Tylko życie ma przyszłość!

USA: sprzedaż nieautoryzowanych pigułek aborcyjnych

Test i pigułki. Fot.: pl.123rf.com

We­dług ra­por­tu The Wall Stre­et Jo­ur­nal, w USA zwięk­szy­ła się sprze­daż in­ter­ne­to­wa nie­au­to­ry­zo­wa­nych pi­gu­łek abor­cyj­nych. Pro­blem ten na­si­lił się od cza­su oba­le­nia abor­cyj­ne­go pre­ce­den­su Roe prze­ciw­ko Wade.

Wie­le stron in­ter­ne­to­wych za­czę­ło ofe­ro­wać pi­guł­ki abor­cyj­ne bez re­cep­ty w na­stęp­stwie orze­cze­nia Są­du Naj­wyż­sze­go unie­waż­nia­ją­ce­go spra­wę Roe prze­ciw­ko Wade.

Po­świad­cze­nia wi­tryn in­ter­ne­to­wych są moc­no wąt­pli­we. Nie­któ­re z nich są za­re­je­stro­wa­ne w ta­kich kra­jach jak Ka­zach­stan, In­die i Au­stra­lia. Pod­mio­ty te po­wo­łu­ją się na współ­pra­cę z oso­ba­mi lub fir­ma­mi far­ma­ceu­tycz­ny­mi, któ­re twier­dzą, że ich nie zna­ją i nie ma­ją o nich żad­nej wie­dzy. Wąt­pli­we fir­my są po­za za­się­giem ame­ry­kań­skich władz, to na pań­stwie spo­czy­wa obo­wią­zek za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nych le­ków i pre­pa­ra­tów me­dycz­nych. Sprze­daż nie­au­to­ry­zo­wa­nych pi­gu­łek abor­cyj­nych w USA jest uzna­wa­ne za prze­stęp­stwo za­gro­żo­ne ka­rą do pię­ciu lat więzienia.

Nie ma gwa­ran­cji, ja­kie pi­guł­ki ko­bie­ty fak­tycz­nie ku­pu­ją i ja­ki za­wie­ra­ją skład. Ta­ka nie­od­po­wie­dzial­ność wią­że się z utra­tą zdro­wia, mo­gą na­stą­pić in­te­rak­cje z in­ny­mi le­ka­mi: „Nie masz po­ję­cia, co ci przy­sy­ła­ją – po­wie­dział ma­ga­zy­no­wi The Wall Stre­et Jo­ur­nal dy­rek­tor wy­ko­naw­czy Na­tio­nal As­so­cia­tion of Bo­ards of Phar­ma­cy – Al Carter.

„Pre­pa­ra­ty me­dycz­ne, któ­re omi­ja­ją za­bez­pie­cze­nia far­ma­ceu­tycz­ne w da­nym kra­ju, mo­gą być ska­żo­ne, pod­ra­bia­ne, za­wie­rać nie­pra­wi­dło­we ilo­ści sub­stan­cji ak­tyw­nych lub za­wie­rać zu­peł­nie in­ne skład­ni­ki” – do­dał rzecz­nik ame­ry­kań­skiej Agen­cji ds. Żyw­no­ści i Leków.

Nie­le­gal­ne stro­ny in­ter­ne­to­we czer­pią du­że ko­rzy­ści z in­te­re­su osób ubie­ga­ją­cych się o abor­cję. Ta­blet­ki z czar­ne­go ryn­ku sprze­da­wa­ne są za 500 USD za opa­ko­wa­nie. Do­star­cza­ne są na­wet ano­ni­mo­wo, by nie po­no­sić od­po­wie­dzial­no­ści za śmierć kobiety.

W Pol­sce pi­guł­ka abor­cyj­na jest nie­le­gal­na i nie jest do­pusz­czo­na do dys­try­bu­cji. Nie­ste­ty or­ga­ni­za­cje pro­abor­cyj­ne pro­wa­dzą kam­pa­nię in­for­ma­cyj­ną o spo­so­bie za­ku­pu pi­gu­łek. Za­chwa­la­ją, że abor­cja far­ma­ko­lo­gicz­na jest me­to­dą bez­piecz­ną i ta­nią. Praw­da jest zu­peł­nie in­na, abor­cja ni­gdy nie jest i nie bę­dzie bez­piecz­na. Dla dziec­ka koń­czy się śmier­cią a dla or­ga­ni­zmu mat­ki nie­sie po­waż­ne ry­zy­ko wy­ni­ka­ją­ce z po­wi­kłań. Za­li­cza­my do nich za­bu­rze­nia płod­no­ści, po­ród przed­wcze­sny w na­stęp­nej cią­ży, nie­peł­ną abor­cję, moc­ne krwa­wie­nia i infekcje.

 

JB
Źró­dło: lifesitenews.com

 

Udostępnij
Tweetnij
Wydrukuj