Tylko życie ma przyszłość!

17 czerwca, 2022

Wiadomości

Szkoła ludzkiej dojrzałości

„Naj­waż­niej­szym za­da­niem współ­cze­snej szko­ły i na­uczy­cie­li jest pro­wa­dze­nie uczniów do praw­dzi­wej mą­dro­ści, czy­li kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści do­cho­dze­nia do praw­dy” – mó­wi Ma­ria Chod­kie­wicz, Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, lau­re­at­ka te­go­rocz­nej na­gro­dy „Przy­ja­ciel Życia”

Nasze inicjatywy

Uroczyste wręczenie statuetek „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym có­recz­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­li sta­tu­et­ki „Przy­ja­ciel Życia”.