Tylko życie ma przyszłość!

4 marca, 2021

Wiadomości

Niemiecki konstytucjonalista z uznaniem o wyroku TK ws. aborcji

Od­rzu­ce­nie przez pol­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży ze wzglę­du na prze­słan­ki em­brio­pa­to­lo­gicz­ne jest słusz­ną de­cy­zją, któ­ra wy­ni­ka z kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji god­no­ści każ­de­go człowieka.

Nasze inicjatywy

List otwarty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Usil­nie ape­lu­je­my o umoż­li­wie­nie oso­bom pra­cu­ją­cym po­bie­ra­nie świad­cze­nia pie­lę­gna­cyj­ne­go bez żad­nych kry­te­riów do­cho­do­wych, tak jak to jest np. w pro­gra­mie 500+. Ocze­ku­je­my tak­że na­stęp­nych roz­wią­zań zwięk­sza­ją­cych bez­po­śred­nie wspar­cie fi­nan­so­we ro­dzin wy­cho­wu­ją­cych nie­peł­no­spraw­ne dzieci.