fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Argentyna zalegalizowała aborcję

Argentyna wystąpiła prze­ciwko życiu i zale­ga­li­zowała aborcję do 14 tygodnia ciąży. Projekt złożony został przez pre­zy­denta Alberto Fer­nándeza.

W Senacie odbyło się gło­so­wanie w sprawie pro­jektu zezwa­la­jącego na aborcję do 14 tygodnia ciąży, bez względu na powód. Sto­sunkiem głosów 38 do 29 Senat przyjął abor­cyjną ustawę pre­zy­denta Argentyny Alberto Fer­nándeza. Wcze­śniej ustawę przyjęła Izba Depu­to­wanych. Jest to wielka zmiana, ponieważ dotych­czasowe prawo zezwalało na uśmier­cenie dziecka jedynie w przy­padku zagro­żenia życia kobiety lub gwałtu.

Argentyna stała się naj­większym pań­stwem Ameryki Łaciń­skiej, w którym na mocy prawa będzie można bez­płatnie zabić nie­na­ro­dzone dzieci do 14 tygodnia ciąży, nie podając żadnej przy­czyny. Do tej pory tylko w Gujanie, Uru­gwaju i na Kubie można było prze­pro­wadzić aborcję na życzenie. W większej części krajów Ameryki Łaciń­skiej aborcja jest zakazana pod groźbą kary więzienia.

Projekt ustawy lega­li­zu­jącej aborcję na życzenie złożył pre­zydent Argentyny Alberto Fer­nández, aby roz­wiązać problem nie­le­galnego pod­ziemia abor­cyjnego. Zgłosił swój projekt ustawy do Kon­gresu i ogłosił, że spełnia swoją obietnicę, a przy­czyną opóź­nienia była pan­demia COVID-19: „Lega­li­zacja prze­ry­wania ciąży ratuje życie kobiet i chroni ich zdol­ności roz­rodcze, na które często mają wpływ nie­le­galne, nie­bez­pieczne aborcje, ale wpro­wa­dzenie tego prawa nie zwiększy liczby aborcji, ani ich nie wspiera” – oznajmił Pre­zydent Argentyny. Argen­tyńska Izba Depu­to­wanych w połowie grudnia 2020 roku prze­gło­sowała ustawę, która umoż­li­wiała aborcję do 14 tygodnia ciąży, sto­sunkiem głosów 131 – 117. Później projekt skie­rowany został do Senatu, który przyjął dziś zmiany aborcyjne.

Argen­tyński rząd już kil­ka­krotnie pró­bował prze­for­sować prawo zale­ga­li­zo­wania aborcji. W ciągu ostatnich pięt­nastu lat podej­mowano aż dziewięć prób zmiany prawa abor­cyjnego. W 2018 roku pro­po­zycję ustawy poparła Izba Depu­to­wanych, ale Senat ją odrzucił. Bój o zale­ga­li­zo­wanie aborcji pod­sycany był przez pro­abor­cyjne orga­ni­zacje femi­ni­styczne, które wsz­czynały nie­ustanie awantury na ulicach.

Tłumy zwo­len­ników aborcji nie ustają w zachwytach nad nowym prawem, świętują przed budynkiem par­la­mentu. Prze­ciwko zmianom w prawie abor­cyjnym są śro­do­wiska kato­lickie, które pro­te­stują z nie­bie­skimi trans­pa­rentami. Argen­tyński epi­skopat od początku sprze­ciwiał się nowemu prawu. 8 grudnia w uro­czy­stość Nie­po­ka­lanego Poczęcia NMP modlono się na wszystkich Mszach o ochronę życia nie­na­ro­dzonego. Abp Alberto Bochatey, prze­wod­ni­czący Komisji ds. Zdrowia Kon­fe­rencji Epi­skopatu Argentyny i biskup pomoc­niczy archi­die­cezji La Plata powie­dział: „Jesteśmy tego świadomi, że wpro­wa­dzane prawo abor­cyjne nie odzwier­ciedla naszej kultury, ale jest ide­ologią wypły­wającą ze współ­cze­snego świata, w którym dominuje rela­tywizm i nie­od­po­wie­dzialność.(…) Powin­niśmy raczej stworzyć nowo­czesne prawo, które nie będzie roz­wią­zywało „pro­blemów zdro­wotnych”, zabi­jając dziecko, zabi­jając osobę bez­bronną. To nigdy nie działało i nie zadziała. Musimy raczej skon­cen­trować się na edu­kacji młodych, nie zapo­mi­nając o męż­czy­znach. Odpo­wie­dzialność za dziecko to nie tylko sprawa kobiety”.

Życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a aborcja jest zabój­stwem bez­bronnego czło­wieka. Każdy bowiem człowiek ma do speł­nienia powie­rzone mu zadanie. Zabicie dziecka jest zawsze pozba­wieniem spo­łe­czeństwa jakiejś nie­po­wta­rzalnej osoby, która miała coś wnieść w życie świata i w jego historię. Dziecko nie jest częścią orga­nizmu kobiety, jest bytem abso­lutnie odrębnym, posia­da­jącym odrębne narządy, inny kod gene­tyczny. Poczęte dziecko, jak każdy człowiek, ma prawo do życia! Kraje, które lega­lizują aborcję same narażają się na trudno odwra­calne pro­blemy demo­gra­ficzne takie jak: sta­rzenie się spo­łe­czeństwa, czy brak zastę­po­wal­ności pokoleń. Wyko­nanie aborcji jest naru­szeniem art. 3 Powszechnej Dekla­racji Praw Czło­wieka: „Każdy człowiek ma prawo do życia, wol­ności i bez­pie­czeństwa swej osoby”.

 

JB
Źródło: niezalezna.pl, vaticannews.va

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj