Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 ma­ja na cmen­ta­rzu Ko­mu­nal­nym w Prąd­ni­ku Czer­wo­nym w Kra­ko­wie od­był się po­grzeb dzie­ci mar­two uro­dzo­nych w okre­sie od 1 li­sto­pa­da 2019 r. do 30 kwiet­nia 2020 r. w kra­kow­skich szpitalach.

Li­tur­gia po­grze­bu roz­po­czę­ła się o godz. 9.30 na Cmen­ta­rzu Ba­to­wic­kim, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. dr Ta­de­usz No­sek, Ka­pe­lan Ka­pe­la­nii pw. Chry­stu­sa Kró­la. W wy­gło­szo­nym Sło­wie Ksiądz Ka­pe­lan pod­kre­ślił, iż ostat­nie po­że­gna­nie mar­two uro­dzo­nych dzie­ci jest do­peł­nie­niem ich oso­bi­stej hi­sto­rii zba­wie­nia, ży­cio­wej pas­chy, któ­ra zo­sta­je uwień­czo­na za­wie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Bo­że­mu Mi­ło­sier­dziu i dzięk­czy­nie­niu za dar je­go życia.

Po­chów­ki dzie­ci mar­two uro­dzo­nych są moż­li­we dzię­ki owoc­nej współ­pra­cy kra­kow­skich szpi­ta­li z Miej­skim Ośrod­kiem Po­mo­cy Spo­łecz­nej, któ­ry jest ich głów­nym or­ga­ni­za­to­rem. W każ­dym z po­grze­bów uczest­ni­czy przed­sta­wi­ciel na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia z wią­zan­ką bia­łych kwiatów.

Po­grzeb chrze­ści­jań­ski jest szcze­gól­nym wy­zna­niem wia­ry w zmar­twych­wsta­nie Chry­stu­sa a tak­że osta­tecz­nym prze­zna­cze­niem każ­de­go zmar­łe­go czło­wie­ka, na­wet te­go naj­mniej­sze­go jesz­cze nie­na­ro­dzo­ne­go, do ży­cia wiecz­ne­go. Jest za­tem wy­ra­zem na­dziei i da­rem mi­ło­ści. Bar­dzo waż­ne jest aby ten ma­ły czło­wiek był po­trak­to­wa­ny z mi­ło­ścią i po­sza­no­wa­niem god­no­ści oso­by ludzkiej.

Ko­ściół ka­to­lic­ki w Pol­sce na po­zio­mie Ra­dy ds. Ro­dzi­ny wraz z Pol­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka przy­go­to­wał kom­pen­dium pa­sto­ral­ne, któ­re za­wie­ra wska­za­nia dusz­pa­ster­skie do­ty­czą­ce ro­dzin­ne­go po­grze­bu dziec­ka mar­two uro­dzo­ne­go i to­wa­rzy­sze­nia w ża­ło­bie osie­ro­co­nej rodzinie.

Do osie­ro­co­nych ro­dzin po śmier­ci dziec­ka ad­re­so­wa­na jest III Ogól­no­pol­ska Piel­grzym­ka Ro­dzin Dzie­ci Utra­co­nych, któ­ra od­bę­dzie się w so­bo­tę, 6 czerw­ca, w Sank­tu­arium Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

JB, PG

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj