fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Działanie spirali antykoncepcyjnej

Spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Ma więc dzia­łanie wczesnoporonne.

Wkładka doma­ciczna, zwana także spiralą anty­kon­cep­cyjną, to nie­wielki kawałek pla­stiku, naj­czę­ściej w kształcie litery T, zakoń­czony nitkami. Jest ona zakładana (wyłącznie przez lekarza!) do macicy kobiety, nato­miast nitki są wyczu­walne w pochwie, u ujścia szyjki macicy. Ponieważ zdarza się, że w trakcie mie­siączki wkładka wysuwa się z macicy, kobieta dzięki nitkom może sprawdzić, czy spirala ciągle jest pra­wi­dłowo założona. Wkładki mają bardzo długi okres waż­ności. Jedną można sto­sować nawet przez 8 lat. Dopiero po tym okresie musi być usunięta.

Rodzaje wkładek domacicznych

Obecnie dostępne są spirale trzech typów:

  • obo­jętne,
  • mie­dziane – na wkładkę nawi­nięty jest mie­dziany drucik,
  • hor­mo­nalne – zawie­rające pojem­niczek z hor­monem, który uwal­niany jest stop­niowo przez cały okres ważności.

W zależ­ności od typu wkładki różnią się nieco zarówno spo­sobem dzia­łania, jak i skutecznością.

Dzia­łanie

Wkładki obo­jętne wywołują przede wszystkim stan zapalny ślu­zówki macicy – endo­me­trium. Stan ten działa plem­ni­ko­bójczo i w tym dopa­truje się ich pod­sta­wowego dzia­łania. Są one mniej sku­teczne niż wkładki z miedzią lub hor­mo­nalne, dlatego też stosuje się je coraz rza­dziej. Wskaźnik ciąż dla tego typu wkładek wynosi 3 proc.

Oprócz powyż­szego efektu, każda wkładka (zarówno z kate­gorii obo­jętnych, mie­dzianych, jak i hor­mo­nalnych) ma także dzia­łanie anty­ni­da­cyjne. Jeśli zapytamy lekarza, co to wła­ściwie znaczy, naj­czę­ściej usły­szymy bardzo naukowo brzmiące zdanie: „Anty­ni­da­cyjne to znaczy unie­moż­li­wiające implan­tację zapłod­nionej komórki jajowej w endo­me­trium”. I wła­ściwie nadal nie­wiele będziemy wie­dzieć… Powiedzmy więc językiem bar­dziej zro­zu­miałym: „implan­tacja” to zagnież­dżenie, „w endo­me­trium”, czyli w ślu­zówce jamy macicy. Trudniej będzie wyjaśnić, co oznacza okre­ślenie „zapłod­niona komórka jajowa”, ponieważ w istocie rzeczy nie o zapłod­nioną komórkę jajową tu chodzi. Po zapłod­nieniu komórka jajowa w ciągu kilku godzin zaczyna się dzielić. Powstają dwie komórki, cztery itd. I wtedy w języku medycznym nie nazywa się ich już „zapłod­nioną komórką jajową”, tylko po prostu zarodkiem. A każda kobieta ocze­kująca dziecka wie, że to po prostu mały (bardzo mały!) człowiek. Zatem spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Spirala ma więc dzia­łanie wczesnoporonne!

Zatem spirala nie dopuszcza do zagnież­dżenia dziecka w jamie macicy, co powoduje jego obumarcie. Spirala ma więc dzia­łanie wczesnoporonne!

Wkładki z miedzią zawierają blaszki lub druciki mie­dziane. Uwal­niają dodatkowo jony miedzi, co zwiększa efekt plem­ni­ko­bójczy, a także zagęszcza śluz szyjkowy, co skutkuje utrud­nieniem trans­portu plem­ników. Jeśli dojdzie do poczęcia, miedź wywiera także tok­syczny wpływ na zarodek. Wskaźnik Pearla dla takich spirali wynosi PI = 0,2 – 2.

Wkładka hor­mo­nalna (inaczej system wewnątrz­ma­ciczny uwal­niający pro­ge­steron lub jego sztuczne odpo­wiedniki) ma wbu­dowaną kap­sułkę, z której stop­niowo uwal­niany jest hormon. Oddziałuje on na endo­me­trium, powo­dując jego powolny zanik (stąd u wielu kobiet mie­siączki są o wiele mniej obfite lub w ogóle zanikają). U więk­szości kobiet hormon ten nie blokuje jajecz­ko­wania, działa tylko miej­scowo w macicy. Zatem mechanizm dzia­łania tego systemu nie­wiele różni się od dzia­łania innych rodzajów wkładek. Jest to wciąż dzia­łanie wcze­sno­po­ronne. Sku­teczność systemu jest bardzo wysoka. Sku­mu­lowany indeks Pearla wynosił 1,1 – 1,4 w ciągu 7 lat.

Wkładka z miedzią może być sto­sowana także jako tzw. „anty­kon­cepcja awa­ryjna”. W tym celu jest zakładana do 5 dni po współ­życiu. Jej dzia­łanie jest wtedy wyłącznie wcze­sno­po­ronne, nie­do­pusz­czające do zagnież­dżenia zarodka w macicy!

Od poczęcia dziecko

Jednak autorzy wielu opra­cowań medycznych twierdzą, że wkładki nie powodują poronień. Jak to rozumieć? Autorzy ci są zdania, że poczęcie nie jest początkiem życia ludz­kiego, że wła­ściwy początek to dopiero moment zagnież­dżenia zarodka w macicy. Ponieważ wkładka do zagnież­dżenia nie dopuszcza, nie ma więc, ich zdaniem, podstaw do tego, aby mówić o poro­nieniu, zanim nie dojdzie do zagnieżdżenia.

Jeśli jednak kobieta ma świa­domość, że od poczęcia mamy do czy­nienia z dzieckiem, nie przyjmie takiego rozu­mo­wania. Dla niej od pierw­szych chwil po poczęciu zarodek jest dzieckiem, którego życie wkładka może zniszczyć.

 

Izabela Salata

 

Lite­ratura:

  1. Guil­lebaud, Anty­kon­cepcja. Pytania i odpo­wiedzi, MP, Kraków 2005
  2. Speroff, M.A.Fritz, Kli­niczna endo­kry­no­logia gine­ko­lo­giczna i nie­płodność MediPage, War­szawa 2007