Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Dzień skupienia dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka

Dzień skupienia dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka. Fot.: diecezja.pl

W Ka­pli­cy Sło­wac­kiej w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­był się dzień sku­pie­nia dla ro­dzi­ców po śmier­ci dziec­ka. Ro­dzi­ce wzię­li udział we Mszy św., sa­kra­men­cie po­ku­ty i kon­fe­ren­cji oraz mie­li moż­li­wość przy­ję­cia Szka­ple­rza św. Do­mi­ni­ka Savio.

Spo­tka­nie ro­dzi­ców od­by­ło się w Ka­pli­cy Mat­ki Bo­żej Sied­mio­bo­le­snej w dol­nej Ba­zy­li­ce Mszą świę­tą, pod­czas któ­rej ks. dr Ja­nusz Ko­ściel­niak, die­ce­zjal­ny dusz­pa­sterz ro­dzin dzie­ci utra­co­nych Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, zwró­cił uwa­gę na otwar­tość w prze­zy­wa­niu wła­sne­go bó­lu po śmier­ci dziec­ka, na­le­ży wów­czas do­strzec ro­dzeń­stwo czy dziad­ków w ża­ło­bie, by ła­twiej przejść przez ten trud­ny czas.

„My wszyst­kie­go nie bę­dzie­my w sta­nie po­jąć, zro­zu­mieć dla­cze­go tak się dzie­je, lecz Bóg pa­trzy da­lej, wi­dzi wię­cej. Mo­że kie­dyś oka­że się już tu na zie­mi, że zro­zu­mie­my dla­cze­go tak się sta­ło, że Pan Bóg po­tra­fi z wszyst­kie­go wy­pro­wa­dzić do­bro. A mo­że do­pie­ro kie­dyś w wiecz­no­ści przyj­dzie to zro­zu­mie­nie, że Bóg wie­dział, że Bóg miał plan, że nas nie zo­sta­wił i do­pro­wa­dzi czło­wie­ka do te­go, co zwią­za­ne z wia­rą, do za­ufa­nia. (…) cza­sem w ży­ciu po­ja­wia­ją się bar­dzo trud­ne chwi­le, a cza­sa­mi na­wet wy­rzu­ca­my coś Pa­nu Bo­gu. – Ale to tak waż­ne, że­by prze­drzeć się przez to i po­wie­dzieć: „Bo­że, ja te­go nie po­tra­fię po­jąć, ale ufam, że Ty wiesz wię­cej i dasz mi to po­zna­nie, abym i ja zro­zu­miał”– pod­kre­ślił ks. dr Ja­nusz Kościelniak.

Po Mszy św. zo­sta­ła wy­gło­szo­na pierw­sza kon­fe­ren­cja, po któ­rej mia­ło miej­sce spo­tka­nie for­ma­cyj­ne z ro­dzi­ca­mi dzie­ci utra­co­nych, któ­rzy po­dzie­li­li się swo­im świadectwem.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka by­ło jed­nym z or­ga­ni­za­to­rów te­go spo­tka­nia. Dr Piotr Guz­dek zwró­cił uwa­gę, że ten czas jest waż­nym ele­men­tem du­cho­wym w ża­ło­bie ro­dzi­ców po stra­cie dziec­ka: „Jest to pe­wien przy­sta­nek na dro­dze ża­ło­by, mo­ment w pro­ce­sie uzdro­wie­nia ro­dzi­ców po śmier­ci dziec­ka, któ­ry chce­my, aby był mo­men­tem ści­śle du­cho­wym. Obec­nie w to­wa­rzy­sze­niu ro­dzi­com osie­ro­co­nym do­mi­nan­ty zy­sku­je per­spek­ty­wa psy­cho­lo­gicz­na, jest ona waż­na dla osób wie­rzą­cych, ale dla nich waż­na jest rów­nież rze­czy­wi­stość du­cho­wa, a więc do­świad­cze­nie obec­no­ści Bo­ga w okre­sie ża­ło­by. Chce­my po­ka­zać ro­dzi­com, że dro­ga ża­ło­by jest ta­ka, ja­ką prze­ży­li ucznio­wie w dro­dze do Emaus – wska­zał dr Piotr Guzdek.

Spo­tka­ne za­koń­czy­ło się przy­ję­ciem szka­ple­rza św. Do­mi­ni­ka Sa­vio, na­zy­wa­ne­go pa­tro­nem od kołyski.

„Cze­mu słu­ży dzień sku­pie­nia dla ro­dzi­ców w ża­ło­bie po śmier­ci dziec­ka?” – dr Piotr Guz­dek, fa­mi­lio­log z Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka – Ra­dio Ma­ry­ja – Ak­tu­al­no­ści Dnia:

 

 

JB

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj