Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Apel 110 organizacji ze świata o publikację wyroku TK chroniącego życie niepełnosprawnych

Apel 110 organizacji ze świata o publikację wyroku TK chroniącego życie niepełnosprawnych

110 or­ga­ni­za­cji ze świa­ta wy­da­ło oświad­cze­nie, w któ­rym ape­lu­ją do pol­skich władz o pu­bli­ka­cję wy­ro­ku Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go chro­nią­ce­go ży­cie nie­peł­no­spraw­nych dzieci.

Po­sza­no­wa­nie za­sa­dy nie­dy­skry­mi­na­cji osób nie­peł­no­spraw­nych jest jed­nym z pod­sta­wo­wych fi­la­rów praw czło­wie­ka w po­stę­po­wym spo­łe­czeń­stwie XXI wie­ku – na­pi­sa­no w oświad­cze­niu, któ­re pod­pi­sa­ło po­nad sto or­ga­ni­za­cji z Eu­ro­py i obu Ameryk.

„Pań­stwo prze­czy­ło­by sa­mo so­bie, gdy­by z jed­nej stro­ny po­twier­dza­ło, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne ma­ją te sa­me pra­wa, co in­ni, a z dru­giej stro­ny ze­zwa­la­ło na ich eli­mi­na­cję przed uro­dze­niem z po­wo­du ich cho­ro­by czy nie­peł­no­spraw­no­ści. Ozna­cza­ło­by to, że ży­cie oso­by cho­rej czy nie­peł­no­spraw­nej jest mniej war­to­ścio­we niż ży­cie oso­by zdro­wej”. – na­pi­sa­no w oświadczeniu.

Peł­ny tekst apelu:

 

Za­sa­da nie­dy­skry­mi­na­cji osób nie­peł­no­spraw­nych jed­nym z głów­nych fi­la­rów praw człowieka

 

Pod­pi­sa­ne po­ni­żej 110 or­ga­ni­za­cji z ca­łe­go świa­ta z ra­do­ścią przyj­mu­ją de­cy­zję Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej po­twier­dza­ją­cą rze­czy­wi­stą rów­ność po­mię­dzy oso­ba­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi i cho­ry­mi a oso­ba­mi zdro­wy­mi bez tych upo­śle­dzeń i chorób.

Pań­stwo prze­czy­ło­by sa­mo so­bie, gdy­by z jed­nej stro­ny po­twier­dza­ło, że oso­by nie­peł­no­spraw­ne ma­ją te sa­me pra­wa, co in­ni, a z dru­giej stro­ny ze­zwa­la­ło na ich eli­mi­na­cję przed uro­dze­niem z po­wo­du ich cho­ro­by czy nie­peł­no­spraw­no­ści. Ozna­cza­ło­by to, że ży­cie oso­by cho­rej czy nie­peł­no­spraw­nej jest mniej war­to­ścio­we niż ży­cie oso­by zdrowej.

Moż­li­wość eli­mi­na­cji dziec­ka w wie­ku pre­na­tal­nym aż do mo­men­tu uro­dze­nia się z po­wo­du je­go cho­ro­by lub nie­peł­no­spraw­no­ści jest po­waż­nym na­ru­sze­niem praw osób niepełnosprawnych.

Przy­po­mniał o tym Ko­mi­tet ONZ Praw Osób Nie­peł­no­spraw­nych (UNIC) 6 paź­dzier­ni­ka 2017 ro­ku: „Prze­pi­sy, któ­re jed­no­znacz­nie ze­zwa­la­ją na abor­cję z po­wo­du nie­peł­no­spraw­no­ści, na­ru­sza­ją Kon­wen­cję o pra­wach osób nie­peł­no­spraw­nych (art. 4, 5, 8). Na­wet je­że­li stan zdro­wia jest uzna­ny za kry­tycz­ny, de­cy­zja w dal­szym cią­gu jest po­dej­mo­wa­na z po­wo­du upo­śle­dze­nia. Czę­sto nie moż­na stwier­dzić czy upo­śle­dze­nie jest cięż­kie. Do­świad­cze­nie po­ka­zu­je, że dia­gno­zy od­no­śnie upo­śle­dze­nia czę­sto są błęd­ne. Jed­nak na­wet je­że­li nie są, to ta­ka oce­na utrwa­la ste­reo­ty­po­we wy­obra­że­nie nie­peł­no­spraw­no­ści, ja­ko nie do po­go­dze­nia z do­bro­sta­nem życiowym”.

