fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Szpitale deklarują niewykonywanie aborcji

Część pol­skich szpitali nie wykonuje aborcji ze względu na wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego z 22 paź­dziernika. Hel­sińska Fun­dacja Praw Czło­wieka zaczęła inter­we­niować i upo­minać szpitale.

Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny 22 paź­dziernika orzekł, że przepis zezwa­lający na dopusz­czalność aborcji euge­nicznej jest nie­zgodny z naszą kon­sty­tucją. Orze­czenie miało zostać opu­bli­kowane „nie­zwłocznie” w Dzienniku Ustaw, ale nie­stety do tej pory tak się nie stało.

Kon­trola szpitali

Zadaniem Hel­siń­skiej Fun­dacji Praw Czło­wieka stan prawny nie uległ zmianie i nadal ist­nieje pod­stawa do prze­pro­wa­dzania aborcji. Fun­dacja nazwała wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego „tak zwanym” i posta­nowiła inter­we­niować, by sprawdzić jak wygląda sytuacja w szpi­talach w całej Polsce. Fun­dacja wysłała ankietę doty­czącą wyko­ny­wania aborcji do kilku pla­cówek z każdego woje­wództwa. Część odpo­wiedzi już Fun­dacja otrzymała z których wynika, że Szpital w Świdniku oraz Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Olsz­tynie zade­kla­rowały brak moż­li­wości prze­pro­wa­dzania aborcji w związku z wyrokiem TK. Takie odpo­wiedzi napo­tkały się ze sprze­ciwem HFPC, która zaczęła pouczać szpitale i nawo­ływać je do prze­pro­wa­dzania aborcji twierdząc, że wobec nie­opu­bli­ko­wania wyroku, aborcja dzieci z nie­peł­no­spraw­no­ściami wciąż jest legalna.

Odwołano dyrektora

Nie wyko­ny­wanie aborcji przez Miejski Szpital Zespolony im. M. Kopernika w Olsz­tynie spo­wo­dowało odwo­łanie przez pre­zy­denta Olsztyna, dyrektora szpitala Andrzeja Buj­now­skiego ze sta­no­wiska. W tej pla­cówce rocznie wyko­ny­wanych jest bardzo nie­wiele aborcji. W oświad­czeniu, które wydał szpital wyjaśnił, że: „Nie zaist­niała dotychczas sytuacja, w której Miejski Szpital Zespolony w Olsz­tynie odmó­wiłby prze­pro­wa­dzenia zabiegu prze­ry­wania ciąży w przy­padku dopusz­czonym prze­pisami prawa”. Lista szpitali odma­wia­jących aborcji może ulec wydłu­żeniu. Hel­sińska Fun­dacja Praw Czło­wieka zapo­wie­działa wydanie raportu w tej sprawie.

Moc obo­wią­zująca nie­opu­bli­ko­wanego wyroku TK

Zazna­czamy, że orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego mają moc powszechnie obo­wią­zującą i są osta­teczne. Warto również przy­po­mnieć, że Zgro­ma­dzenie Ogólne Sędziów Sądu Naj­wyż­szego 26 kwietnia 2016 r. wydało uchwałę, z której wynika, że nawet nie­opu­bli­kowane orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego są wiążące. Zgodnie z art. 190 ust. 2 Kon­sty­tucji Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej orze­czenia Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego pod­legają nie­zwłocznemu opu­bli­ko­waniu. Nie­opu­bli­kowany wyrok Try­bunału Kon­sty­tu­cyjnego, stwier­dzający nie­zgodność z Kon­sty­tucją okre­ślonego przepisu uchyla domnie­manie jego zgod­ności z Kon­sty­tucją z chwilą ogło­szenia wyroku przez Try­bunał Kon­sty­tu­cyjny w toku postępowania.

 

JB
Źródło: tvp.info

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj