Tylko życie ma przyszłość!

urlop wychowawczy

Macierzyństwo i ojcostwo

Urlop wychowawczy

Z urlo­pu wy­cho­waw­cze­go, któ­ry przy­słu­gu­je za­rów­no mat­ce, jak i oj­cu dziec­ka, moż­na sko­rzy­stać do­pie­ro po za­koń­cze­niu urlo­pu ma­cie­rzyń­skie­go lub rodzicielskiego.