Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

20 października, 2023

Apel do Pani Minister Zdrowia Katarzyny Sójki

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka ape­lu­je o nie­do­ko­ny­wa­nie sprzecz­nej z Kon­sty­tu­cją Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej in­ter­pre­ta­cji art. 4a ust. 1 pkt 1 Usta­wy z dnia 7 stycz­nia 1993 r. o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia ciąży.

Przeczytaj więcej »