Tylko życie ma przyszłość!

Pierwsza modelka z zespołem Downa

Mi­kay­la Holm­gren by­ła pierw­szą ko­bie­tą z ze­spo­łem Do­wna, któ­ra za­wal­czy­ła o ty­tuł miss w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Te­raz pra­gnie zo­stać pierw­szą mo­del­ką re­kla­mu­ją­cą ko­stiu­my kąpielowe.

Po za­pre­zen­to­wa­niu się w kon­kur­sie Miss Min­ne­so­ta USA w 2017 ro­ku, Mi­kay­la Holm­gren po­sta­wi­ła so­bie za cel ko­lej­ne osią­gnię­cie: zo­sta­nie pierw­szą oso­bą z ze­spo­łem Do­wna w wy­da­niu Sports Il­lu­stra­ted Swimsuit.

Holm­gren roz­po­czę­ła ka­rie­rę sce­nicz­ną, kie­dy w wie­ku 6 lat za­pi­sa­ła się na lek­cje tań­ca. Uwiel­bia wszyst­kie for­my, a na­wet two­rzy wła­sne ukła­dy cho­re­ogra­ficz­ne. Ta­niec po­mógł jej zbu­do­wać pew­ność sie­bie i pie­lę­gno­wać za­mi­ło­wa­nie do wy­stę­pów pu­blicz­nych. Bra­ła udział w olim­pia­dach spe­cjal­nych – ja­ko gim­na­stycz­ka, a na­wet prze­ma­wia­ła na kon­fe­ren­cji Best Bud­dies Le­ader­ship Con­fe­ren­ce, wy­da­rze­niu sku­pia­ją­cym li­de­rów z nie­peł­no­spraw­no­ścią in­te­lek­tu­al­ną i rozwojową.

Udział w wy­bo­rach Miss Min­ne­so­ta wspo­mi­na bar­dzo do­brze: „Gdy we­szłam na sce­nę, wszy­scy skan­do­wa­li mo­je imię. By­łam bar­dzo szczę­śli­wa. To był naj­pięk­niej­szy dzień w mo­im ży­ciu”. Nie zdo­by­ła głów­nej na­gro­dy, ale do do­mu wró­ci­ła wów­czas ze sta­tu­et­ka­mi: Spi­rit of Miss USA i Di­rec­to­r’s Award.

Te­raz wy­sła­ła swo­je wi­de­ona­gra­nie do ma­ga­zy­nu Sports Il­lu­stra­ted, któ­ry co ro­ku or­ga­ni­zu­je wy­jąt­ko­we se­sje zdję­cio­we, pre­zen­tu­ją­ce ko­stiu­my ką­pie­lo­we. W wi­de­ona­gra­niu wy­ja­śnia: „Te­raz przy­szedł czas na ko­goś ta­kie­go jak ja. Bo wszyst­kie ko­bie­ty za­słu­gu­ją na to, aby je uczcić. Tak­że te, któ­re ma­ją szcze­gól­ne potrzeby”.

Mi­kay­la jest za­do­wo­lo­na, że bio­rąc udział w kon­kur­sach bu­du­je świa­do­mość o Ze­spo­le Do­wna: „Wspa­nia­le jest być wzo­rem do na­śla­do­wa­nia… i wy­róż­niać się” – po­wie­dzia­ła. „Mam na­dzie­je i ma­rze­nia.(…) Chcę, że­by świat wie­dział, że ze­spół Do­wna mnie nie definiuje”.

Mi­kay­la sta­ła się roz­po­zna­wal­na na ca­łym świe­cie i obec­nie ma 24 tys. ob­ser­wu­ją­cych na In­sta­gra­mie. Pu­bli­ku­je tam zdję­cia z róż­nych se­sji i co­dzien­nie in­spi­ru­je in­nych do speł­nia­nia swo­ich marzeń.

Oczy­wi­ście, że po­sia­da­nie do­dat­ko­wych ge­nów nie de­fi­niu­je moż­li­wo­ści da­nej oso­by. Nie da się prze­wi­dzieć jak bę­dzie wy­glą­dał roz­wój oso­by z ze­spo­łem Do­wna. Dzi­siaj, dzię­ki po­stę­po­wi me­dy­cy­ny i lep­sze­mu le­cze­niu tych osób, wie­le z nich do­ży­wa 60 i 70 lat. Ich uśmiech jest szcze­ry i bez­in­te­re­sow­ny… jest praw­dzi­wy. Jed­no jest pew­ne – od tych osób mo­że­my się wie­le nauczyć.

 

JB
Źró­dło: tvp.info

Fot.: Fa­ce­bo­ok, Mi­kay­la Holm­gren – Dan­cer with Down Syndrome

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on print
Wydrukuj