fbpx

Tylko życie ma przyszłość!

Pogrzeb dzieci martwo urodzonych

22 maja na cmen­tarzu Komu­nalnym w Prądniku Czer­wonym w Kra­kowie odbył się pogrzeb dzieci martwo uro­dzonych w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w kra­kow­skich szpitalach.

Liturgia pogrzebu roz­po­częła się o godz. 9.30 na Cmen­tarzu Bato­wickim, której prze­wod­niczył ks. dr Tadeusz Nosek, Kapelan Kape­lanii pw. Chry­stusa Króla. W wygło­szonym Słowie Ksiądz Kapelan pod­kreślił, iż ostatnie poże­gnanie martwo uro­dzonych dzieci jest dopeł­nieniem ich oso­bistej historii zba­wienia, życiowej paschy, która zostaje uwień­czona zawie­rzeniem zmarłego dziecka Bożemu Miło­sierdziu i dzięk­czy­nieniu za dar jego życia.

Pochówki dzieci martwo uro­dzonych są możliwe dzięki owocnej współ­pracy kra­kow­skich szpitali z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo­łecznej, który jest ich głównym orga­ni­za­torem. W każdym z pogrzebów uczest­niczy przed­sta­wiciel naszego sto­wa­rzy­szenia z wią­zanką białych kwiatów.

Pogrzeb chrze­ści­jański jest szcze­gólnym wyznaniem wiary w zmar­twych­wstanie Chry­stusa a także osta­tecznym prze­zna­czeniem każdego zmarłego czło­wieka, nawet tego naj­mniej­szego jeszcze nie­na­ro­dzonego, do życia wiecznego. Jest zatem wyrazem nadziei i darem miłości. Bardzo ważne jest aby ten mały człowiek był potrak­towany z miłością i posza­no­waniem god­ności osoby ludzkiej.

Kościół kato­licki w Polsce na poziomie Rady ds. Rodziny wraz z Polskim Sto­wa­rzy­szeniem Obrońców Życia Czło­wieka przy­go­tował kom­pendium pasto­ralne, które zawiera wska­zania dusz­pa­sterskie doty­czące rodzinnego pogrzebu dziecka martwo uro­dzonego i towa­rzy­szenia w żałobie osie­ro­conej rodzinie.

Do osie­ro­conych rodzin po śmierci dziecka adre­sowana jest III Ogól­no­polska Piel­grzymka Rodzin Dzieci Utra­conych, która odbędzie się w sobotę, 6 czerwca, w Sank­tu­arium Bożego Miło­sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

 

JB, PG

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj