Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Biznes aborcyjny w USA poważnie zaniepokojony

Joe Bi­den roz­wa­ża ogło­sze­nie sta­nu za­gro­że­nia zdro­wia pu­blicz­ne­go, aby abor­cja by­ła le­gal­na po oba­le­niu Roe v. Wade.

Abor­cjo­ni­ści za wszel­ką ce­nę chcą na­dal po oba­le­niu Roe v. Wa­de w ma­je­sta­cie pra­wa za­bi­jać nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci. De­cy­zja Joe Bi­de­na mo­gła­by po­zwo­lić ad­mi­ni­stra­cji na przy­ję­cie abor­cjo­ni­stów do prak­ty­ko­wa­nia w fe­de­ral­nych ba­zach woj­sko­wych w sta­nach pro-li­fe, któ­re ma­ją już go­to­we pra­wo moc­no ogra­ni­cza­ją­ce lub cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­ce za­bi­ja­nie dzie­ci w okre­sie pre­na­tal­nym – we­dług The Post Mil­len­nial. Cho­dzi o to, aby umoż­li­wić do­ko­ny­wa­nie abor­cji wbrew pra­wu sta­no­we­mu a tak­że ochro­nę abor­cjo­ni­stów przed kon­se­kwen­cja­mi prawnymi.

New York Ti­mes po raz pierw­szy po­in­for­mo­wał o tej pro­po­zy­cji, cho­ciaż urzęd­ni­cy ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta wy­ra­ża­ją nie­pew­ność co do jej le­gal­no­ści, to za­uwa­ży­li rów­nież, że na­dal jest ba­da­ny sze­reg opcji dal­sze­go prak­ty­ko­wa­nia abor­cji w od­po­wie­dzi na po­ten­cjal­ną zmia­nę Roe.

W ostat­nich ty­go­dniach Bi­den i Ka­ma­la Har­ris spo­ty­ka­li się z dzia­ła­cza­mi abor­cyj­ny­mi, eks­per­ta­mi praw­ny­mi pro­abor­cyj­ny­mi i in­ny­mi oso­ba­mi, aby omó­wić spo­so­by na utrzy­ma­nie abor­cyj­ne­go pre­ce­den­su w Sta­nach Zjed­no­czo­nych: „Są­dzi­my, że ma­my kil­ka na­ka­zów wy­ko­naw­czych, któ­re by po­mo­gły. Obec­nie to roz­wa­ża­my”- po­wie­dział Bi­den Jimmy’emu Kimmelowi.

The Post Mil­len­nial po­wo­łu­jąc się na New York Ti­mes po­da­je, że nie­któ­re su­ge­stie przed­sta­wia­ne przez ad­mi­ni­stra­cję Bi­de­na to dra­stycz­ne kro­ki w ce­lu za­pew­nie­nia abor­cji w USA: „To na­le­ży do pre­zy­den­ta Bi­de­na, aby za­pro­sić le­ka­rzy do­ko­nu­ją­cych abor­cji do pra­cy w en­kla­wach fe­de­ral­nych, ta­kich jak ba­zy woj­sko­we, na te­re­nie tych sta­nów, któ­re za­ka­zu­ją abor­cji. Pro­ku­ra­to­rzy sta­no­wi nie ma­ją ju­rys­dyk­cji w ta­kich stre­fach, więc rząd fe­de­ral­ny zaj­mu­je się tam prze­stęp­stwa­mi i nie za­wsze jest ja­sne, czy ma­ją za­sto­so­wa­nie prze­pi­sy pra­wa kar­ne­go na szcze­blu sta­no­wym” – do­no­si New York Times.

Ten plan ma jed­nak pew­ne nie­ści­sło­ści praw­ne, po­nie­waż le­karz-abor­cjo­ni­sta mu­si mieć upraw­nie­nia do wy­ko­ny­wa­nia prak­ty­ki le­kar­skiej na da­nym te­re­nie, a to za­le­ży od władz sta­no­wych. Nie­któ­rzy su­ge­ru­ją, że Bi­den mógł­by omi­nąć ten wy­móg po­przez ogło­sze­nie sta­nu za­gro­że­nia zdro­wia pu­blicz­ne­go, po­wo­łu­jąc się na usta­wę z 2005 ro­ku, któ­ra chro­ni le­ka­rzy przed od­po­wie­dzial­no­ścią praw­ną za le­cze­nie pa­cjen­tów w sta­nie, w któ­rym nie są oni licencjonowani.

Se­kre­tarz pra­so­wa Bia­łe­go Do­mu, Ka­ri­ne Je­an-Pier­re, przy­zna­ła jed­nak, że pre­zy­dent sam nie mo­że wie­le zro­bić, aby roz­sze­rzyć pra­wo do abor­cji bez zgo­dy Kon­gre­su: „Ad­mi­ni­stra­cja na­dal ba­da każ­dą moż­li­wą opcję w od­po­wie­dzi na spo­dzie­wa­ną de­cy­zję Są­du Naj­wyż­sze­go” – po­wie­dzia­ła Je­an-Pier­re. Jed­nak „je­śli Sąd Naj­wyż­szy unie­waż­ni Roe, bę­dzie­my po­trze­bo­wać Kon­gre­su do pod­ję­cia dzia­łań w ce­lu przy­wró­ce­nia Roe „.

Od 1973 ro­ku kie­dy to za­czę­ło obo­wią­zy­wać orze­cze­nie w spra­wie Roe v. Wa­de, zmar­ło po­nad 63 mi­lio­ny nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci w rze­ko­mo „bez­piecz­nych, le­gal­nych” abor­cjach. W ma­ju Po­li­ti­co po­in­for­mo­wa­ło o ujaw­nio­nym pro­jek­cie orze­cze­nia, w któ­rym sąd naj­wyż­szy ma uchy­lić spra­wę Roe te­go la­ta; jed­nak pro­jekt nie jest osta­tecz­ny. Co naj­mniej 26 sta­nów ma już uchwa­lo­ne pra­wo, któ­re bę­dzie chro­nić nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci po­przez znacz­ne ogra­ni­cze­nie lub za­kaz abor­cji, na­tych­miast po uchy­le­niu abor­cyj­ne­go precedensu.

 

JB
Źró­dło: lifenews.com

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj