Tylko życie ma przyszłość!

Niemiecki konstytucjonalista z uznaniem o wyroku TK ws. aborcji

„Od­rzu­ce­nie przez pol­ski Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży ze wzglę­du na prze­słan­ki em­brio­pa­to­lo­gicz­ne jest słusz­ną de­cy­zją, któ­ra wy­ni­ka z kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka” – przy­zna­je nie­miec­ki kon­sty­tu­cjo­na­li­sta prof. Chri­stian Hillgruber.

W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od­by­ła się de­ba­ta do­ty­czą­ca abor­cji w Pol­sce. Zo­sta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez trzy eu­ro­pej­skie ko­mi­sje: Wol­no­ści Oby­wa­tel­skich, Spra­wie­dli­wo­ści i Spraw We­wnętrz­nych (LIBE) oraz Praw Ko­biet i Rów­no­upraw­nie­nia (FEMM). Pod­czas de­ba­ty prze­ma­wia­ła m.in. Mar­ta Lem­part, któ­ra we­zwa­ła Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską oraz Par­la­ment do zde­cy­do­wa­ne­go dzia­ła­nia wo­bec Pol­ski. Na atak na Pol­skę od­niósł się eu­ro­po­seł Pa­tryk Ja­ki: „Sza­now­ni pań­stwo, mó­wi­cie czę­sto o pra­wo­rząd­no­ści. Pa­mię­taj­cie pań­stwo, że pra­wo­rząd­ność to jest przede wszyst­kim dzia­ła­nie w gra­ni­cach pra­wa i prze­strze­ga­nie pra­wa”. Pa­tryk Ja­ki za­zna­czył, że Par­la­ment Eu­ro­pej­ski nie ma pra­wa zaj­mo­wać się kwe­stią do­stęp­no­ści abor­cji w kra­jach człon­kow­ski UE: „Bez­czel­nie ła­mie­cie pra­wo i do­brze o tym wie­ce. Mó­wi­cie, że gen­der i abor­cja są za­pi­sa­ne w trak­ta­tach. Któ­ry kon­kret­nie punkt? –za­py­tał europoseł.

Głos w tej spra­wie po­sta­no­wił za­brać wy­kła­da­ją­cy pra­wo kon­sty­tu­cyj­ne i wy­zna­nio­we na uni­wer­sy­te­cie w Bonn prof. Chri­stian Hil­l­gru­ber. Na ła­mach nie­miec­kie­go dzien­ni­ka „Frank­fur­ter Al­l­ge­me­ine Ze­itung” przy­po­mi­na: „Orze­cze­nie pol­skie­go Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go do­bit­nie przy­po­mi­na nam o tym, że zgod­nie z kon­sty­tu­cją, któ­ra przy­zna­je każ­dej i każ­de­mu ta­ką sa­mą god­ność i ta­kie sa­mo pra­wo do ży­cia, nie­peł­no­spraw­ność da­ne­go czło­wie­ka – na­wet bar­dzo da­le­ko idą­ca – ni­gdy nie mo­że zo­stać praw­nie uzna­na za po­wód do te­go, by przed na­ro­dze­niem po­ło­żyć kres je­go ży­ciu”. – podkreślił

Za­zna­czył, że pol­ski TK oparł się na sta­no­wi­sku, że „ży­cie ludz­kie sta­no­wi war­tość w każ­dej fa­zie je­go roz­wo­ju”, co wy­ni­ka z kon­sty­tu­cyj­nych gwa­ran­cji przy­ro­dzo­nej i nie­zby­wal­nej god­no­ści każ­de­go czło­wie­ka, któ­ra jest z ko­lei źró­dłem je­go wol­no­ści i praw. Ozna­cza to, że rów­nież nie­na­ro­dzo­ne dziec­ko, ja­ko oso­ba ludz­ka, ma pra­wo do nie­zby­wal­nej god­no­ści i wią­żą­cych się z nią praw, w tym pra­wa do ży­cia – pi­sze nie­miec­ki prawnik.

To pierw­sza pu­blicz­na opi­nia, któ­ra po­ja­wi­ła się w nie­miec­kich me­diach, któ­re do tej po­ry kry­ty­ko­wa­ły pol­ski Try­bu­nał Konstytucyjny.

Przy­po­mnij­my, że Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny opu­bli­ko­wał pod ko­niec stycz­nia uza­sad­nie­nie pi­sem­ne wy­ro­ku z 22 paź­dzier­ni­ka ub.r., w któ­rym orzekł o nie­kon­sty­tu­cyj­no­ści prze­pi­su do­pusz­cza­ją­ce­go abor­cję w przy­pad­ku du­że­go praw­do­po­do­bień­stwa cięż­kie­go i nie­od­wra­cal­ne­go upo­śle­dze­nia nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka. Wy­rok te­go sa­me­go dnia zo­stał opu­bli­ko­wa­ny w Dzien­ni­ku Ustaw. Uza­sad­nie­nie to wy­wo­ła­ło ostrą re­ak­cję śro­do­wisk le­wi­co­wych i fe­mi­ni­stycz­nych, któ­re pro­te­sto­wa­ły na uli­cach pol­skich miast.

 

JB
Źró­dło: wPolityce.pl

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj