Tylko życie ma przyszłość!

12 maja, 2022

Wiadomości

Hiszpania: Walka o życie nienarodzonych dzieci

Wła­dze ka­to­lic­kiej or­ga­ni­za­cji Haz­te­Oír ogło­si­ły, że dzię­ki otwar­tej w mar­cu br. ma­dryc­kiej pla­ców­ki Re­fu­gio Pro Vi­da (Schro­nie­nie na Rzecz Ży­cia) w dys­tryk­cie Te­tu­án, uda­ło się od­wieść od abor­cji co naj­mniej czte­ry kobiety.

Wiadomości

Amazon sfinansuje aborcję

Pod­czas hi­sto­rycz­nych zmian do­ty­czą­cych uchy­le­nia pra­wa abor­cyj­ne­go w USA, Ama­zon ogło­sił sfi­nan­so­wa­nie wy­jaz­dów na abor­cję tym pra­cow­ni­com, któ­re nie bę­dą mo­gły uśmier­cić swo­je­go dziec­ka w swo­im stanie.