Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

Aborcja nadal główną przyczyną zgonów na świecie

Młoda kobieta po aborcji. Fot.: pl.123rf.com/fizkes

Tyl­ko w okre­sie pierw­szych 6 mie­się­cy w 2021 ro­ku za­bi­to aż 24 mln nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci. In­for­ma­cję tę po­dał Worl­do­me­ter, któ­ry sza­cun­ko­we da­ne uzy­skał od Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Zdrowia.

Worl­do­me­ter to wi­try­na in­ter­ne­to­wa, któ­ra udo­stęp­nia ak­tu­ali­zo­wa­ne licz­ni­ki i sta­ty­sty­ki z za­kre­su róż­nych dzie­dzin wie­dzy. We­dług Worl­do­me­ter od stycz­nia 2020 ro­ku z po­wo­du ko­ro­na­wi­ru­sa zmar­ło na ca­łym świe­cie 4,1 mi­lio­na osób. Tyl­ko w tym ro­ku pra­wie sześć ra­zy wię­cej dzie­ci zo­sta­ło za­bi­tych w wy­ni­ku abor­cji, niż licz­ba wszyst­kich zmar­łych z po­wo­du pan­de­mii od po­cząt­ku ubie­głe­go roku.

W pierw­szych sze­ściu mie­sią­cach 2021 ro­ku na świe­cie zmar­ło, nie uwzględ­nia­jąc abor­cji, 33,4 mln lu­dzi. Jak wi­dzi­my licz­ba nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci za­bi­tych w wy­ni­ku abor­cji w tym ro­ku jest zbli­żo­na do cał­ko­wi­tej licz­by zgo­nów na świe­cie, spo­wo­do­wa­nych przez in­ne przyczyny.

Pro­blem po­le­ga na tym, że spo­łe­czeń­stwo nie uzna­je nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci za war­to­ścio­we oso­by ludz­kie. Być mo­że dla­te­go, że przed uro­dze­niem są nie­wi­docz­ne, nie ma­ją głosu.

„Gdy­by spo­łe­czeń­stwo wło­ży­ło choć po­ło­wę wy­sił­ku, któ­ry wkła­da w ra­to­wa­nie in­nych lu­dzi przed ko­ro­na­wi­ru­sem, ra­kiem, HIV, gło­dem itp. na ra­to­wa­nie ży­cia nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci, to moż­na so­bie tyl­ko wy­obra­zić, ile jesz­cze mi­lio­nów nie­win­nych ist­nień zo­sta­ło­by ura­to­wa­nych od cał­ko­wi­cie moż­li­wej do unik­nię­cia, nie­po­trzeb­nej śmier­ci” – czy­ta­my na stro­nie lifesite.com.

Za­sad­ni­czy pro­blem w spo­rze o abor­cję sta­no­wi mo­ment, w któ­rym roz­po­czy­na się ludz­kie ży­cie. Na­uka jed­no­znacz­nie po­twier­dza, że po­łą­cze­nie się ko­mó­rek oj­ca i mat­ki roz­po­czy­na no­we ży­cie ludz­kie. W ak­cie za­płod­nie­nia, ko­mór­ki łą­czą się w jed­ną ko­mór­kę roz­rod­czą, na­zy­wa­ną zy­go­tą, któ­ra zo­sta­je wy­po­sa­żo­na w uni­ka­to­wy za­pis in­for­ma­cji ge­ne­tycz­nych DNA. Na­le­ży pod­kre­ślić, że nie ma żad­nej róż­ni­cy po­mię­dzy dziec­kiem w ło­nie mat­ki, a no­wo­rod­kiem już urodzonym.

Bio­lo­dzy, le­ka­rze, ge­ne­ty­cy nie ma­ją wąt­pli­wo­ści, że zy­go­ta, em­brion, płód, no­wo­ro­dek, nie­mow­lę, dziec­ko, na­sto­la­tek, oso­ba doj­rza­ła i sta­rzec to je­dy­nie okre­śle­nia ko­lej­nych eta­pów ży­cia czło­wie­ka, któ­re nie­pod­wa­żal­nie roz­po­czy­na się w ak­cie po­czę­cia. Abor­cja to ce­lo­we za­bi­cie czło­wie­ka w po­cząt­ko­wej fa­zie roz­wo­ju. Dziec­ko przed na­ro­dze­niem jest nie­win­nym i bez­bron­nym czło­wie­kiem. Jej wy­ko­ny­wa­nie jest na­ru­sze­niem art. 3 Po­wszech­nej De­kla­ra­cji Praw Czło­wie­ka: „Każ­dy czło­wiek ma pra­wo do ży­cia, wol­no­ści i bez­pie­czeń­stwa swej osoby”.

 

JB

Źró­dło: worldometers.info, lifenews.com

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj