Tylko życie ma przyszłość!

14 października, 2021

Wiadomości

Dzień Dziecka Utraconego

15 paź­dzier­ni­ka ob­cho­dzo­ny jest Dzień Dziec­ka Utra­co­ne­go. Dla­cze­go 15 paź­dzier­ni­ka? Bo ty­le trwa cią­ża po­cząw­szy od 1 stycz­nia. Utra­ta nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka to dla ro­dzi­ców ogrom­ny cios i nie­wy­obra­żal­na strata.

Nasze inicjatywy

Odeszły o całe życie za wcześnie

Idea dnia, w któ­rym wspo­mi­na się dzie­ci zmar­łe przed uro­dze­niem, wy­wo­dzi się z USA, gdzie w 1988 r. po raz pierw­szy ob­cho­dzo­no ta­kie wspo­mnie­nie. Ini­cja­ty­wa ta do­tar­ła do Pol­ski w ro­ku 2004 i zy­ska­ła swą ro­dzi­mą na­zwę Dnia Dziec­ka Utraconego.