Tylko życie ma przyszłość!

6 września, 2022

Wiadomości

USA: sprzedaż nieautoryzowanych pigułek aborcyjnych

We­dług ra­por­tu The Wall Stre­et Jo­ur­nal, w USA zwięk­szy­ła się sprze­daż in­ter­ne­to­wa nie­au­to­ry­zo­wa­nych pi­gu­łek abor­cyj­nych. Pro­blem ten na­si­lił się od cza­su oba­le­nia abor­cyj­ne­go pre­ce­den­su Roe prze­ciw­ko Wade.

Nasze inicjatywy

Zachęcamy do zamawiania „Kalendarza za życiem 2023”

Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach przy­go­to­wa­li­śmy ka­len­darz ścien­ny. Za­mie­ści­li­śmy w nim wy­bra­ne pra­ce pla­stycz­ne na­de­sła­ne na XVIII edy­cję kon­kur­su „Po­móż oca­lić ży­cie bezbronnemu”.