Przy­wra­ca­jąc rów­ność po­mię­dzy nie­peł­no­spraw­ny­mi i peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi w okre­sie pre­na­tal­nym, pol­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­sto­so­wu­je pra­wo Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej do pra­wa międzynarodowego.

Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska mo­że stać się wzo­rem do na­śla­do­wa­nia dla kra­jów z ca­łe­go świa­ta, gdyż wszyst­kie są we­zwa­ne do przy­ję­cia prze­pi­sów chro­nią­cych oso­by nie­peł­no­spraw­ne i cho­re, któ­re ma­ją ta­kie sa­mo pra­wo do ży­cia jak inni.

Or­ga­ni­za­cje z ca­łe­go świa­ta, bro­nią­ce pra­wa do ży­cia, ape­lu­ją do pol­skie­go Par­la­men­tu i rzą­du o usza­no­wa­nie i opu­bli­ko­wa­nie orze­cze­nia Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go oraz sku­pie­nie uwa­gi na roz­wią­za­niach, któ­re po­pra­wią sy­tu­ację ży­cio­wą ro­dzin opie­ku­ją­cych się cho­ry­mi lub nie­peł­no­spraw­ny­mi dziećmi.

Po­sza­no­wa­nie za­sa­dy nie­dy­skry­mi­na­cji osób nie­peł­no­spraw­nych jest jed­nym z pod­sta­wo­wych fi­la­rów praw czło­wie­ka w po­stę­po­wym spo­łe­czeń­stwie XXI wieku.

Li­sta mię­dzy­na­ro­do­wych or­ga­ni­za­cji wspierających:

One of Us Ne­der­land (Ne­ther­lands)

En­sem­ble po­ur la Vie (Swit­zer­land)

Öster­re­ichi­sche Le­bens­be­we­gung (Au­stria)

Ak­tion Le­ben­srecht für Al­le e.V. (Ger­ma­ny)

The In­ter­na­tio­nal Or­ga­ni­za­tion for the Fa­mi­ly (USA)

Pro Vi­ta & Fa­mi­glia On­lus (Ita­ly)

Li­fe Ne­twork Fo­un­da­tion Mal­ta (Mal­ta)

Prof. Dr. Man­fred Spie­ker Uni­ver­si­tät Osna­bru­eck (Ger­ma­ny)

Bun­de­sver­band Le­ben­srecht (BVL) e.V. (Ger­ma­ny)

Mem­ber of Ju­ri­sten-Ve­re­ini­gung Le­ben­srecht (Ger­ma­ny)

In­šti­tút pre ľud­ské práva a ro­din­nú po­li­ti­ku, o.z. (Slo­va­kia)

Li­fe In­sti­tu­te (Ire­land)

Chri­st­de­mo­kra­ten für das Le­ben (Ger­ma­ny)

Cam­brid­ge Pro-Li­fe (Uni­ted Kingdom)

Eu­ro­pe for Fa­mi­ly (EU)

Sdru­zhe­nie Izo­bor za Zhi­vot / Pro-Li­fe Cho­ice As­so­cia­tion (Bul­ga­ria)

Fe­de­ra­ción Espa­ño­la de Aso­cia­cio­nes Pro­vi­da (Spa­in)

PRO VITA Bu­cha­rest (Ro­ma­nia)

Al­lian­ce of Romania’s Fa­mi­lies (Ro­ma­nia)

Pro­li­fe Lu­xem­bo­urg (non-for­mal in­i­tia­ti­ve) (Lu­xem­bo­urg)

Fo­ro espa­ñol de la Fa­mi­lia (Spa­in)

Aso­cia­ción Cri­stia­nos en De­mo­cra­cia (Spa­in)

TCLG (Ger­ma­ny)

Aso­cia­ción Ade­vi­ma Pro-Vida

Fe­de­ra­tion of Ca­tho­lic Fa­mi­ly As­so­cia­tions in Eu­ro­pe (FAFCE) (Bel­gium)

Fa­mi­lia y Di­gni­dad Hu­ma­na (Spa­in)

GRUPO PROVIDA (Spa­in)

Eu­ro­pe­an Fe­de­ra­tion One of Us (Bel­gium)

Aso­cia­ción Pro­vi­da Al­ca­la de He­na­res (Spa­in)

Aso­cia­ción Pro­vi­da Tor­re­jon de Ar­doz (Spa­in)

Por­tu­gu­ese Pro­li­fe Fe­de­ra­tion (Por­tu­gal)

Aso­cia­ción en De­fen­sa de la Vi­da Hu­ma­na ADEVIDA (Spa­in)

Fun­da­ción en De­fen­sa de la Vi­da Hu­ma­na ADEVIDA MADRID (Spa­in)

Le­ben­skon­fe­renz (Au­stria)

Cros­sro­ads Pro-Li­fe (USA)

Do­num Vi­tae (Slo­va­kia)

Ju­gend für das Le­ben (Au­stria)

#fa­ira­en­dern (Au­stria)

Plat­t­form Le­ben Vo­rarl­berg (Au­stria)

Ame­ri­can As­so­cia­tion of Pro-Li­fe Ob­ste­tri­cians and Gy­ne­co­lo­gi­sts (USA)

In­te­res­se­nver­tre­tung unge­bo­re­ner Men­schen (Ger­ma­ny)

ANDEVI (ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEFENSA DE LA VIDA) (Spa­in)

e‑Cristians (Spa­in)

Pro­Li­fe Eu­ro­pe e.V. (Ger­ma­ny)

Pro­vi­da Gi­puz­koa-Bi­zit­za­ren Al­de (Gi­puz­koa-Spa­in)

Pro-Li­fe Ac­tion (Slo­va­kia)

Mo­vi­men­to per la Vi­ta (Ita­ly)

Aso­cia­ción de ay­uda a la vi­da (Spa­in)

Fun­da­ción REDMADRE (Spa­in)

En­ra­iza­dos (Spa­in)

Pro­Fa­mi­lia Mon­to­ro (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Car­lo Tor­ria­ni o.d.v (Ita­ly)

No­va Ci­vi­li­tas (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Po­po­lo del­la Fa­mi­glia Um­bria (Ita­ly)

La Qu­er­cia Mil­le­na­ria Lom­bar­dia o.d.v (Ita­ly)

Cen­tro Aiu­to al­la Vi­ta di Fo­li­gno o.d.v (Ita­ly)

Cen­tro Amo­re e Vi­ta Fo­li­gno (Ita­ly)

As­so­cia­tion for Li­fe and Fa­mi­ly (Slo­va­kia)

As­so­cia­zio­ne Fa­mi­ly Day (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Cul­tu­ra­le per la Via Pul­chri­tu­di­nis (Ita­ly)

Marsch fürs Le­ben Öster­re­ich (Au­stria)

Öster­re­ichi­sche Evan­ge­li­sche Al­lianz (Au­stria)

Aso­cia­ción Pro Re­spe­to a la Vi­da Hu­ma­na (Ali­can­te) (Spa­in)

Ärz­te für das Le­ben e.V. (Ger­ma­ny)

De­re­cho a Ser Ma­dre (Spa­in)

Ret­ten til Liv (Ri­ght to Li­fe) (Den­mark)

Ora et La­bo­ra in di­fe­sa del­la Vi­ta (Ita­ly)

Iu­sti­tia in Ve­ri­ta­te (Ita­ly)

Ass.Difendere la Vi­ta con Ma­ria (Ita­ly)

Ärz­te für das Le­ben e.V. (Ger­ma­ny)

Par­ti­do po­líti­co Unión Cri­stia­no De­mo­cra­ta Espa­ño­la (UCDE) (Spa­in)

The Cam­brid­ge Pro-Li­fe Gro­up (Uni­ted Kingdom)

So­li­da­ri­ty Ho­use Ne­twork (Swit­zer­land)

ac­TÚa FAMILIA (Spa­in)

Oeu­vre po­ur la Pro­tec­tion de la Vie Na­is­san­te (Lu­xem­bo­urg)

Sa­ve­One Eu­ro­pe (Au­stria)

Sho­ut for Li­fe As­so­cia­tion (Hun­ga­ry)

ASOCIACIÓN PROVIDA BADAJOZ Ba­da­joz (Spa­in)

An­gli­can Epi­sco­pal Church of Eu­ro­pe – Ho­ly An­gli­can Church (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Ra­mo­scel­lo di Uli­vo (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Non si Toc­ca la Fa­mi­glia (Ita­ly)

Fa­mi­glie Nu­me­ro­se Cat­to­li­che (Ita­ly)

As­so­cia­zio­ne Ma­don­na dell’Umiltà (Ita­ly)

Mo­vi­men­to con Cri­sto per la Vi­ta di An­co­na (Ita­ly)

Pro Vi­ta e Fa­mi­glia On­lus (Ita­ly)

Hu­man Li­fe In­ter­na­tio­nal (USA)

Vi­da Hu­ma­na In­ter­na­cio­nal (USA)

In­ter­na­tio­nal Ri­ght to Li­fe Federation

Li­fe Is­su­es In­sti­tu­te (USA)

Po­pu­la­tion Re­se­arch In­sti­tu­te Di­rec­tor de la Ofi­ci­na pa­ra Améri­ca La­ti­na (Pe­ru)

Po­pu­la­tion Re­se­arch In­sti­tu­te (USA)

Fun­da­ción Fa­mi­lia y Fu­tu­ro, (Ecu­ador)

Uni­dos por la Vi­da (Co­lom­bia)

Di­sha Fo­un­da­tion (In­dia)

Pro­tec­ting Li­fe Mo­ve­ment Trust (Ke­nya)

Es­ti­lo de Mu­jer (Ar­gen­ti­na)

ASESCA- Aso­cia­ción de Escri­to­ras Ca­tó­li­cas (Ar­gen­ti­na)

Ma­dri­nas por la Vi­da (Uru­gu­ay)

Red por la vi­da y Fa­mi­lia (Chi­le)

Cri­stia­nos por la Vi­da (Chi­le)

Con MIRADA de MUJER (Pa­ra­gu­ay)

Pa­dres en Aler­ta – Cen­tral (Pa­ra­gu­ay)

ISFEM (Chi­le)

Co­mis­são Dio­ce­sa­na em de­fe­sa da vi­da de Pre­si­den­te Pru­den­te, São Pau­lo (Bra­sil)

As­so­cia­ção Na­cio­nal de Pe­re­gri­na­ção do Ro­sário (Bra­zil)

Coy­ha­ique por la Vi­da (Chi­le)

Благотворительный фонд защиты жизни и семьи “Открытые сердца” (Be­la­rus)

Всеукраїнський благодійний фонд “За гідність людини” (Ukra­ine)

The Na­tio­nal Ca­tho­lic Bio­ethics Cen­ter (USA)

Ame­ri­can Col­le­ge of Pe­dia­tri­cians (USA)

 

Źró­dło: jedenznas.pl

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj