Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Argentyna zalegalizowała aborcję

Noworodek. Fot.: pixabay.com / joffi

Ar­gen­ty­na wy­stą­pi­ła prze­ciw­ko ży­ciu i za­le­ga­li­zo­wa­ła abor­cję do 14 ty­go­dnia cią­ży. Pro­jekt zło­żo­ny zo­stał przez pre­zy­den­ta Al­ber­to Fer­nán­de­za.

W Se­na­cie od­by­ło się gło­so­wa­nie w spra­wie pro­jek­tu ze­zwa­la­ją­ce­go na abor­cję do 14 ty­go­dnia cią­ży, bez wzglę­du na po­wód. Sto­sun­kiem gło­sów 38 do 29 Se­nat przy­jął abor­cyj­ną usta­wę pre­zy­den­ta Ar­gen­ty­ny Al­ber­to Fer­nán­de­za. Wcze­śniej usta­wę przy­ję­ła Izba De­pu­to­wa­nych. Jest to wiel­ka zmia­na, po­nie­waż do­tych­cza­so­we pra­wo ze­zwa­la­ło na uśmier­ce­nie dziec­ka je­dy­nie w przy­pad­ku za­gro­że­nia ży­cia ko­bie­ty lub gwałtu.

Ar­gen­ty­na sta­ła się naj­więk­szym pań­stwem Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej, w któ­rym na mo­cy pra­wa bę­dzie moż­na bez­płat­nie za­bić nie­na­ro­dzo­ne dzie­ci do 14 ty­go­dnia cią­ży, nie po­da­jąc żad­nej przy­czy­ny. Do tej po­ry tyl­ko w Gu­ja­nie, Uru­gwa­ju i na Ku­bie moż­na by­ło prze­pro­wa­dzić abor­cję na ży­cze­nie. W więk­szej czę­ści kra­jów Ame­ry­ki Ła­ciń­skiej abor­cja jest za­ka­za­na pod groź­bą ka­ry więzienia.

Pro­jekt usta­wy le­ga­li­zu­ją­cej abor­cję na ży­cze­nie zło­żył pre­zy­dent Ar­gen­ty­ny Al­ber­to Fer­nán­dez, aby roz­wią­zać pro­blem nie­le­gal­ne­go pod­zie­mia abor­cyj­ne­go. Zgło­sił swój pro­jekt usta­wy do Kon­gre­su i ogło­sił, że speł­nia swo­ją obiet­ni­cę, a przy­czy­ną opóź­nie­nia by­ła pan­de­mia COVID-19: „Le­ga­li­za­cja prze­ry­wa­nia cią­ży ra­tu­je ży­cie ko­biet i chro­ni ich zdol­no­ści roz­rod­cze, na któ­re czę­sto ma­ją wpływ nie­le­gal­ne, nie­bez­piecz­ne abor­cje, ale wpro­wa­dze­nie te­go pra­wa nie zwięk­szy licz­by abor­cji, ani ich nie wspie­ra” – oznaj­mił Pre­zy­dent Ar­gen­ty­ny. Ar­gen­tyń­ska Izba De­pu­to­wa­nych w po­ło­wie grud­nia 2020 ro­ku prze­gło­so­wa­ła usta­wę, któ­ra umoż­li­wia­ła abor­cję do 14 ty­go­dnia cią­ży, sto­sun­kiem gło­sów 131 – 117. Póź­niej pro­jekt skie­ro­wa­ny zo­stał do Se­na­tu, któ­ry przy­jął dziś zmia­ny aborcyjne.

Ar­gen­tyń­ski rząd już kil­ka­krot­nie pró­bo­wał prze­for­so­wać pra­wo za­le­ga­li­zo­wa­nia abor­cji. W cią­gu ostat­nich pięt­na­stu lat po­dej­mo­wa­no aż dzie­więć prób zmia­ny pra­wa abor­cyj­ne­go. W 2018 ro­ku pro­po­zy­cję usta­wy po­par­ła Izba De­pu­to­wa­nych, ale Se­nat ją od­rzu­cił. Bój o za­le­ga­li­zo­wa­nie abor­cji pod­sy­ca­ny był przez pro­abor­cyj­ne or­ga­ni­za­cje fe­mi­ni­stycz­ne, któ­re wsz­czy­na­ły nie­usta­nie awan­tu­ry na ulicach.

Tłu­my zwo­len­ni­ków abor­cji nie usta­ją w za­chwy­tach nad no­wym pra­wem, świę­tu­ją przed bu­dyn­kiem par­la­men­tu. Prze­ciw­ko zmia­nom w pra­wie abor­cyj­nym są śro­do­wi­ska ka­to­lic­kie, któ­re pro­te­stu­ją z nie­bie­ski­mi trans­pa­ren­ta­mi. Ar­gen­tyń­ski epi­sko­pat od po­cząt­ku sprze­ci­wiał się no­we­mu pra­wu. 8 grud­nia w uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Po­czę­cia NMP mo­dlo­no się na wszyst­kich Mszach o ochro­nę ży­cia nie­na­ro­dzo­ne­go. Abp Al­ber­to Bo­cha­tey, prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji ds. Zdro­wia Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Ar­gen­ty­ny i bi­skup po­moc­ni­czy ar­chi­die­ce­zji La Pla­ta po­wie­dział: „Je­ste­śmy te­go świa­do­mi, że wpro­wa­dza­ne pra­wo abor­cyj­ne nie od­zwier­cie­dla na­szej kul­tu­ry, ale jest ide­olo­gią wy­pły­wa­ją­cą ze współ­cze­sne­go świa­ta, w któ­rym do­mi­nu­je re­la­ty­wizm i nie­od­po­wie­dzial­ność.(…) Po­win­ni­śmy ra­czej stwo­rzyć no­wo­cze­sne pra­wo, któ­re nie bę­dzie roz­wią­zy­wa­ło „pro­ble­mów zdro­wot­nych”, za­bi­ja­jąc dziec­ko, za­bi­ja­jąc oso­bę bez­bron­ną. To ni­gdy nie dzia­ła­ło i nie za­dzia­ła. Mu­si­my ra­czej skon­cen­tro­wać się na edu­ka­cji mło­dych, nie za­po­mi­na­jąc o męż­czy­znach. Od­po­wie­dzial­ność za dziec­ko to nie tyl­ko spra­wa kobiety”.

Ży­cie ludz­kie za­czy­na się od po­czę­cia, a abor­cja jest za­bój­stwem bez­bron­ne­go czło­wie­ka. Każ­dy bo­wiem czło­wiek ma do speł­nie­nia po­wie­rzo­ne mu za­da­nie. Za­bi­cie dziec­ka jest za­wsze po­zba­wie­niem spo­łe­czeń­stwa ja­kiejś nie­po­wta­rzal­nej oso­by, któ­ra mia­ła coś wnieść w ży­cie świa­ta i w je­go hi­sto­rię. Dziec­ko nie jest czę­ścią or­ga­ni­zmu ko­bie­ty, jest by­tem ab­so­lut­nie od­ręb­nym, po­sia­da­ją­cym od­ręb­ne na­rzą­dy, in­ny kod ge­ne­tycz­ny. Po­czę­te dziec­ko, jak każ­dy czło­wiek, ma pra­wo do ży­cia! Kra­je, któ­re le­ga­li­zu­ją abor­cję sa­me na­ra­ża­ją się na trud­no od­wra­cal­ne pro­ble­my de­mo­gra­ficz­ne ta­kie jak: sta­rze­nie się spo­łe­czeń­stwa, czy brak za­stę­po­wal­no­ści po­ko­leń. Wy­ko­na­nie abor­cji jest na­ru­sze­niem art. 3 Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia, wol­no­ści i bez­pie­czeń­stwa swej osoby”.

 

JB
Źró­dło: niezalezna.pl, vaticannews.va

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj