Tylko życie ma przyszłość!

[kdmfi_featured_image id="featured-image-2" size="full"]

Zapraszamy na galę „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­ją sta­tu­et­ki Przy­ja­cie­la Ży­cia. To naj­waż­niej­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.

15 czerw­ca 2022 r. o godz. 16.00 w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach od­bę­dzie się uro­czy­stość wrę­cze­nia sta­tu­etek Przy­ja­cie­la Ży­cia. Wy­róż­nie­niem tym dzię­ku­je­my róż­nym oso­bom za wkład w bu­do­wa­nie cy­wi­li­za­cji ży­cia i mi­ło­ści. W tym ro­ku sta­tu­et­kę Przy­ja­cie­la Ży­cia otrzy­ma Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, za wy­bit­ny wkład w dzie­ło ochro­ny ży­cia i god­no­ści czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci. Dru­gą sta­tu­et­kę otrzy­ma­ją Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna za po­sta­wę pro-li­fe w co­dzien­no­ści, wy­ra­ża­ją­cą się w mi­ło­ści ro­dzi­ciel­skiej oraz za­an­ga­żo­wa­niu w ochro­nę ży­cia i god­no­ści dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i niepełnosprawnych.

Ga­la z wrę­cze­niem sta­tu­etek roz­pocz­nie się o godz. 16.00. Od­bę­dzie się w au­li św. Ja­na Paw­ła II przy Ba­zy­li­ce Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie. W jej cza­sie pre­mie­ro­wo zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny film do­ku­men­tal­ny pt. „Skrzy­dła mi­ło­ści”. Opo­wia­da on hi­sto­rię ro­dzi­ny Mar­ty i Ma­cie­ja Ko­mo­row­skich, któ­rzy otrzy­ma­ją sta­tu­et­kę Przy­ja­cie­la Ży­cia. Po po­ro­dzie do­wie­dzie­li się oni, że ich có­recz­ka, We­ro­ni­ka, ma ze­spół Do­wna. Nie za­ła­ma­li się. Za­czę­li w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych po­ka­zy­wać, jak wy­glą­da co­dzien­ność z cho­rym dziec­kiem, dzie­ląc się przy oka­zji ro­dzin­ną ra­do­ścią i mi­ło­ścią. Za­po­cząt­ko­wa­li w swo­jej oko­li­cy spo­tka­nia in­te­gra­cyj­ne dla ro­dzi­ców dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Ma­ciej z Ma­ją i Ka­ro­lem w tym ro­ku prze­ja­dą dru­gi etap wy­my­ślo­ne­go przez nich Raj­du Ro­we­ro­we­go Za Ży­ciem, któ­re­go tra­sa wie­dzie wzdłuż gra­nic Pol­ski. Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy po­ma­ga­ją też w swo­im wo­je­wódz­twie uchodź­com z Ukra­iny, któ­rzy przy­jeż­dża­ją do na­sze­go kra­ju z nie­peł­no­spraw­ny­mi dzieć­mi. Przy­ję­li pod swój dach ma­mę z dziew­czyn­ką z ze­spo­łem Downa.

Wszy­scy go­ście, któ­rzy przy­bę­dą na ga­lę, za­pro­sze­ni są bez­po­śred­nio po niej do udzia­łu we Mszy św. pod prze­wod­nic­twem me­tro­po­li­ty kra­kow­skie­go abp. Mar­ka Ję­dra­szew­skie­go. Roz­pocz­nie się ona o godz. 18.00 w Ba­zy­li­ce Bo­że­go Miłosierdzia.

Do tej po­ry sta­tu­et­ki otrzy­ma­li: dr n. med. Wan­da Pół­taw­ska (le­karz psy­chia­tra, więź­niar­ka obo­zu w Ra­vens­brück, współ­pra­co­wa­ła ze św. Ja­nem Paw­łem II), dr. n. med. Ra­fał Mi­cha­lik (pe­dia­tra, współ­twór­ca Fun­da­cji „Pro Hu­ma­na Vi­ta” oraz Ma­ło­pol­skie­go Od­dzia­łu Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Le­ka­rzy Pol­skich), dr hab. Ali­cja Grześ­ko­wiak (praw­nicz­ka i po­li­tyk, współ­au­tor­ka pro­jek­tu usta­wy o ochro­nie praw­nej dziec­ka po­czę­te­go, ini­cja­tor­ka od­rzu­ce­nia przez Se­nat no­we­li­za­cji z 1996 r. Usta­wy o pla­no­wa­niu ro­dzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i wa­run­kach do­pusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży), Te­re­sa Król (pe­da­gog, me­to­dyk, au­tor­ka se­rii pod­ręcz­ni­ków do wy­cho­wa­nia do ży­cia w ro­dzi­nie; dzię­ki mi­ni­stro­wi Mi­ro­sła­wo­wi Hand­ke­mu i jej sta­ra­niom przed­miot ten zo­stał wpro­wa­dzo­ny do pol­skich szkół) oraz Ka­ta­rzy­na i Ma­te­usz Kło­sko­wie (ini­cja­to­rzy i fun­da­to­rzy kam­pa­nii bil­l­bo­ar­do­wej pro-life).

Za­rząd sto­wa­rzy­sze­nia sta­tu­et­kę Przy­ja­cie­la Ży­cia przy­zna­je rów­nież ci­chym bo­ha­te­rom – ro­dzi­com za po­sta­wę pro-li­fe w co­dzien­no­ści. Do tej po­ry na­gro­dę tę otrzy­ma­li An­na i Zbi­gniew Ka­sprzy­ko­wie oraz Mar­ta i An­drzej Witeccy.

Do udzia­łu w uro­czy­sto­ści za­pro­szo­ne są wszyst­kie oso­by, któ­rym le­ży na ser­cu ochro­na ży­cia czło­wie­ka od po­czę­cia. Sto­wa­rzy­sze­nie pro­si o po­twier­dze­nie przy­by­cia. Zgło­sze­nia uczest­nic­twa przyj­mu­je pod nu­me­rem te­le­fo­nu 12 421 08 43 (w go­dzi­nach 8.00 – 16.00) lub ma­ilo­wo: biuro@pro-life.pl. Udział w uro­czy­sto­ści jest bezpłatny.

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj