fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Film dokumentalny „Inżynier” w Telewizji Trwam

Dzisiaj, w sobotę 25 kwietnia 2020 r. o godz. 17:30. Zapra­szamy przed ekrany! Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka.

Przez prawie 40 lat Inżynier nie­stru­dzenie zabiegał, by prawda o tym, że życie czło­wieka zaczyna się od momentu poczęcia, a aborcja jest bru­talnym mor­der­stwem doko­nanym na bez­bronnym dziecku, przebiła się do jak naj­szerszej świa­do­mości spo­łecznej, a następnie zna­lazła kon­kretny wyraz w zapisie Kon­sty­tucji RP o prawnej ochronie życia każdego czło­wieka. Pierwszy film o obrońcy życia dr. inż. Antonim Ziębie – zało­ży­cielu Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Obrońców Życia Czło­wieka.

Pro­ducent: Woj­ciech Zięba

Pro­dukcja: Polskie Sto­wa­rzy­szenie Obrońców Życia Czło­wieka

Sce­na­riusz i reży­seria: Mateusz Gurbiel, Kata­rzyna Urban

Zdjęcia i montaż: Dariusz Kanclerz

%d bloggers like this: