ku­ję or­ga­ni­za­to­rom, Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, za za­ini­cjo­wa­nie wy­da­rze­nia. Dzie­ciom i ro­dzi­com dzię­ku­ję za za­an­ga­żo­wa­nie i udział w kon­kur­sie. Gra­tu­lu­ję wszyst­kim au­to­rom zgło­szo­nych prac pla­stycz­nych i ży­czę twór­czej mo­ty­wa­cji do roz­wo­ju pa­sji i talentów.

Ko­lej­ną oso­bą, któ­ra zwró­ci­ła się do uczest­ni­ków kon­kur­su był Ra­do­sław Brzóz­ka. – Za prze­pięk­ny­mi pra­ca­mi stoi za­an­ga­żo­wa­nie i wy­si­łek na­uczy­cie­li pla­sty­ki, re­li­gii, edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej czy tych, któ­rzy pro­wa­dzą naj­młod­szych w przed­szko­lu. Za to za­an­ga­żo­wa­nie ser­decz­nie w imie­niu pa­na mi­ni­stra chcę po­dzię­ko­wać, bo to wiel­ka pra­ca dla cy­wi­li­za­cji ży­cia, dla przy­szło­ści Pol­ski – za­uwa­żył. – Ży­czę wszyst­kim, ale przede wszyst­kim wam, mło­dzi przy­ja­cie­le, du­żo ra­do­ści, tej ra­do­ści, któ­rą da­je mi­łość naj­bliż­szych, wię­zi ro­dzin­ne, o któ­rych tak pięk­nie opo­wie­dzie­li­ście w pra­cach kon­kur­so­wych – dodał.

Po nim prze­mó­wi­ła Bar­ba­ra No­wak. – Ogrom­nie cie­szę się, że w tak wspa­nia­łym dniu, w świę­to dziec­ka, spo­ty­ka­my się po to, że­by na­gro­dzić mło­dych lu­dzi, któ­rzy pod­ję­li bar­dzo po­waż­ny te­mat, któ­rym jest ro­dzi­na – po­wie­dzia­ła. – Dzię­ki Pol­skie­mu Sto­wa­rzy­sze­niu Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka już bar­dzo mło­dzi lu­dzie, na­wet już w przed­szko­lu, za­czy­na­ją się za­sta­na­wiać nad tym, jak to do­brze, że jest ma­ma, że jest ta­ta, że ma­my ro­dzeń­stwo. My­śle­nie o tym od naj­młod­szych lat z ca­łą pew­no­ścią za­owo­cu­je tym, że w przy­szło­ści ci mło­dzi lu­dzie bę­dą za­in­te­re­so­wa­ni two­rze­niem szczę­śli­wej ro­dzi­ny. Ro­dzi­na jest fun­da­men­tem na­szej chrze­ści­jań­skiej cy­wi­li­za­cji i tym, co two­rzy dzi­siej­sze pań­stwa i na­ro­dy Eu­ro­py. To wspa­nia­ła war­tość – dodała. 

Na­stęp­nie Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak opo­wie­dzia­ła o idei kon­kur­su: – Na­szym za­mie­rze­niem jest, oczy­wi­ście, za­chę­ce­nie naj­młod­szych do ujaw­nie­nia swo­ich pla­stycz­nych ta­len­tów, ale nie jest to cel za­sad­ni­czy. Wie­lu ro­dzi­ców, z któ­ry­mi roz­ma­wia­li­śmy, przy­zna­wa­ło, że kon­kurs stał się dla nich pre­tek­stem, aby po­roz­ma­wiać z dziec­kiem o tym, jak pięk­nym i ra­do­snym wy­da­rze­niem w ży­ciu ca­łej ro­dzi­ny by­ło je­go po­czę­cie i na­ro­dzi­ny. Każ­dy z nas pra­gnie usły­szeć, że przy­szedł na świat z mi­ło­ści. Że je­go ży­cie by­ło upra­gnio­ne i od sa­me­go po­cząt­ku po­strze­ga­ne ja­ko wiel­ka war­tość. Cie­szy­my się, że na­sza ini­cja­ty­wa mo­że być oka­zją, aby w at­mos­fe­rze mi­ło­ści po­wie­dzieć dziec­ku, że na świe­cie nie ma i ni­gdy nie bę­dzie dru­giej ta­kiej sa­mej oso­by jak ono. W tym aspek­cie ma­my na­dzie­ję, że nasz kon­kurs peł­ni ro­lę wychowawczą.

Ju­ry kon­kur­so­we oce­nia­jąc na­de­sła­ne pra­ce, zwró­ci­ło uwa­gę przede wszyst­kim na uję­cie te­ma­tu, wy­bór tech­ni­ki oraz sta­ran­ność i sa­mo­dziel­ność ich wy­ko­na­nia. – Mnie szcze­gól­nie wzru­sza­ją ro­dzi­ce, ro­dzeń­stwo, dom­ki i czwo­ro­noż­ni przy­ja­cie­le na­ry­so­wa­ni nie­wpraw­ny­mi rę­ka­mi trzy­lat­ków – przy­zna­ła Mag­da­le­na Guziak-Nowak

W każ­dej ka­te­go­rii wie­ko­wej zo­sta­li wy­ło­nie­ni lau­re­aci pierw­sze­go, dru­gie­go i trze­cie­go miej­sca. Wy­róż­nio­no w nich tak­że po dwa­dzie­ścia pięć prac. Każ­da z nich zo­sta­ła za­pre­zen­to­wa­na i omó­wio­na przez Mag­da­le­nę Gu­ziak-No­wak. Uczest­ni­cy ga­li fi­na­ło­wej mo­gli rów­nież obej­rzeć fil­my na­de­sła­ne przez nie­któ­rych lau­re­atów, w któ­rych opo­wie­dzie­li oni o swo­ich pra­cach i rodzinach.

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad kon­kur­sem ob­ję­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji i Na­uki oraz Ku­ra­to­rium Oświa­ty w Krakowie.

Za­pis trans­mi­sji z roz­da­nia na­gród moż­na obej­rzeć na ka­na­le Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka na YouTu­be i na fanpage’u sto­wa­rzy­sze­nia na Facebooku. 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj