Tylko życie ma przyszłość!

dr inż. Antoni Zięba

Szukaj
Close this search box.

2 lipca, 2021

Gibraltar: aborcja do 12 tygodnia ciąży

Rząd Gi­bral­ta­ru za­twier­dził wy­ni­ki re­fe­ren­dum w spra­wie abor­cji. Ko­bie­ta bę­dzie mo­gła uśmier­cić swo­je nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko do dwu­na­ste­go ty­go­dnia cią­ży, je­śli jej zdro­wie psy­chicz­ne lub fi­zycz­ne jest zagrożone.

Przeczytaj więcej »