Tylko życie ma przyszłość!

14 kwietnia, 2021

Wiadomości

Pierwsza modelka z zespołem Downa

Mi­kay­la Holm­gren by­ła pierw­szą ko­bie­tą z ze­spo­łem Do­wna, któ­ra za­wal­czy­ła o ty­tuł miss w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Te­raz pra­gnie zo­stać pierw­szą mo­del­ką re­kla­mu­ją­cą ko­stiu­my kąpielowe.