Tylko życie ma przyszłość!

rak jajnika

Przed poczęciem

In vitro a zdrowie kobiety

„Dzia­ła­nie glo­bal­ne­go prze­my­słu in vi­tro opie­ra się na za­ło­że­niu, że da­je on gwa­ran­cję bez­piecz­niej­szych ciąż, ale wy­so­ki po­ziom wskaź­ni­ka umie­ral­no­ści ma­tek su­ge­ru­je, iż jest odwrotnie” .