Tylko życie ma przyszłość!

Film dokumentalny „Inżynier” w Telewizji Trwam

Dzi­siaj, w so­bo­tę 25 kwiet­nia 2020 r. o godz. 17:30. Za­pra­sza­my przed ekra­ny! Pierw­szy film o obroń­cy ży­cia dr. inż. An­to­nim Zię­bie – za­ło­ży­cie­lu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Przez pra­wie 40 lat In­ży­nier nie­stru­dze­nie za­bie­gał, by praw­da o tym, że ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się od mo­men­tu po­czę­cia, a abor­cja jest bru­tal­nym mor­der­stwem do­ko­na­nym na bez­bron­nym dziec­ku, prze­bi­ła się do jak naj­szer­szej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, a na­stęp­nie zna­la­zła kon­kret­ny wy­raz w za­pi­sie Kon­sty­tu­cji RP o praw­nej ochro­nie ży­cia każ­de­go czło­wie­ka. Pierw­szy film o obroń­cy ży­cia dr. inż. An­to­nim Zię­bie – za­ło­ży­cie­lu Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

Pro­du­cent: Woj­ciech Zięba

Pro­duk­cja: Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Człowieka

Sce­na­riusz i re­ży­se­ria: Ma­te­usz Gur­biel, Ka­ta­rzy­na Urban

Zdję­cia i mon­taż: Da­riusz Kanclerz

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj

Polecamy podobne artykuły: