Tylko życie ma przyszłość!

22 września, 2022

Wiadomości

Winnica Racheli – uzdrowienie po aborcji

21–23 paź­dzier­ni­ka 2022r. od­bę­dą się week­en­do­we re­ko­lek­cje – Win­ni­ca Ra­che­li. Skie­ro­wa­ne są one do wszyst­kich osób, któ­re do­świad­czy­ły abor­cji bez­po­śred­nio lub po­śred­nio i od­czu­wa­ją te­go du­cho­we i emo­cjo­nal­ne konsekwencje.