Tylko życie ma przyszłość!

szkoła rodzenia

Ciąża i poród

Puk, puk! Baw się ze mną!

W 22. ty­go­dniu ży­cia Two­je dziec­ko zaj­mu­je już pra­wie ca­łą ja­mę ma­ci­cy. Wy­raź­nie czu­jesz je­go ru­chy. Mo­żesz na­wet pró­bo­wać od­gad­nąć, któ­rą czę­ścią cia­ła do­ty­ka brzucha.