Tylko życie ma przyszłość!

300 mln zł na centra opiekuńczo-mieszkalne dla osób z niepełnosprawnościami

W ra­mach pro­gra­mu „Cen­tra opie­kuń­czo miesz­kal­ne” na two­rze­nie i funk­cjo­no­wa­nie ośrod­ków wspar­cia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi do 2024 r. prze­zna­czo­ne zo­sta­nie łącz­nie 300 mln zł.

Pro­gram „Cen­tra opie­kuń­czo-miesz­kal­ne” ma na ce­lu wspar­cie jed­no­stek sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go szcze­bla gmin­ne­go i po­wia­to­we­go w two­rze­niu i utrzy­ma­niu pla­có­wek po­by­tu dzien­ne­go lub ca­ło­do­bo­we­go dla osób niepełnosprawnych.

Cen­trum bę­dzie two­rzyć oto­cze­nie zbli­żo­ne do wa­run­ków do­mo­wych, w któ­rym klu­czo­wy­mi war­to­ścia­mi bę­dą pod­mio­to­wość i włą­cze­nie spo­łecz­ne uczest­ni­ków. Dla wie­lu osób to szan­sa na sa­mo­dziel­ne i nie­za­leż­ne życie.

„W la­tach 2021–2024 bu­dżet pro­gra­mu bę­dzie wy­no­sił łącz­nie 300 mln zł – to 75 mln zł rocz­nie. Środ­ki te po­cho­dzić bę­dą z Fun­du­szu So­li­dar­no­ścio­we­go” – in­for­mo­wa­ła mi­ni­ster Mar­le­na Maląg.

Cen­tra ma­ją two­rzyć oto­cze­nie moż­li­we zbli­żo­ne do wa­run­ków do­mo­wych, gdzie klu­czo­wy­mi war­to­ścia­mi bę­dą pod­mio­to­wość i włą­cze­nie spo­łecz­ne uczest­ni­ków, tro­ska o ich do­bro­stan. Dla wie­lu z nich to szan­sa na sa­mo­dziel­ne i nie­za­leż­ne ży­cie – dodaje.

We­dług mi­ni­ster Ma­ląg idea two­rze­nia cen­trów opie­ra się na „prze­ko­na­niu o ko­niecz­no­ści uwzględ­nie­nia pod­mio­to­wo­ści zgod­nie z za­sa­da­mi de­in­sty­tu­cjo­na­li­za­cji wspar­cia oso­by nie­peł­no­spraw­nej, któ­ra po­win­na mieć pra­wo de­cy­do­wa­nia o ro­dza­ju po­mo­cy, z któ­rej chce sko­rzy­stać, spo­so­bu jej udzie­le­nia oraz mieć za­gwa­ran­to­wa­ny od­po­wied­ni do jej po­trzeb ro­dzaj stan­dar­du usług.

Pro­gram „Cen­tra opie­kuń­czo-miesz­kal­ne” skła­da się z dwóch mo­du­łów. Pierw­szy prze­zna­czo­ny jest na two­rze­nie ta­kie­go cen­trum, zaś dru­gi to do­fi­nan­so­wa­nie utrzy­ma­nia dzia­łal­no­ści ośrodka.

„Usłu­gi pro­wa­dzo­ne w Cen­trum po­win­ny być róż­no­rod­ne oraz do­sto­so­wa­ne do po­trzeb uczest­ni­ków. W Cen­trum po­win­ny być za­pew­nio­ne w szcze­gól­no­ści usłu­gi opie­kuń­cze, w tym spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze czy usłu­gi asy­stenc­kie. Cen­trum ma tak­że za­pew­niać uczest­ni­kom po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, kom­for­tu, od­po­czyn­ku, pie­lę­gno­wa­nia re­la­cji z in­ny­mi uczest­ni­ka­mi, ro­dzi­ną i przy­ja­ciół­mi. To bar­dzo waż­ne” – wska­za­ła mi­ni­ster Maląg.

Do tej po­ry, od uru­cho­mie­nia pro­gra­mu re­sor­to­we­go „Cen­tra opie­kuń­czo-miesz­kal­ne” w sierp­niu 2019 r. do 2 ma­ja br. prze­ka­za­no środ­ki na utwo­rze­nie 36 pla­có­wek oraz do­fi­nan­so­wa­nie do funk­cjo­no­wa­nia na łącz­ną kwo­tę bli­sko 92,5 mln zł.

Do­tych­czas zo­sta­ły wy­bu­do­wa­ne dwa Cen­tra opie­kuń­czo-miesz­kal­ne w pow. łę­czyń­skim oraz w gmi­nie Ło­ma­zy w woj. lubelskim.

 

JB
Źró­dło: KAI

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj