fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Apel 110 organizacji ze świata o publikację wyroku TK chroniącego życie niepełnosprawnych

110 orga­ni­zacji ze świata wydało oświad­czenie, w którym apelują do pol­skich władz o publi­kację wyroku Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego chro­niącego życie nie­peł­no­sprawnych dzieci.

Posza­no­wanie zasady nie­dy­skry­mi­nacji osób nie­peł­no­sprawnych jest jednym z pod­sta­wowych filarów praw czło­wieka w postę­powym spo­łe­czeń­stwie XXI wieku – napisano w oświad­czeniu, które pod­pisało ponad sto orga­ni­zacji z Europy i obu Ameryk.

„Państwo prze­czyłoby samo sobie, gdyby z jednej strony potwier­dzało, że osoby nie­peł­no­sprawne mają te same prawa, co inni, a z drugiej strony zezwalało na ich eli­mi­nację przed uro­dzeniem z powodu ich choroby czy nie­peł­no­spraw­ności. Ozna­czałoby to, że życie osoby chorej czy nie­peł­no­sprawnej jest mniej war­to­ściowe niż życie osoby zdrowej”. – napisano w oświadczeniu.

Pełny tekst apelu:

 

Zasada nie­dy­skry­mi­nacji osób nie­peł­no­sprawnych jednym z głównych filarów praw człowieka

 

Pod­pisane poniżej 110 orga­ni­zacji z całego świata z radością przyjmują decyzję Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej potwier­dzającą rze­czy­wistą równość pomiędzy osobami nie­peł­no­sprawnymi i chorymi a osobami zdrowymi bez tych upo­śledzeń i chorób.

Państwo prze­czyłoby samo sobie, gdyby z jednej strony potwier­dzało, że osoby nie­peł­no­sprawne mają te same prawa, co inni, a z drugiej strony zezwalało na ich eli­mi­nację przed uro­dzeniem z powodu ich choroby czy nie­peł­no­spraw­ności. Ozna­czałoby to, że życie osoby chorej czy nie­peł­no­sprawnej jest mniej war­to­ściowe niż życie osoby zdrowej.

Moż­liwość eli­mi­nacji dziecka w wieku pre­na­talnym aż do momentu uro­dzenia się z powodu jego choroby lub nie­peł­no­spraw­ności jest poważnym naru­szeniem praw osób niepełnosprawnych.

Przy­po­mniał o tym Komitet ONZ Praw Osób Nie­peł­no­sprawnych (UNIC) 6 paź­dziernika 2017 roku: „Przepisy, które jed­no­znacznie zezwalają na aborcję z powodu nie­peł­no­spraw­ności, naru­szają Kon­wencję o prawach osób nie­peł­no­sprawnych (art. 4, 5, 8). Nawet jeżeli stan zdrowia jest uznany za kry­tyczny, decyzja w dalszym ciągu jest podej­mowana z powodu upo­śle­dzenia. Często nie można stwierdzić czy upo­śle­dzenie jest ciężkie. Doświad­czenie pokazuje, że dia­gnozy odnośnie upo­śle­dzenia często są błędne. Jednak nawet jeżeli nie są, to taka ocena utrwala ste­reo­typowe wyobra­żenie nie­peł­no­spraw­ności, jako nie do pogo­dzenia z dobro­stanem życiowym”.

Przy­wra­cając równość pomiędzy nie­peł­no­sprawnymi i peł­no­sprawnymi dziećmi w okresie pre­na­talnym, polski Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny dosto­sowuje prawo Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej do prawa międzynarodowego.

Rzecz­po­spolita Polska może stać się wzorem do naśla­do­wania dla krajów z całego świata, gdyż wszystkie są wezwane do przy­jęcia prze­pisów chro­niących osoby nie­peł­no­sprawne i chore, które mają takie samo prawo do życia jak inni.

Orga­ni­zacje z całego świata, bro­niące prawa do życia, apelują do pol­skiego Par­la­mentu i rządu o usza­no­wanie i opu­bli­ko­wanie orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego oraz sku­pienie uwagi na roz­wią­za­niach, które poprawią sytuację życiową rodzin opie­ku­jących się chorymi lub nie­peł­no­sprawnymi dziećmi.

Posza­no­wanie zasady nie­dy­skry­mi­nacji osób nie­peł­no­sprawnych jest jednym z pod­sta­wowych filarów praw czło­wieka w postę­powym spo­łe­czeń­stwie XXI wieku.

Lista mię­dzy­na­ro­dowych orga­ni­zacji wspierających:

One of Us Nederland (Nether­lands)

Ensemble pour la Vie (Swit­zerland)

Öster­re­ichische Lebens­be­wegung (Austria)

Aktion Leben­srecht für Alle e.V. (Germany)

The Inter­na­tional Orga­ni­zation for the Family (USA)

Pro Vita & Famiglia Onlus (Italy)

Life Network Foun­dation Malta (Malta)

Prof. Dr. Manfred Spieker Uni­ver­sität Osna­brueck (Germany)

Bun­de­sverband Leben­srecht (BVL) e.V. (Germany)

Member of Juristen-Vere­inigung Leben­srecht (Germany)

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (Slo­vakia)

Life Institute (Ireland)

Chri­st­de­mo­kraten für das Leben (Germany)

Cam­bridge Pro-Life (United Kingdom)

Europe for Family (EU)

Sdru­zhenie Izobor za Zhivot / Pro-Life Choice Asso­ciation (Bul­garia)

Fede­ración Española de Aso­cia­ciones Provida (Spain)

PRO VITA Bucharest (Romania)

Alliance of Romania’s Families (Romania)

Prolife Luxem­bourg (non-formal ini­tiative) (Luxem­bourg)

Foro español de la Familia (Spain)

Aso­ciación Cri­stianos en Demo­cracia (Spain)

TCLG (Germany)

Aso­ciación Adevima Pro-Vida

Fede­ration of Catholic Family Asso­cia­tions in Europe (FAFCE) (Belgium)

Familia y Dignidad Humana (Spain)

GRUPO PROVIDA (Spain)

European Fede­ration One of Us (Belgium)

Aso­ciación Provida Alcala de Henares (Spain)

Aso­ciación Provida Tor­rejon de Ardoz (Spain)

Por­tu­guese Prolife Fede­ration (Por­tugal)

Aso­ciación en Defensa de la Vida Humana ADEVIDA (Spain)

Fun­dación en Defensa de la Vida Humana ADEVIDA MADRID (Spain)

Leben­skon­ferenz (Austria)

Cros­sroads Pro-Life (USA)

Donum Vitae (Slo­vakia)

Jugend für das Leben (Austria)

#faira­endern (Austria)

Plat­tform Leben Vorarlberg (Austria)

Ame­rican Asso­ciation of Pro-Life Obste­tri­cians and Gyne­co­lo­gists (USA)

Inte­res­se­nver­tretung unge­bo­rener Men­schen (Germany)

ANDEVI (ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEFENSA DE LA VIDA) (Spain)

e‑Cristians (Spain)

ProLife Europe e.V. (Germany)

Provida Gipuzkoa-Bizit­zaren Alde (Gipuzkoa-Spain)

Pro-Life Action (Slo­vakia)

Movi­mento per la Vita (Italy)

Aso­ciación de ayuda a la vida (Spain)

Fun­dación REDMADRE (Spain)

Enra­izados (Spain)

Pro­Fa­milia Montoro (Italy)

Asso­cia­zione Carlo Tor­riani o.d.v (Italy)

Nova Civi­litas (Italy)

Asso­cia­zione Popolo della Famiglia Umbria (Italy)

La Quercia Mil­le­naria Lom­bardia o.d.v (Italy)

Centro Aiuto alla Vita di Foligno o.d.v (Italy)

Centro Amore e Vita Foligno (Italy)

Asso­ciation for Life and Family (Slo­vakia)

Asso­cia­zione Family Day (Italy)

Asso­cia­zione Cul­turale per la Via Pul­chri­tu­dinis (Italy)

Marsch fürs Leben Öster­reich (Austria)

Öster­re­ichische Evan­ge­lische Allianz (Austria)

Aso­ciación Pro Respeto a la Vida Humana (Ali­cante) (Spain)

Ärzte für das Leben e.V. (Germany)

Derecho a Ser Madre (Spain)

Retten til Liv (Right to Life) (Denmark)

Ora et Labora in difesa della Vita (Italy)

Iustitia in Veritate (Italy)

Ass.Difendere la Vita con Maria (Italy)

Ärzte für das Leben e.V. (Germany)

Partido político Unión Cri­stiano Demo­crata Española (UCDE) (Spain)

The Cam­bridge Pro-Life Group (United Kingdom)

Soli­darity House Network (Swit­zerland)

acTÚa FAMILIA (Spain)

Oeuvre pour la Pro­tection de la Vie Nais­sante (Luxem­bourg)

SaveOne Europe (Austria)

Shout for Life Asso­ciation (Hungary)

ASOCIACIÓN PROVIDA BADAJOZ Badajoz (Spain)

Anglican Epi­scopal Church of Europe – Holy Anglican Church (Italy)

Asso­cia­zione Ramo­scello di Ulivo (Italy)

Asso­cia­zione Non si Tocca la Famiglia (Italy)

Famiglie Numerose Cat­to­liche (Italy)

Asso­cia­zione Madonna dell’Umiltà (Italy)

Movi­mento con Cristo per la Vita di Ancona (Italy)

Pro Vita e Famiglia Onlus (Italy)

Human Life Inter­na­tional (USA)

Vida Humana Inter­na­cional (USA)

Inter­na­tional Right to Life Federation

Life Issues Institute (USA)

Popu­lation Research Institute Director de la Oficina para América Latina (Peru)

Popu­lation Research Institute (USA)

Fun­dación Familia y Futuro, (Ecuador)

Unidos por la Vida (Colombia)

Disha Foun­dation (India)

Pro­tecting Life Movement Trust (Kenya)

Estilo de Mujer (Argentina)

ASESCA- Aso­ciación de Escri­toras Cató­licas (Argentina)

Madrinas por la Vida (Uruguay)

Red por la vida y Familia (Chile)

Cri­stianos por la Vida (Chile)

Con MIRADA de MUJER (Paraguay)

Padres en Alerta – Central (Paraguay)

ISFEM (Chile)

Comissão Dio­cesana em defesa da vida de Pre­si­dente Pru­dente, São Paulo (Brasil)

Asso­ciação Nacional de Pere­gri­nação do Rosário (Brazil)

Coy­haique por la Vida (Chile)

Благотворительный фонд защиты жизни и семьи “Открытые сердца” (Belarus)

Всеукраїнський благодійний фонд “За гідність людини” (Ukraine)

The National Catholic Bio­ethics Center (USA)

Ame­rican College of Pedia­tri­cians (USA)

 

Źródło: jedenznas.pl

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj