Tylko życie ma przyszłość!

4 maja, 2022

Wiadomości

Marsz dla życia w Brukseli

Te­go­rocz­ny marsz dla ży­cia w Bruk­se­li miał wy­miar sym­bo­licz­ny. Do­kład­nie dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej w Bel­gii, dru­gim po Ho­lan­dii kra­ju na świe­cie, za­le­ga­li­zo­wa­no eutanazję.

Nasze inicjatywy

Webinar. Baby, akuszerki, położne – dłonie, które przyjmują życie

11 ma­ja 2022 r. o godz. 19.00 roz­pocz­nie się bez­płat­ny we­bi­nar pt. „Ba­by, aku­szer­ki, po­łoż­ne – dło­nie, któ­re przyj­mu­ją ży­cie”. Go­ściem spo­tka­nia bę­dzie dr Sa­bi­na Ja­ku­bow­ska, ar­che­olog, an­tro­po­log, do­ula i au­tor­ka po­wie­ści pt. „Aku­szer­ki”.