Tylko życie ma przyszłość!

8 czerwca, 2022

Nasze inicjatywy

Zapraszamy na galę „Przyjaciel Życia”

Ma­ria Chod­kie­wicz, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Przy­ja­ciół Szkół Ka­to­lic­kich, oraz Mar­ta i Ma­ciej Ko­mo­row­scy, ro­dzi­ce Ka­ro­la, Mai i We­ro­ni­ki z ze­spo­łem Do­wna, otrzy­ma­ją sta­tu­et­ki Przy­ja­cie­la Ży­cia. To naj­waż­niej­sze wy­róż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez za­rząd Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Człowieka.