Tylko życie ma przyszłość!

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji

Winnica Racheli

21–23 paź­dzier­ni­ka 2022r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją te­go du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.

De­cy­zja o abor­cji czę­sto jest po­dej­mo­wa­na pod wpły­wem im­pul­su, szo­ku czy pod pre­sją ro­dzi­ny. Na ogół ze wzglę­du na brak wspar­cia bądź po­czu­cia za­gro­że­nia. Nie­ste­ty syn­drom po­abor­cyj­ny to te­mat ta­bu, dla­te­go ko­bie­ty tak ma­ło wie­dzą o moż­li­wych psy­chicz­nych i fi­zycz­nych skut­kach abor­cji. Są to po­waż­ne pro­ble­my z któ­ry­mi cięż­ko so­bie po­ra­dzić na wła­sną rę­kę. Dla tych osób po­wsta­ły re­ko­lek­cje Ra­che­li, na któ­rych ist­nie­je moż­li­wość po­dzie­le­nia się swo­ją hi­sto­rią, zro­zu­mie­nia i spo­tka­nia z do­świad­czo­nym terapeutą.

O. Krzysz­tof Nie­wia­dom­ski OFM­Cap opie­kun re­ko­lek­cji za­pra­sza wszyst­kich, któ­rzy w ja­kiś spo­sób cier­pią z po­wo­du syn­dro­mu po­abor­cyj­ne­go: „Re­ko­lek­cje skie­ro­wa­ne są przede wszyst­kim do ma­tek, któ­re do­ko­na­ły abor­cji, ale tak­że do osób do­świad­cza­ją­cych jej po­śred­nio, do ro­dzeń­stwa, dziad­ków czy le­ka­rzy. Bę­dzie­my pró­bo­wa­li osią­gnąć po­jed­na­nie z Pa­nem Bo­giem, z dziec­kiem któ­re utra­ci­ło ży­cie i z sa­mym so­bą. Re­ko­lek­cje bę­dą po­le­gać na prze­ży­ciu tre­ści Pi­sma Świętego.”

Re­ko­lek­cje są tak­że skie­ro­wa­ne do osób, któ­re nic nie zro­bi­ły, aby za­po­biec abor­cji. Jest to pro­po­zy­cja dla wszyst­kich, któ­rzy do­świad­cza­ją du­cho­we­go cier­pie­nia z po­wo­du uśmier­ce­nia dziecka.

Re­ko­lek­cje bę­dę trwa­ły w dniach od 21 do 23 paź­dzier­ni­ka. Za­pi­sy pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nu: 503 791 145, 502 025 812.

 

JB

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj